Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Держава та право. Юридичні науки arrow Цивільно-правові аспекти майнового страхування в Україні
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Цивільно-правові аспекти майнового страхування в Україні

Анотації 

Гринюк О.В. Цивільно-правові аспекти майнового страхування в Україні. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.03. – цивільне право, цивільний процес, сімейне право, міжнародне приватне право. Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ, 2004.

   У дисертаційній роботі досліджено теоретичні основи становлення та розвитку майнового страхування як інституту цивільного права в Україні. Автором визначаються передумови виникнення правовідносин з майнового страхування та невід’ємні для нього категорії, які прямо впливають на існування даних правовідносин. Розроблено класифікацію майнових та особистих страхових правовідносин. Запропоновано новий підхід щодо визначення правового статуса страхувальника у зв’язку із введенням поняття страхового інтересу, обсягу правоздатності і дієздатності страховика. Обґрунтовано відмінність категорій „об’єкт правовідносин з майнового страхування”, „предмет правовідносин з майнового страхування” „об’єкт страхової охорони”. Проаналізовано динаміку змісту правовідносин з майнового страхування в залежності від етапу розвитку страхового правовідношення; визначено момент виникнення зобов’язання з обов’язкового майнового страхування. Охарактеризовано договір майнового страхування, умови його дійсності, наслідки за неналежне його виконання та підстави визнання його недійсним.
   Ключові слова: правовідносини з майнового страхування, страховий ризик, страховий інтерес, страховик, страхувальник, об’єкт страхової охорони, страховий випадок, договір майнового страхування.

Гринюк Е.В. Гражданско-правовые аспекты имущественного страхования в Украине. – Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.03. – гражданское право, гражданский процесс, семейное право, международное частное право. – Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко, Киев, 2004.

   В диссертационной работе исследованы теоретические основы становления и развития имущественного страхования как института гражданского права в Украине. Основная цель диссертации заключается в комплексном анализе соответствующих правовых норм, выявлении гражданско-правовых механизмов правового регулирования, исследовании их эффективности.
   Исследована история развития института имущественного страхования на территории Украины. Выделены периоды: “доисторический”, период зарождения и становления страхования как организационного, экономического и правового института (вторая половина ХVІІІ ст. – начало ХХ ст.), становление института имущественного страхования в “советский” период (1917г. – 1991г.), современный период – после приобретения независимости Украиной.
   Автором определены предпосылки возникновения страховых имущественных правоотношений и неотъемлемые для имущественного страхования категории, которые прямо влияют на существование данных правоотношений. Такими категориями являются страховой риск и страховой интерес. Существование риска в хозяйственной жизни лица обусловлено опасностью возникновения негативных последствий для его имущества, которая (опасность) характеризуется неизвестностью и случайностью возникновения. Такие признаки риска обусловливают появление у физического и юридического лица потребности защитить свое имущество. В свою очередь, потребность принимает форму сознательного понуждения и проявляется как интерес лица в обеспечении своего имущества с помощью правового механизма страхования.
   В диссертации автором усовершенствована классификация страховых правоотношений. Представлены три схемы классификации: “имущественного страхования”, “личного страхования” и “страхование по особенностям страховщика”.
   Предложен новый подход к определению понятий “страховщика” и “страхователя”. В процессе исследования установлено, что страховщик является финансовым учреждением, вновь созданным юридическим лицом в определенных законодательством Украины организационно-правовых формах хозяйственного общества. Страховщик обладает общей правоспособностью хозяйственного общества и имеет специальный объем дееспособности. Исследован правовой статус объединений страховщиков, их виды. Проанализировано правовое положение обособленных подразделений страховщика.
   Страхователями признаются юридические и дееспособные физические лица, которые обладают страховым интересом. В соответствии с договором имущественного страхования или согласно законодательству Украины страхователи обязуются вносить установленные договором платежи, а после наступления страхового случая приобретают право требования выплаты от страховщика страхового возмещения.
   При анализе объекта страховых имущественных правоотношений доказано отличие категорий “объект правоотношений в имущественном страховании”, “предмет правоотношений в имущественном страховании” и “объект страховой защиты”. Установлено, что объектом правоотношений в имущественном страховании является поведение обязанных лиц (юридический объект и его материальный предмет). Имущественные интересы, связанные с владением, пользованием и распоряжением имуществом, присущи вещевым правоотношениям, входят в понятие страхового интереса и составляют предмет правоотношения в имущественном страховании. Объектом страховой защиты является имущество, под которым понимают отдельные вещи, совокупность вещей, а также имущественные права и обязанности.
   Проанализирована динамика содержания правоотношений в имущественном страховании в зависимости от этапов их развития, которые определяются наступлением страхового случая. Установлено, что обязательное страхование возникает с момента юридического обладания вещью (перехода права собственности или другого вещного права). Проведен сравнительный анализ правовых категорий “суброгация” и “регресс”, являющихся механизмами перехода прав кредитора к третьему лицу в имущественном страховании.
   Охарактеризован договор имущественного страхования как добровольная форма обеспечения объектов страховой защиты от негативных последствий страхового случая. Условия договора устанавливаются в соответствии с законодательством Украины и Правилами страхования объектов страховой защиты каждого страховщика. Невыполнение или ненадлежащее выполнение условий договора имущественного страхования влечет наступление гражданско-правовой ответственности для сторон.
   Среди условий действительности договора, а также существенных его условий, выделено условие обладания страхователями страховым интересом. Договор имущественного страхования заключается под угрозой признания его ничтожным в случаях отсутствия у страхователя страхового интереса, как единства воли и волеизъявления. Также, невыгодные последствия при признании недействительным договора имущественного страхования могут быть вызваны пороками субъектного состава, формы, воли и содержания.
   Ключевые слова: правоотношения в имущественном страховании, страховой риск, страховой интерес, страховщик, страхователь, объект страховой защиты, страховой случай, договор имущественного страхования.

Grinyuk O.V. Civil-legal aspects of the property insurance in Ukraine. - Manuscript.

Thesis for a scientific degree of Candidate of Legal Sciences, 12.00.03. - Civil right, civil process, household right, international quotient right. Kiev National University named after Taras Shevchenko, Kiev, 2004.

   In thesis the theoretical bases of formations and developments of the property insurance as an institute of the civil right in Ukraine are explored. The author defined the premises of the origin of insurance property legal relations and integral for property insurance categories, what straight influence upon existence of the given legal relations. The classification of property and personal insurance legal relations is designed. The new approach is offered for the determinations of the notion "an insurer" in connection with entering the category "an insurance interest" and with the amount of the legal possibility and the capacity of the insurer. The difference between categories "the object of insurance property legal relations", "the subject of insurance property legal relations", "the object of insurance protection" is motivated. The dynamics of the content of insurance property legal relations depending on stage is analysed, the moment of the origin of the obligation from obligatory property insurance is determined. The agreement of the property insurance, the terms of its reality, the effects for its improper execution and the basis of the confession of its void are characterized.
   The keywords: insurance property legal relations, insurance risk, insurance interest, insurer, the object of insurance protection, insurance event, the agreement of the property insurance.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Цивільно-правові аспекти майнового страхування в Україні

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net