Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Держава та право. Юридичні науки arrow Адміністративно-правова кваліфікація порушень водіями автотранспортних засобів правил керування
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Адміністративно-правова кваліфікація порушень водіями автотранспортних засобів правил керування

Анотації 

Гуржій Т.О. Адміністративно-правова кваліфікація порушень водіями автотранспортних засобів правил керування. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.07 – теорія управління; адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право. – Національна академія внутрішніх справ України, Київ, 2004.

   В дисертації досліджуються теоретичні, законодавчі та практичні проблеми адміністративно-правової кваліфікації випадків порушення водіями механічних транспортних засобів правил керування.
   Окреслюються логіко-методологічні засади визначення понять “адміністративно-правова кваліфікація” та “кваліфікація адміністративного делікту”, формулюються відповідні дефініції. На основі аналізу норм законодавства про дорожній рух, адміністративної практики ДАІ, судової практики, статистичних даних обґрунтовується доцільність внесення змін до Розділу 10 КУАП, Правил дорожнього руху та окремих відомчих наказів. Вироблені практичні рекомендації для співробітників ДАІ по вдосконаленню нагляду за безпекою дорожнього руху.
   Ключові слова: адміністративно-правова кваліфікація, проступок, дорожній рух, керування, безпека, нагляд.

Гуржий Т.А. Административно-правовая квалификация нарушений водителями механических транспортных средств правил вождения. – Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.07 – теория управления; административное право и процесс; финансовое право; информационное право. – Национальная академия внутренних дел Украины, Киев, 2004.

   В диссертации исследуются теоретические, нормативные и практические проблемы административно-правовой квалификации случаев нарушения водителями механических транспортных средств правил вождения.
   Анализируется отечественная историко-теоретическая парадигма определения сущности административно-правовой квалификации. Критически анализируются существующие в современной правовой науке подходы к исследованию явления административно-правовой квалификации. В частности, обращается внимание на дискуссионный характер следующих логических предпосылок: – представление об административно-правовой квалификации как о явлении тождественном квалификации административного деликта; – взгляд на соотношение понятий “правовая квалификация”, “административно-правовая квалификация” и “квалификация административного деликта”, как общего, особенного и единичного; – тезис о соотношении понятий “квалификация административного деликта” и “административно-правовая квалификация”, как части и целого.
   Автор рассматривает административно-правовую квалификацию и квалификацию административного деликта в качестве разнопорядковых явлений, которые находятся между собой в отношениях родо-видовой субординации. Очерчивая логико-методологические основы определения понятий “административно-правовая квалификация” и “квалификация административного деликта”, диссертант формулирует соответствующие дефиниции.
   Опираясь на результаты исследования норм отечественного законодательства о дорожном движении, ведомственных нормативных актов, официальных данных об административной практике ГАИ МВД Украины, автор определяет перечень грубых нарушений Правил дорожного движения. К таковым, по мнению диссертанта, относятся нарушения Правил дорожного движения, ответственность за совершение которых предусмотрена: ч.ч. 1, 2, 4, 5 ст. 121; ст. 121-1; ч.ч. 1, 3, 4 ст. 122; ст. 122-1; ст. 122-2; ст. 122-3; ст. 123; ст. 124-1; ч. 1, 2 ст. 126; ч. 1, 2 ст. 130; ч. 4 ст. 133 КУАП.
   В работе обосновывается необходимость дифференциации в действующем КУАП ответственности за превышения установленных ограничений скорости движения в зависимости от степени их общественной вредности, которая находит свое выражение в разнице между максимально разрешенным уровнем скорости движения и фактической скоростью движения транспортного средства. С этой целью предлагается выделение нормы, предусматривающей ответственность водителей транспортных средств за превышение ними установленных ограничений скорости движения, в отдельную статью КУАП.
   С целью согласования диспозиции ст. 122 КУАП и отдельных положений Правил дорожного движения, Государственных стандартов Украины, а также с целью приведения содержания ст. 122 КУАП в соответствие с требованиями современной практики применения норм, предусматривающих ответственность за совершение административных проступков в сфере дорожного движения, предлагается новая редакция указанной статьи КУАП.
   Автор предложил комплекс изменений в действующие Правила дорожного движения (всего около 30 предложений), направленных на адаптацию отдельных положений Правил к современной административной практике, а также на усовершенствование использующейся в них терминологии.
   Обосновывается необходимость включения в перечень тем Типового Плана занятий с личным составом Госавтоинспекции темы, посвященной рассмотрению проблемных вопросов административно-правовой квалификации случаев превышения водителями транспортных средств установленных ограничений скорости; проезда на запрещающий сигнал светофора или регулировщика; игнорирования водителями механических транспортных средств требований дорожных знаков; нарушений ними правил буксирования.
   Ключевые слова: административно-правовая квалификация, проступок, дорожное движение, вождение, безопасность, надзор.

T.Gurzhiy. Administrative-law qualification of driving offences. – Manuskript.

The thesis for obtaining a scientific degree of the Candidate of sciences (law) on the speciality 12.00.07 – theory of management; administrative law and procedure; financial law; information law. – National Academy of Internal Affairs of Ukraine. – Kyiv, 2004.

   The dissertation is devoted to the theoretical, legislative and practical problems of administrative-law qualification of car-driving offences.
   Logical and methodological prerequisites of definition concepts “administrative-law qualification” and “qualification of the administrative offence” are described. Corresponding definitions are formulated.
   On the basis of analysis of national legislation, administrative and trial practice, statistical data, necessity of wide spectrum of changes to Chapter 10 Administrative Code of Law and some Departmental Orders is substantiated. Important practical recommendations of road-traffic safety supervision improvement have been made.
   Key words: administrative-law qualification, offence, road-traffic, car-driving, safety, supervision.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Адміністративно-правова кваліфікація порушень водіями автотранспортних засобів правил керування

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net