Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Держава та право. Юридичні науки arrow Обгрунтування та розробка системи досягнення рівності в охороні здоров’я населення в сучасних умовах стратифікації суспільства
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Обгрунтування та розробка системи досягнення рівності в охороні здоров’я населення в сучасних умовах стратифікації суспільства

Анотації 

Грузєва Т.С. Обгрунтування та розробка системи досягнення рівності в охороні здоров’я населення в сучасних умовах стратифікації суспільства. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора медичних наук за спеціальністю 14.02.03 – соціальна медицина. – Національний медичний університет ім. О.О. Богомольця. – Київ, 2004.

   Дисертація присвячена науковому обгрунтуванню і створенню системи забезпечення рівності в питаннях здоров’я населення України і його охорони.
   Доведено, що в умовах соціально-економічної диференціації суспільства поглиблюються відмінності у стані здоров’я прошарків населення з різним рівнем матеріального добробуту, що вимагає розробки заходів щодо скорочення нерівності.
   Обгрунтовано і застосовано комплексну поглиблену методику вивчення здоров’я населення. На її основі визначено стан здоров’я населення, вплив окремих детермінант на здоров’я, формування потреб у медичному обслуговуванні, залежність якості життя від рівня здоров’я.
   Визначено потреби дитячого та дорослого населення в амбулаторно-поліклінічній і стаціонарній медичній допомозі.
   Обгрунтовано систему досягнення рівності в охороні здоров’ї населення, яка містить правові, нормативні, організаційні, ресурсні та інформаційні компоненти, а також механізми її реалізації на комплексній міжсекторальній програмній основі.
   Опрацьовано нормативно-правові аспекти системи, які включають регламентацію прав окремих категорій населення на охорону здоров’я, соціальні нормативи у сфері охорони здоров’я, визначено організаційно-управлінські компоненти.
   Розроблено модель соціально-гігієнічного моніторингу здоров’я населення для інформаційного супроводу системи досягнення рівності в охороні здоров’я населення.
   Ключові слова: здоров’я, система досягнення рівності у здоров’ї, соціально-економічні, екологічні, поведінкові детермінанти здоров’я, стратифікація, потреби у медичній і медико-соціальній допомозі, моніторинг, державні соціальні нормативи у сфері охорони здоров’я.

Грузева Т.С. Обоснование и разработка системы достижения равенства в охране здоровья населения в условиях современной стратификации общества. – Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени доктора медицинских наук по специальности 14.02.03 – социальная медицина. – Национальный медицинский университет им. А.А. Богомольца. – Киев, 2004.

   Диссертация посвящена научному обоснованию и созданию системы обеспечения равенства в вопросах здоровья населения Украины и его охраны.
   Выявлены современные тенденции состояния здоровья населения Украины, отдельных региональных, возрастно-половых, социальных групп населения.
   Доказано, что в условиях социально-экономической дифференциации общества усугубляются различия в состоянии здоровья слоев населения с разным уровнем материального состояния. Выявлено, что группы населения, находящиеся в неблагоприятном положении, в большей мере подвержены отрицательному влиянию вредных для здоровья факторов, а медицинская помощь для таких слоев населения является менее доступной. Большинство отличий в здоровье, обусловленных социально-экономическими причинами, можно рассматривать как несправедливые, а их сокращение – как существенный резерв повышения здоровья, что требует разработки мер по сокращению неравенства.
   Системным исследованием факторов риска формирования заболеваемости населения установлена обратная сильная корреляционная связь между распространенностью болезней и уровнем материального благосостояния, прямая сильная связь между распространенностью болезней и наличием вредных привычек, прямая корреляционная связь средней силы между заболеваемостью и длительностью проживания в неблагоприятных экологических условиях.
   На основании комплексного углубленного исследования здоровья определены влияние отдельных детерминант на здоровье, формирование потребностей в медицинском обслуживании, зависимость качества жизни от уровня здоровья населения.
   Установлена высокая степень корреляции между оценками состояния здоровья, полученными на основе медико-социологического анкетирования, и результатами обращений в лечебно-профилактические учреждения, что позволяет рекомендовать использование социологических методов для получения разнообразной информации о состоянии здоровья в условиях динамического слежения за ним.
   Определены потребность детского и взрослого населения Украины в амбулаторно-поликлиническом и стационарном медицинском обслуживании по всем профилям помощи и необходимые ресурсы для ее обеспечения.
   Обоснованы стратегия и основополагающие принципы достижения равенства в охране здоровья населения, базирующиеся на закономерностях, установленных в ходе исследования. Создана система достижения равенства, состоящая из правовых, нормативных, организационных, управленческих, финансово-экономических, кадровых, информационных, научных, международных компонент, а также механизмы ее реализации на комплексной программной межсекторальной многоуровневой основе.
   Разработаны нормативно-правовые аспекты системы как инструмент достижения цели, включающие законодательную регламентацию прав отдельных категорий населения на охрану здоровья, социальные нормативы в сфере здравоохранения.
   Определены организационно-управленческие компоненты функционирования системы как составной части программ социально-экономического развития, комплексных целевых программ по охране здоровья, построенных на принципах стратегического и программно-целевого планирования, реализованные в Межотраслевой комплексной программе “Здоровье нации” на 2002-2011 годы.
   Обоснована и создана модель социально-гигиенического мониторинга здоровья как информационной базы оценки достижения равенства в охране здоровья населения.
   Составляющими модели являются характеристики здоровья населения, условий и способа жизни, качества жизни, медицинского обеспечения; источники информации; основные статистические и специальные документы; уровни наблюдения; программное обеспечение. В систему получения информации включены выборочные обследования условий жизни домохозяйств с внесением в программу вопросов о здоровье различных групп населения, способе их жизни, доступности медицинской помощи; государственная статистическая отчетность, данные международных программ “Здоровье для всех”, “EUROHIS”, выборочные комплексные исследования состояния здоровья населения, приуроченные к переписям.
   Ключевые слова: здоровье, система достижения равенства в здоровье, социально-экономические, экологические, поведенческие детерминанты здоровья, стратификация, потребности в медицинской и медико-социальной помощи, мониторинг, государственные социальные нормативы в сфере охраны здоровья.

Hruseva T.S. Substantiation of the system for providing health equality for the population in actual conditions of a society stratification. – Manuscript.

Dissertation for searching a scientific degree on a doctor of medical sciences on the speciality 14.02.03 – Social medicine. – National Medical University named after O.O. Bogomolets. – Kyiv, 2004.

   The dissertation is devoted to scientific substantiation and development of the system for providing health equality for the population of Ukraine and its protection.
   It is proved that in conditions of social and economic differentiation of the society the gaps in the health status of the population groups with different level of the wellbeing are widening and this requires development of measures for reducing inequality.
   A comprehensive methodology was grounded for studying the population health. Basing on this methodology there was defined the status of the population health, the impact of certain determinants on health, formation of needs for medical care, relation of life quality on the health level.
   The needs of the children's and adult’s population of Ukraine for in-patient and out-patient medical care have been established.
   The system for providing equality in the population health is grounded which includes legal, standard, organizational, resource and information components as well as mechanisms of its realization on the basis of the complex inter-sectoral program.
   Regulation and legal aspects of the system covering regulation of rights of some population categories to health care, social regulations for the health system have been developed as well as there have been distinguished organizational and managerial components.
   There was developed a model of social and hygienic monitoring of the population health for information support of the system in providing health equality of the population.
   Key words: the health, system for providing equality in health, social, economic, ecological and behavioral determinants of health, stratification, needs for medical and social care, monitoring, national social standards in public health system.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Обгрунтування та розробка системи досягнення рівності в охороні здоров’я населення в сучасних умовах стратифікації суспільства

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net