Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Держава та право. Юридичні науки arrow Організаційно-правові питання взаємодії органів державної влади у сфері національної інформаційної безпеки
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Організаційно-правові питання взаємодії органів державної влади у сфері національної інформаційної безпеки

Анотації 

Гурковський В.І. Організаційно-правові питання взаємодії органів державної влади у сфері національної інформаційної безпеки. - Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата наук з державного управління за спеціальністю 25.00.02 - механізми державного управління. - Національна академія державного управління при Президентові України. - Київ, 2004.

   У дисертації на основі аналізу вітчизняного законодавства, державно-управлінської діяльності органів державної влади розкрито та визначено важливі проблеми, які сьогодні існують в організаційному і правовому забезпеченні взаємодії органів державної влади у сфері національної інформаційної безпеки.
   Визначено теоретичні основи для вивчення проблем національної інформаційної безпеки як складової національної безпеки (зокрема понятійного апарату), сформульовано та обґрунтовано проблеми і тенденції у сфері національної інформаційної безпеки України в період інтеграції у глобальне інформаційне суспільство, характеризується стан нормативно-правової бази у сфері організації національної інформаційної безпеки України в період інтеграції у глобальне інформаційне суспільство, характеризується стан нормативно-правової бази у сфері організації національної інформаційної безпеки України та концептуальних положень щодо її вдосконалення. Надано практичні рекомендації стосовно покращання взаємовідносин органів державної влади у сфері підтримки національної інформаційної безпеки на засадах законодавчого регулювання (щодо взаємодії, координації).
   Ключові слова: національна безпека, національна інформаційна безпека, інформаційне суспільство, державне управління, органи державної влади, взаємодія, координація, взаємовідносини органів державної влади, національне законодавство.

Гурковский В.И. Организационно-правовые вопросы взаимодействия органов государственной власти в сфере национальной информационной безопасности . - Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата наук государственного управления по специальности 25.00.02 - механизмы государственного управления. - Национальная академия государственного управления при Президенте Украины. - Киев, 2004.

   Диссертация посвящена исследованию организационно-правовых вопросов взаимодействия органов государственной власти в сфере национальной информационной безопасности как самостоятельного объекта общественных отношений и неотъемлемой составляющей национальной безопасности. Раскрывается сущность и состояние научной разработки проблемы правового регулирования взаимодействия органов государственной власти в этой сфере, анализируются труды отечественных и зарубежных ученых.
   Раскрывается сущность понятия национальной безопасности, вводится авторское определение категории “национальная информационная безопасность”. На основе представленных определений сделан вывод о правильности законодательного закрепления этого понятия и целесообразности его употребления в нормативно-правовых актах.
   В диссертации в результате анализа отечественного законодательства государственно-управленческой деятельности органов государственной власти выявлены важные проблемы, которые существуют в организационном и правовом обеспечении взаимодействия органов государственной власти в сфере национальной информационной безопасности.
   Определены теоретические основы для изучения проблем национальной информационной безопасности как составной национальной безопасности (в частности, понятийного аппарата), состояние нормативно-правовой базы в сфере организации национальной информационной безопасности и концептуальных положений относительно его усовершенствования на системных, комплексных основах, сформулированы проблемы и тенденции в сфере национальной информационной безопасности Украины в период интеграции в глобальное информационное общество.
   Сформулированы практические рекомендации по усовершенствованию взаимоотношений органов государственной власти в сфере обеспечения национальной информационной безопасности на основе законодательного регулирования (относительно взаимоотношений, взаимодействия, координации). Анализ правового статуса органов государственной власти, деятельность которых связана с обеспечением информационной безопасности, показал, что одним из наиболее важных направлений повышения эффективности государственного управления в современных условиях является координация и взаимодействие между ними. Вносятся предложения по внедрению эффективного правового механизма взаимодействия и совершенствования правовой поддержки национальной информационной безопасности.
   По мнению автора, как и других представителей юридической науки и практики, актуальной является кодификация информационного законодательства путем принятия Кодекса об информации. Приведены теоретические выводы и предложения относительно усовершенствования национального законодательства и осуществления конкретных организационно-правовых мер по решению выявленных проблем.
   Как показали исследования автора, терминологический, понятийный аппарат, который используется при разработке нормативно-правовых актов (и не только в сфере обеспечения национальной безопасности) требует усовершенствования с точки зрения как лингвистико-правовых исследований, так и соответствия положениям науки государственного управления. Предлагается создание на базе Национальной академии государственного управления при Президенте Украины рабочей группы из специалистов в области государственного управления, правоведения и лингвистики в целях накопления и анализа фактического материала для издания толкового словаря научной терминологии государственного управления.
   Аргументируется необходимость повышения уровня подготовки высококвалифицированных кадров в сфере информатизации, связи, телекомуникационных систем. По убеждению автора, для этого нужно разработать Государственную программу подготовки, переподготовки и повышения квалификации специалистов по информационной безопасности с привлечением ведомственных вузов Службы безопасности Украины, Министерства внутренних дел, Министерства обороны, Государственной налоговой администрации Украины и других высших учебных заведений, подчиненных Министерству образования и науки и иным органам государственной власти. Система подготовки, переподготовки и повышения квалификации таких специалистов должна быть гибкой и универсальной, способной своевременно реагировать на реальные потребности жизни, отвечать современному научно-техническому уровню. Этого можно достичь при условии внесения дополнений в перечень научных специальностей Высшей аттестационной комиссией Украины комплексной межотраслевой научной дисциплины “Национальная информационная безопасность” (науки государственного управления, правоведения, политологии и других наук).
   Ключевые слова: национальная безопасность, национальная информационная безопасность, информационное общество, государственное управление, органы государственной власти, взаимодействие, координация, взаимоотношения органов государственной власти, национальное законодательство.

Gurkovsky V. I. Organizational - legal questions of co-operation of public authorities in the field of national informative safety. - Manuscript.

The dissertation thesis for obtaining a Candidate of Science Degree in Public Administration Mechanisms. - The National academy of Public Administration, Office of the President of Ukraine. - Kyiv, 2004.

   The Dissertation is dedicated to consideration of problems of co-ordination and co-operation of public authorities in the field of national informative security.
   The whole complex of organizational - legal questions about regulating of informative policy and providing of national informative security is considered in the work.
   The most essential part of the work touches the division of functions between the bodies of state administration in an informative sphere and providing of mechanism of their functioning.
   On the base of the detailed analysis of national legislation in the field of informative security directions of improvement of legislative base and forming of informative society are offered.
   As well as other representatives of legal science and practice, an author considers actual a question about acceptance of Code about information.
   Dissertation has a practical value for further researches in an informative sphere and forming of the clear legal system.
   Key words: National security, National informative security, Informative society, Public administration, Public authorities, Co-operation, Co-ordination National legislation, Co-operation of public authorities.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Організаційно-правові питання взаємодії органів державної влади у сфері національної інформаційної безпеки

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net