Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Науки про землю arrow Зв’язок сучасних морфоструктур (сучасного рельєфу) дна північно-західного шельфу Чорного моря з глибинними структурами тектоносфери
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Зв’язок сучасних морфоструктур (сучасного рельєфу) дна північно-західного шельфу Чорного моря з глибинними структурами тектоносфери

Анотації

Половка С. Г. ‘Зв’язок сучасних морфоструктур (сучасного рельєфу) дна північно-західного шельфу Чорного моря з глибинними структурами тектоносфери. - Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата геологічних наук за спеціальністю 04.00.10 - геологія океанів і морів. Відділ сучасного морського седиментогенезу Інституту геологічних наук Національної Академії наук України, Київ, 1999.

   Захищаються 5 наукових праць, що містять теоретичні і практичні розробки, які підтверджують ідею успадкування глибинної тектоносфери сучасним рельєфом дна.
   Встановлено, що підйом мантійної речовини по глибинних розломах призводить до зміни рельєфу поверхні мантії, а вона в свою чергу через “базальтовий” і “гранітний” шари впливає на рельєф поверхні осадочного чохла.
   Поглиблені уявлення про те, що більшість складчатих сируктур є успадкованими і тектонічно активними у даний час. Утворення нафтогазоносних структур тісно пов’язано із розміщенням глибинних розломів як широтного, так і меридіонального напрямків, тектоно-магматичними осередками і вулканізмом.
   Западина північно-західного шельфу Чорного моря у субширотному напрямку утворилася внаслідок занурення по скидах, а в меридіональному - як грабен-синкліналь.
   Запропонована робота є першою в Україні спробою встановити наявність зв’язку між глибинними тектоно-магматичними структурами та сучасними формами рельєфу. Одержала подальший розвиток ідея зв’язку орогідрографічної сітки з підводними каньонами та палеодолинами, їх залежність від неотектонічних рухів і проявів глибинної тектонічної активності.
   Ключові слова: геолого-геоморфологічні дослідження, тектоно-магматичні структури, орогідрографічна сітка, каньйони, палеодолини.

Polovka S.G. Relationship between contemporary morphostructures (contemporary relief) of northwestern shelf bottom of Black sea and deep structures of tectonosphere. - Manuscript.

The dissertation on challenge of scientific degree of Philosophy Doctor in Geology on specialty 04.00.10 –“Geology of Oceans and Seas”. Department of Contemporary Marine Sedimentogenesis, Institute of Geological Sciences of National Academy of Sciences of Ukraine, Kiev, 1999.

   5 scientific works are under defence. They contain theoretical and practical workings confirming the idea that contemporary bottom relief inherited deep tectonosphere.
   It was found that lifting of mantle substance in deep faults results in changes of mantle surface relief that, in turn, influences sedimentation cover surface relief through “basaltic” and “granitic” layers.
   Developed the concept that the majority of structures are derived and tectonically active at the mean time. The formation of oil-and-gas structures is tightly tied with the location of deep faults of both latitudinal and meridional directions, tectono-magmatic chambers, and volcanism.
   The cave of northwestern shelf of Black Sea in sublatitudinal direction was formed due to subsidence alongside to the faults and in meridional direction – as graben-synckline.
   The work under consideration is the first attempt in Ukraine to trace the link between deep tectono-magmatic structures and contemporary relief shapes. Developed the idea of links of the orohydrographic network of earth with underwater canyons and paleovalleys, dependence of them on neotectonic movements and deep tectonic activity.
   Key words: geological-geomorphological researches, tectono-magmatic structures, orohydrographic network, canyons, paleovalleys.

Половка С. Г. Связь современных морфоструктур (современного рельефа) дна северо-западного шельфа Черного моря с глубинными структурами тектоносферы. - Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата геологических наук по специальности 04.00.10 - геология океанов и морей. Отдел современного морского седиментогенеза Института геологических наук Национальной Академии наук Украины, Киев, 1999.

   Защищается 5 научных работ, содержащих теоретические и практические разработки, подтверждающие идею унаследования глубинной тектоносферы современным рельефом дна.
   Диссертация посвящена исследованию геоморфологии и глубинного строения северо-западного шельфа Черного моря. Предложенная работа является первой в Украине попыткой установить существование связи между глубинными тектоно-магматическими структурами и современными формами рельефа. Для северо-западного шельфа Черного моря в результате геолого-геофизических обобщений построена модель взаимосвязи поверхностных и глубинных структур разных иерархических уровней а) геосферы; б) типов земной коры; в) региональных та локальных структур. Получила дальнейшее развитие идея связи орогидрографической сети с подводными каньонами и палеодолинами, их зависимость от неотектонических движений и проявления глубинной тектонической активности.
   На структурных элементах северо-западного шельфа Черного моря как пример, выделены локальные поднятия тектонического и аккумулятивного типа, приведен механизм распознавания их в осадочной толще.
   Установлено, что подъем мантийного вещества по глубинным разломам приводит к изменению рельефа поверхности мантии, а она в свою очередь через “базальтовый” и “гранитный” слои влияет на рельеф поверхности осадочного чехла.
   Для шельфа Черного моря подтверждена обратная связь погружения фундамента и поднятия Мохо. Составлены схематические разрезы, подтверждающие связь между поверхностными и глубинными структурами.
   Углублены представления о том, что большинство складчатых структур являются унаследованными и тектонически активными в современное время. Образование нефтегазоносных структур тесно связано с размещением глубинных разломов как широтного, так и меридианального направлений, тектоно-магматическими очагами и вулканизмом.
   Впадина северо-западного шельфа Черного моря в субширотном направлении образовалась в результате погружения по сбросам, а в меридианальном - как грабен-синклиналь.
   Практическое значение работы состоит в том, что предложен новый подход при проектировании подводных нефте - и продуктопроводов, который заключается в обязательном учете не только поверхностного рельефа, но и связи его с глубинным строением, тектоникой и неотектоникой.
   Ключевые слова: геолого-геоморфологические исследования, тектоно-магматические структуры, орогидрографическая сеть, каньйоны, палеодолины.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Зв’язок сучасних морфоструктур (сучасного рельєфу) дна північно-західного шельфу Чорного моря з глибинними структурами тектоносфери

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net