Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Держава та право. Юридичні науки arrow Принцип незалежності суддів і підкорення їх тільки закону в кримінальному процесі України
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Принцип незалежності суддів і підкорення їх тільки закону в кримінальному процесі України

Анотації 

Гринюк В.О. Принцип незалежності суддів і підкорення їх тільки закону в кримінальному процесі України. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.09 - кримінальний процес і криміналістика; судова експертиза. - Київський національний університет імені Тараса Шевченка. - Київ, 2004.

   Дисертацію присвячено теоретичному дослідженню юридичної природи, сутності, змісту та системи гарантій реалізації принципу незалежності суддів і підкорення їх тільки закону в кримінальному процесі України. Здійснено історико-правовий аналіз еволюції принципу незалежності суддів в законодавстві, юридичній практиці і доктрині України. На основі Конституції і законів України, міжнародно-правових актів, законодавства зарубіжних держав, правозастосовної практики комплексно досліджено питання сучасного стану та перспектив правового регулювання цього принципу. Досліджено зміст і межі підкорення суддів закону. Наведено межі правомірного впливу суб’єктів кримінального судочинства на формування внутрішнього суддівського переконання.
   В дисертації дістав подальший розвиток співвідношення принципу незалежності суддів і підкорення їх тільки закону з іншими принципами кримінального процесу, зокрема законності, змагальності, гласності судового розгляду, обов’язковості рішень суду.
   Досліджено інститут суддівської недоторканності, обгрунтовано необхідність удосконалення процедури притягнення суддів до кримінальної, адміністративної та дисциплінарної відповідальності. Сформульовано пропозиції щодо удосконалення законодавства у сфері забезпечення незалежності суддів відповідно до міжнародно-правових стандартів.
   Ключові слова: принципи кримінального процесу, незалежність суддів, недоторканність суддів, відповідальність суддів, організаційно-правові гарантії, процесуальні гарантії.

Гринюк В.А. Принцип независимости судей и подчинения их только закону в уголовном процессе Украины. – Рукопись.

Диссертация на соискание научной степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.09 – уголовный процесс и криминалистика; судебная экспертиза. - Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко. - Киев, 2004.

   В диссертации комплексно исследуются теоретические проблемы принципа независимости судей и подчинения их только закону в уголовном процессе Украины. Осуществлен сравнительно-правовой анализ определения независимости судей в странах романо-германской и англосаксонской правовых систем, международном праве и практике Европейского Суда по правам человека. Предложены направления использования в правовой системе Украины опыта зарубежных стран в сфере обеспечения независимости судей, в том числе в уголовном процессе.
   В диссертации научно обоснован ряд концептуальных положений: а) независимость судей является необходимым условием легитимности судебной власти в государстве и имеет основополагающее значение для становления гражданского общества и правового государства; б) принцип независимости судей и подчинения их только закону определяется как урегулированное действующим законодательством демократическое начало, предусматривающее осуществление судьями процессуальной деятельности без какого-либо незаконного воздействия, а также самостоятельное право каждого судьи свободно участвовать в исследовании доказательств, обсуждении и принятии решения по своему убеждению.
   Исследованы пределы подчинения судей закону, которые зависят от судейского усмотрения при оценке доказательств и толковании правовых норм. Судья может не починяться законам, которые противоречат Конституции Украины либо законам, которые закрепляют права и обязанности человека, однако не обнародованы в установленном порядке.
   На основе анализа положений Конституции и законов Украины, международно-правовых актов, законодательства зарубежных государств, правоприменительной практики комплексно исследованы вопросы становления, современного состояния и перспектив развития этого принципа.
   Обосновывается, что среди правовых средств, реализация которых направлена на обеспечение судейской независимости, выделяются две группы обстоятельств: предпосылки (условия) и гарантии судейской независимости. Если предпосылки независимости судей касаются их личных качеств, то гарантии – сферы их деятельности. Усовершенствована классификация гарантий независимости судей, в систему которых включены социальные, политические, экономические, идеологические и юридические гарантии.
   Получило дальнейшее развитие соотношение принципа независимости судей и подчинения их только закону с иными принципами процесса, в частности законности, состязательности, гласности судебного разбирательства, обязательности решений суда.
   Исследован институт судейской неприкосновенности, предложено усовершенствование процедуры привлечения судей к уголовной, административной и дисциплинарной ответственности.
   Результаты теоретического исследования подтверждены данными анкетирования 708 судей. Сформулированы предложения по совершенствованию уголовно-процессуального и судоустройственного законодательства.
   Ключевые слова: принципы уголовного процесса, независимость судей, неприкосновенность судей, ответственность судей, организационно-правовые гарантии, процессуальные гарантии.

Hryniuk V.O. Principle of Judges’ Independence and of Their Compliance Solely with Law in Criminal Procedure of Ukraine. – Manuscript.

Thesis for awarding the degree of the Candidate of Laws. Speciality 12.00.09. – Criminal Procedure and Criminalistics, Forensic Expert Examination . - Kyiv National Taras Shevchenko University. - Kyiv, 2004.

   The thesis is devoted to theoretical research into legal nature, substance, content and system of guarantees of realization of the principle of judges’ independence and of their compliance solely with law in criminal procedure of Ukraine. Historical and legal analysis of the evolution of the principle of judges’ independence in the legislation, legal practice and doctrine of Ukraine has been carried out. On the basis of the Constitution and laws of Ukraine, international legal acts, legislation of foreign countries and law enforcement practice, the issue of present state and prospects of legal regulation of this principle has been comprehensively studied. The content and limits of judges’ compliance with law have been researched into. Limits of lawful influence of subjects of criminal proceedings on shaping judges’ inner conviction have been adduced.
   The thesis further developed the interrelation of the principle of judges’ independence and of their compliance solely with law and other principles of criminal procedure, in particular, legality, adversariness and publicity of a trial, and mandatory nature of court decisions.
   The institute of judges’ immunity has been studied, the need for improving the procedure of bringing judges to criminal, administrative and disciplinary responsibility has been substantiated. Proposals have been formulated with regard to improvement of legislation in the sphere of securing judges’ independence in conformity with international legal standards.
   Key words: principles of criminal procedure, judges’ independence, judges’ immunity, judges’ responsibility, organisational and legal guarantees, procedural guarantees.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Принцип незалежності суддів і підкорення їх тільки закону в кримінальному процесі України

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net