Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Держава та право. Юридичні науки arrow Основи методики розслідування легалізації (відмивання) грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, з використанням кредитно-банківської системи
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Основи методики розслідування легалізації (відмивання) грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, з використанням кредитно-банківської системи

Анотації 

Головіна В.П. Основи методики розслідування легалізації (відмивання) грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, з використанням кредитно-банківської системи. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.09 – кримінальний процес і криміналістика; судова експертиза. – Національна академія внутрішніх справ МВС України, Київ, 2004.

   Дисертація присвячена проблемам формування основ методики розслідування легалізації (відмивання) грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, з використанням кредитно-банківської системи. У роботі виділено і досліджено елементи криміналістичної характеристики даного виду злочинів (фактори, що впливають на його вчинення, місце та час, способи підготовки, вчинення та приховання слідів злочину, особа злочинця). Досліджуються особливості початкового етапу розслідування легалізації злочинних прибутків з використанням кредитно-банківської системи: організація роботи слідчих та оперативних підрозділів, типові слідчі ситуації та напрями їх розв’язання, коло документальних джерел доказів, як найбільш поширеного та інформативного виду доказів за даною категорією кримінальних справ, коло невідкладних першочергових слідчих та специфіка тактики їх проведення форми взаємодії слідчого з оперативними підрозділами, співробітниками банківських установ, контрольних служб та правоохоронними органами іноземних держав при розслідуванні легалізації використання в діяльності слідчих працівників органів МВС України.
   Ключові слова: легалізація (відмивання) грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, кредитно-банківська система, криміналістична характеристика, спосіб та стадія вчинення злочину, слідча ситуація, документальні джерела доказової інформації, комплексна методика розслідування.

Головина В.П. Основы методики расследования легализации (отмывания) денежных средств, добытых преступным путем, с использованием кредитно-банковской системы. - Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.09 – уголовный процесс и криминалистика; судебная экспертиза. – Национальная академия внутренних дел МВД Украины, Киев, 2004.

   Диссертация посвящена проблемам формирования основ методики расследования легализации (отмывания) денежных средств, добытых преступным путем, с использованием кредитно-банковской системы. В работе выделены и исследованы элементы криминалистической характеристики данного вида преступлений: факторы, что влияют на его совершение, место и время, личность преступника. С учетом факторов, влияющих на совершение преступления, предметной специфики предлагается характеристика личности преступника, занимающегося отмыванием денежных средств. На основе изучения материалов уголовных дел, результатов анкетирования следователей, оперативных работников органов МВД Украины, преподавателей ВУЗов системы МВД Украины предложена классификация способов подготовки, совершения и сокрытия данного преступления в зависимости от стадий прохождения денег на пути к приобретению ими статуса легальных, показана частота встречаемости наиболее типичных способов в судебно-следственной практике. Значительное внимание уделено особенностям начального этапа расследования легализации преступных прибылей с использованием кредитно-банковской системы, организация работы следователей и оперативных подразделений.
   В зависимости от объема исходной информации, характеристики данных, служащих основанием для возбуждения уголовного дела, выделены типичные следственные ситуации, возникающие на первоначальном этапе расследования, применительно к которым разработаны типовые направления их разрешения посредством следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий. 
   Разработаны особенности тактики проведения отдельных следственных действий, проводимых на первоначальном этапе расследования: выемки, обыска, допроса подозреваемого, свидетелей, осмотра документов. Приведены перечни вопросов, подлежащих выяснению во время допроса, круг подлежащих обнаружению и изъятию документальных источников доказательств, как наиболее распространенного и информативного вида доказательств по данной категории уголовных дел.
   Разработанные диссертантом отдельные положения методики расследования легализации (отмывания) денежных средств, добытых преступным путем, с использованием кредитно-банковской системы, нашли свое применение в практической деятельности следственных подразделений МВД Украины.
   Ключевые слова: легализация (отмывание) денежных средств, добытых преступным путем, с использованием кредитно-банковской системы, кредитно-банковская система, криминалистическая характеристика, способ и стадия совершения преступления, следственная ситуация, документальные источники доказательственной информации, комплексная методика расследования.

Golovina V.P. – The foundations of investigation methods of legalization (laundering) money means received by criminal way using the credit and bank system. - Manusсript.

Dissertation for the associate of the Candidate of Sciences of Law Degree in speciality 12.00.09 – Criminal procedure and Criminalistics; Judicial Expertise. – National akademy of Internal Affairs of Ukraine, Kiev, 2004.

   Dissertation is devoted to the problems of forming the foundations of investigation methods of legalization (laundering) money means received by criminal way using the credit and bank system. In the work it’s found and researched the elements of criminalistical characteristic of this type of crimes (factors which influence on its committing place and time, ways of preparation, committing and concealment of crime traces, personality of criminal). It is considered the features of unitial stage of investigation of legalization of criminal profits using the credit and bank system: organization of investigators’ and operative divisions’ work, standard investigative situations and ways of their investigation, range of documentary sources of evidence as the most widespread and informative type of evidence on this category of criminal cases, range of the first and foremost investigators and specificity of factics of their interaction between investigator and operative divisions officials of bank institutions, control services and law enforcement organs of foreign countries during the investigation of legalization of use in activity of Ukrainian law enforcement officials.
   Key words: legalization (laundering) money means, credit and bank system, criminalistical characteristic, way and stage of committing the crime, investigative situation, documentary sources of evidential information, complex methods of investigation.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Основи методики розслідування легалізації (відмивання) грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, з використанням кредитно-банківської системи

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net