Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Держава та право. Юридичні науки arrow Організаційно-правові основи детінізації відносин у сфері зовнішньоекономічної діяльності
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Організаційно-правові основи детінізації відносин у сфері зовнішньоекономічної діяльності

Анотації 

Грошовик Ю.Я. Організаційно-правові основи детінізації відносин у сфері зовнішньоекономічної діяльності. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.07 – теорія управління; адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право. Національна академія державної податкової служби України. – Ірпінь, 2004.

   Дана дисертація є першим в Україні спеціальним монографічним дослідженням проблем організаційно-правового забезпечення детінізації відносин у сфері зовнішньоекономічної діяльності. Проведений в роботі різносторонній аналіз проблемної ситуації показав, що виконання основних завдань державного управління і контролю в контексті вдосконалення організаційно-правового забезпечення розвитку і детінізації зовнішньоекономічної діяльності потребує: врахування в системі соціального управління зовнішньоекономічними процесами правоохоронного блоку проблем; розробки і впровадження у практику управління підприємництвом економічних передумов детінізації відносин, вдосконалення тарифного і нетарифного регулювання експортно-імпортних операцій; децентралізації виробничих функцій (ліцензування, реєстрація контрактів, застосування санкцій і т. ін.) Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України; підвищення ролі центрального апарату даного Міністерства в частині виконання його безпосередніх функцій, а саме: управління, координації та контролю за діяльністю підпорядкованих йому органів на місцях; розробки механізмів і засобів реалізації державної політики з питань детінізації економіки; створення організаційно-правових передумов і конкретних механізмів залучення до управлінських та контрольних процесів суб‘єктів корпоративного управління і контролю; створення відповідних інформаційних баз даних та контрольно-аналітичних систем превентивної протидії тіньовим проявам у сфері ЗЕД.
   Поряд з іншими заходами в роботі запропонована структура комплексного нормативно-правового акту, необхідного для створення цілісного механізму контролю за експортно-імпортними операціями, а також методичні рекомендації, реалізація яких дасть змогу сформувати багаторівневу систему управління та контролю, спрямовану на протидію тіньовим проявам та детінізацію відносин у сфері ЗЕД.
   Ключові слова: тіньові відносини у сфері зовнішньоекономічної діяльності (ЗЕД); детінізація зовнішньоекономічних відносин; суб‘єктний склад тіньових відносин, джерела тіньових відносин у сфері ЗЕД; способи тіньових проявів; псевдоекспортні, псевдоімпортні операції; псевдодемпінг; псевдолегальні та фіктивні зовнішньоекономічні операції; псевдостраховий депозит; псевдокомпенсаційні операції.

Грошовик Ю.Я. Организационно-правовые основы детенизации отношений в сфере внешнеэкономической деятельности. – Рукопись.

Диссертация на соискание научной степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.07 – теория управления; административное право и процесс; финансовое право; информационное право. Национальная академия государственной налоговой службы Украины. – Ирпень, 2004.

   Данная диссертация является первым в Украине специальным монографическим исследованием проблем организационно-правового обеспечения детенизации отношений в сфере внешнеэкономической деятельности. Проведенный в работе разносторонний анализ проблемной ситуации по вопросам тенизации и организационно-правового обеспечения детенизации внешнеэкономических отношений показал, что социально-экономические преобразования и демонополизация внешнеэкономической деятельности сформировали в Украине новый, конфликтно-рискованный для субъектов внешнеэкономической деятельности и государства, тип внешнеэкономических отношений, который требует создания комплексной, научно обоснованной организационно-правовой системы социального управления и контроля. В частности, выполнение основных задач государственного управления и контроля в контексте усовершенствования организационно-правового обеспечения развития и детенизации внешнеэкономической деятельности (ВЭД) требует: учитывать правоохранительный блок проблем в системе социального управления внешнеэкономическими процессами; разработки и внедрения в практику управления предпринимательством экономических предпосылок, обуславливающих детенизацию отношений; усовершенствования методов экономического и административного (тарифного и нетарифного) регулирования экспортно-импортных операций; децентрализации производственных функций (лицензирование, регистрация контрактов, применение санкций и т.п. ) Министерства экономики и по вопросам европейской интеграции Украины; повышения роли центрального аппарата данного Министерства в части выполнения его непосредственных функций, а именно: управления, координации и контроля над деятельностью подчиненных ему органов на местах; разработки механизмов и средств реализации государственной политики по вопросам детенизации экономики; создания организационно-правовых предпосылок и конкретных механизмов привлечения к управленческим и контрольным процессам субъектов корпоративного управления и контроля; создания соответствующих информационных баз данных и контрольно-аналитических систем превентивного противодействия теневым проявлениям в сфере ВЭД.
   В результате исследования предложена также структура комплексного нормативно-правового акта, необходимого для создания целостного механизма контроля над экспортно-импортными операциями, а также разработаны методические рекомендации, состоящие из конкретных организационно-правовых мероприятий, реализация которых даст возможность сформировать многоуровневую систему управления и контроля, направленную на противодействие теневым проявлениям и детенизацию отношений в сфере ВЭД.
   Ключевые слова: теневые отношения в сфере внешнеэкономической деятельности (ВЭД); детенизация внешнеэкономических отношений; субъектный состав теневых отношений; источники теневых отношений в сфере ВЭД; способы теневых проявлений; псевдоэкспортные, псевдоимпортные операции; псевдодемпинг; псевдолегальные и фиктивные внешнеэкономические операции; псевдостраховой депозит; псевдокомпенсационные операции.

Groshovyk Yu. A. Organizational and legal bases of foreign economic activity relations deshadowing. Manuscript.

The thesis for the scientific degree of candidate of law, speciality 12.00.07 – management theory; administrative law and process; financial law; information law. National academy of State Tax Service of Ukraine. – Irpin, 2004.

   This thesis is the first in Ukraine special monograph research for the problems of the organizational and legal providing of foreign economic activity relations deshadowing. The profound analysis of the problem conducted in the work showed that state management and control basic tasks implementation in the context of perfection of the organizational and legal providing of development and deshadowing of foreign economic activity required: taking into account the law-enforcement block of problems in the system of social management of external economic processes; the development and implementation into the practice of the enterprise management the economic pre-conditions of relations deshadowing, the improvement of the tariff and non-tariff adjusting of export-import transactions; decentralization of production functions (licensing, contracts registration, sanctions application, etc.) of Ministry of economy and European integration of Ukraine; increasing of the central authority role of the Ministry in the implementation of its direct functions, namely: management, co-ordination and control activity of subordinate local authorities; working out of the mechanisms and means of state policy realization of the state policy questions of economy deshadowing; creation of organizational and legal pre-conditions and certain mechanisms of involving the corporate management and control subjects into the administrative and control processes; creation of the proper informative data bases and control-analytical systems of preventive counteraction to the shadow phenomena in the field of foreign economic activity.
   Next to other measures in the work it is offered the structure of complex normative and legal acts, necessary for the creation of integral mechanisms of control after export-import transactions, as well as methodological recommendations, the realization of which will give the possibility to form the multilevel control and management system, aimed at the counteraction to the shadow phenomena in the field of foreign economic activity.
   Keywords: foreign economic activity (FEC), shadow relations in the field of FEC; deshadowing of foreign economic relations; structural elements of the complex system of deshadowing relations in the field of FEC; factors monitoring of shadow relations reproduction in the field of FЕC; subject composition of shadow relations in the field of FEC; sources of shadow relations in the field of FEC; types of shadow phenomena; foreign economic transaction; pseudoexport, pseudoimport transactions; pseudodumping; illegal external economic transaction; dummy foreign economic activity; pseudoinsurance deposit; pseudocompensative operations.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Організаційно-правові основи детінізації відносин у сфері зовнішньоекономічної діяльності

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net