Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Держава та право. Юридичні науки arrow Теоретичні засади визначення загроз національній безпеці України та шляхів її забезпечення
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Теоретичні засади визначення загроз національній безпеці України та шляхів її забезпечення

Анотації 

Хилько О.Л. Теоретичні засади визначення загроз національній безпеці України та шляхів її забезпечення. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата політичних наук за спеціальністю 23.00.01 – теорія та історія політичної науки. – Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004.

   В дисертації висвітлюються ідейно-теоретичні аспекти дослідження національної безпеки у світовій та українській теоретико-політичній думці, з’ясовується ступінь сформованості національних інтересів України як основи, на якій ґрунтується національна безпека та відповідно до якої визначаються загрози національній безпеці. Автором досліджені теоретичні засади визначення загроз національній безпеці України у вітчизняній теоретико-політичній думці (тобто в положеннях нормативно-правової бази, програмах політичних партій, розробках провідних науково-дослідних установ і науковців) та їх відповідність визначеним національним інтересам. Проаналізовано концептуальні підходи до визначення шляхів забезпечення національної безпеки України, а також цілісність концепції національної безпеки України у вітчизняній теоретико-політичній думці.
   Ключові слова: теоретичні засади, національна безпека, національні інтереси, загрози національній безпеці, шляхи забезпечення національної безпеки.

Хилько О.Л. Теоретические основы определения угроз национальной безопасности Украины и путей её обеспечения. – Рукопись.

Диссертация на соискание учёной степени кандидата политических наук по специальности 23.00.01 – теория и история политической науки. – Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко. – Киев, 2004.

   В диссертации освещаются идейно-теоретические аспекты исследования национальной безопасности в мировой и украинской теоретико-политической мысли, определяется степень сформированности национальных интересов Украины как основы национальной безопасности, в соответствии с которой определяются угрозы национальной безопасности. Автором исследованы теоретические основы определения угроз национальной безопасности Украины в отечественной теоретико-политической мысли (то есть в положениях нормативно-правовой базы, программах политических партий, разработках ведущих научно-исследовательских учреждений, ученых) и их соответствие определенным национальным интересам. Проанализированы концептуальные подходы к определению путей обеспечения национальной безопасности Украины, а также целостность концепции национальной безопасности Украины в отечественной теоретико-политической мысли.
   Ключевые слова: теоретические основы, национальная безопасность, национальные интересы, угрозы национальной безопасности, пути обеспечения национальной безопасности.

O.Khylko. Theoretic basis of identification of the threats to national security of Ukraine and the ways of its provision. – Manuscript.

The dissertation for Ph.D. in Political Sciences, speciality 23.00.01 – Theory and History of Political Science. – Kyiv National Taras Shevchenko University. – Kyiv, 2004.

   The dissertation represents theoretic aspects of national security researches in world and domestic theoretic and political thought. It is proved that problems of security have been studied from the ancient times. Researchers in different times mentioned that the state must secure fundamental interests of a man, human rights and freedoms. Liberal ideas and values which accent at provision of human rights produced essential influence at security studies. It is shown that western political thought interpret a nation and a state as a whole while soviet theoretic thought meant ethnic aspects of social phenomenon under the term "national". It is identified that the world theoretic thought is characterized by approach according to which the essence of national security is reflected in logical dependence of the following elements: national interest – threats to national security – the ways of security provision.
   The author has analysed the degree of integrity of Ukrainian national interests concept. Thus, it is identified that such concept is not formed in domestic theoretic and political thought, so the basis which is to be a substructure for identification of threats to national security is not identified. For the first time study of theoretic basis of identification of threats to national security of Ukraine in domestic theoretic and political thought is provided. It is demonstrated that the majority of threats are in fact threats to a state as an institution, to state bodies, but threats to a person, to society are perceived as collateral. For the first time study of conceptual approaches of identification of the ways of national security provision is provided. As a result domination of state policy among the ways of security provision reflected in domestic theoretic and political thought is proved. The role of a person, society in security provision is minimized in spite of setting their status as full subjects of national security provision in domestic legislation. The main conceptual approaches of national security provision reflected in domestic theoretic and political thought are legislative and organizational and administrative.
   Absence of national security integral understanding in Ukrainian theoretic and political thought is proved. One of the main reasons of such situation is underestimation of civil society role in national security provision.
   Key words: theoretical basis, national security, national interests, threats to national security, ways of providing of national security.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Теоретичні засади визначення загроз національній безпеці України та шляхів її забезпечення

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net