Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Держава та право. Юридичні науки arrow Правове регулювання розірвання трудового договору з ініціативи роботодавця
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Правове регулювання розірвання трудового договору з ініціативи роботодавця

Анотації 

Іоннікова І.А. Правове регулювання розірвання трудового договору з ініціативи роботодавця. — Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.05 — трудове право, право соціального забезпечення. — Національний університет внутрішніх справ. — Харків, 2004.

   Дисертація присвячена дослідженню правового регулювання розірвання трудового договору з ініціативи роботодавця та подальшому його вдосконаленню в умовах розбудови ринкової економіки. У роботі аналізуються норми трудового законодавства України, міжнародно-правові та нормативні акти деяких зарубіжних країн. Визначені етапи та досліджені особливості розвитку трудового законодавства, що регулює розірвання трудового договору з ініціативи роботодавця; розроблено класифікацію підстав звільнення працівників з ініціативи роботодавця; досліджено гарантії забезпечення конституційного права на працю при розірванні трудового договору з працівниками; визначено особливості розгляду та вирішення трудових спорів про поновлення працівника на роботі; розкрито особливості відповідальності роботодавця за матеріальну і моральну шкоду, заподіяну працівникові незаконним звільненням з роботи. На підставі дослідження розроблено конкретні пропозиції щодо вдосконалення чинного законодавства з питань розірвання трудового договору з ініціативи роботодавця. Результати дослідження сформульовані у вигляді проектів змін і доповнень до КЗпП та інших нормативних актів України, сформульовано моделі правових норм, що можуть регулювати розірвання трудового договору з ініціативи роботодавця в новому Трудовому кодексі України.
   Ключові слова: припинення трудового договору, підстави розірвання трудового договору з ініціативи роботодавця, незаконне звільнення працівника, вимушений прогул, поновлення на роботі.

Ионникова И.А. Правовое регулирование расторжения трудового договора по инициативе работодателя. — Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.05 — трудовое право, право социального обеспечения. — Национальный университет внутренних дел. — Харьков, 2004.

   Диссертация посвящена комплексному исследованию теоретических и практических проблем, связанных с правовым регулированием расторжения трудового договора по инициативе работодателя в Украине.
   В первом разделе работы определены этапы и проанализированы особенности развития трудового законодательства, регулирующего прекращение трудовых правоотношений с инициативы работодателя; сделан анализ правового регулирования расторжения трудового договора по инициативе работодателя в международно-правовых актах и зарубежном законодательстве некоторых стран, сформулированы предложения о приведении трудового законодательства Украины в соответствие с международными стандартами и о целесообразности использования передового зарубежного опыта.
   В разделе втором основания расторжения трудового договора по инициативе работодателя классифицированы на: основания организационно-производственного характера; юридические события, которые не зависят от воли работника; виновные противоправные действия субъекта трудового правоотношения. Рассматриваются основные и дополнительные основания увольнения работников по инициативе работодателя, а также особенности расторжения трудового договора с некоторыми категориями работников. Автор предлагает предусмотреть самостоятельные основания расторжения трудового договора по инициативе работодателя, а именно: увольнение работника по результатам испытания; увольнение работника в связи с изменением существенных условий труда; нарушение работником правил охраны работы, что послужило причиной тяжелых последствий, включая травмы и аварии; умышленное разглашение работником государственной, коммерческой, другой, защищенной законом тайны; предоставления работником работодателю поддельных документов или неправдивых сведений при заключении трудового договора; прекращения деятельности работодателем — физическим лицом.
   В третьем разделе диссертации исследованы гарантии обеспечения конституционного права на труд при расторжении трудового договора по инициативе работодателя, процедурные и процессуальные особенности рассмотрения трудовых споров о восстановлении на работе, высказаны предложения по совершенствованию института материальной ответственности работодателя за незаконное лишение работника возможности трудиться.
   На основании диссертационного исследования разработаны конкретные предложения относительно усовершенствования действующего законодательства по вопросам расторжения трудового договора по инициативе работодателя. В результате исследования предложены проекты изменений и дополнений в нормативные акты Украины, сформулированы модели правовых норм для нового Трудового кодекса Украины.
   Ключевые слова: прекращение трудового договора, основания расторжения трудового договора по инициативе работодателя, незаконное увольнение работника, вынужденный прогул, восстановление на работе.

Ionnikova I.A. Legal Regulation of Labour-Contract Termination at Employer’s Initiative. — Manuscript.

Thesis for the degree of Candidate of Science in Law by speciality 12.00.05 — labour law; social security law. — National University of Home Affairs. — Kharkiv, 2004.

   The thesis is concerned with legal regulation of the termination of labor contract at employer’s initiative and its further improvement under the conditions of developing market economy. The study has analysed the norms of Ukrainian labour legislation, international-law and normative acts of some foreign countries. It has determined stages and investigated peculiarities of the development of labour law concerning the termination of labour contract at employer’s initiative; studied the guarantees of ensuring the constitutional law for work while terminating labour contract with employees; determined the peculiarities of consideration and settlement of labour disputes concerning employee’s reinstatement in work; shown the peculiarities of employer’s responsibility for the material damage and moral harm done to the employees by illegal dismissal. On the basis of the study, specific recommendations have been made towards improving the current legislation in issues of labour contract termination at employer’s initiative. The results of the study are formulated as draft amendments and additions to the Labour Code and other normative documents of Ukraine. Models of legal norms have been formulated that can regulate labour contract termination at employer’s initiative in the new Labour Code of Ukraine.
   Key words: termination of labour contract, grounds for termination of labour contract at employer’ initiative, illegal dismissal of employee, forced idleness, reinstatement in work.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Правове регулювання розірвання трудового договору з ініціативи роботодавця

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net