Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Держава та право. Юридичні науки arrow Теоретико-методологічні засади формування системи управління державними корпоративними правами в Україні
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Теоретико-методологічні засади формування системи управління державними корпоративними правами в Україні

Анотації 

Жадан І.О. Теоретико-методологічні засади формування системи управління державними корпоративними правами в Україні. - Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата наук з державного управління за спеціальністю 25.00.02 - механізми державного управління. - Національна академія державного управління при Президентові України. - Київ, 2004.

   У роботі розв’язане актуальне наукове завдання, яке полягає в розробці теоретико-методологічного підґрунтя для формування системи управління державними корпоративними правами в Україні. Дослідження ролі цієї системи крізь призму ролі держави як регулятора процесів суспільного розвитку дозволило визначити “управління державними корпоративними правами” як один із державних механізмів управління, що реалізується державою через корпоративну участь у суб’єктах господарювання, сутність якого полягає в здійсненні державними органами або залученими ними особами функцій з управління діяльністю цих суб’єктів у межах прав, визначених їх статутом та чинним законодавством з метою задоволення суспільних інтересів. Це цілеспрямована діяльність держави, пов’язана із визначенням мети управління, сфери здійснюваного впливу, структури та обсягу прав й організаційних механізмів їх реалізації. Отже, оцінювати ефективність цього управління слід за ступенем впливу всієї системи управління державними корпоративними правами на загальний стан соціально-економічного розвитку країни. Зроблено висновок про необхідність зміни парадигми управління державними корпоративними правами від функції щодо окремих підприємств до системи - цілісного утворення із встановленими цілями й завданнями. Доведено необхідність удосконалення організаційно-правового забезпечення системи управління державними корпоративними правами, доцільність використання інституту “золотої акції” для забезпечення можливості державного впливу на діяльність підприємств, які мають стратегічне значення для економіки та безпеки держави, але приватизуються. Сформульовано концептуальні засади та принципи розвитку цієї системи.
   Ключові слова: роль держави, управління державними корпоративними правами; підприємства із змішаною формою власності; відносини власності; система управління; регулювання економіки; оцінка ефективності.

Жадан И.А. Теоретико-методологические основы формирования системы управления государственными корпоративными правами в Украине. - Рукопись.

Диссертация на соискание научной степени кандидата наук государственного управления по специальности 25.00.02 - механизмы государственного управления. - Национальная академия государственного управления при Президенте Украины. - Киев, 2004.

   В работе решена актуальная научная задача, которая состоит в разработке научно-теоретической и методологической основы формирования системы управления государственными корпоративными правами в Украине. Исследование роли системы управления государственными корпоративными правами через призму роли государства как регулятора процессов общественного развития позволило определить “управление государственными корпоративными правами” как один из государственных механизмов управления, реализуемый государством через корпоративное участие в субъектах хозяйствования, сущность которого состоит в осуществлении государственными органами или привлеченными ими лицами функций по управлению деятельностью этих субъектов в рамках прав, определенных их уставом и действующим законодательством с целью удовлетворения общественных интересов. Это целенаправленная деятельность государства, сопряженная с определением цели управления, сферы осуществляемого влияния, структуры и объема прав и организационных механизмов их реализации.
   Сделан вывод о необходимости замены парадигмы управления от функции относительно отдельных предприятий к системе - целостному образованию с установленными для него целями и задачами, с четко определенным местом в системе государственного управления. Это позволит отказаться от попыток решения проблемы управления на уровне отдельных предприятий, понять его значимость на уровне государства в целом и разницу между обязанностями государства и обязанностями других участников корпоративных отношений, а следовательно, необходимость признания и правовой регламентации особого статуса государства как субъекта корпоративного управления. Этот статус даст возможность разграничить деятельность государства как обычного акционера, действующего на паритетных основах с другими акционерами с целью получения прибыли, и его деятельность как системы организации государственной власти, целью которой является обеспечение условий общественного развития, и признать целесообразность закрепления за государством специальных прав относительно определенной части субъектов хозяйствования.
   Анализ политики формирования системы управления государственными корпоративными правами позволил выявить принципиальную методологическую ошибку, которая состоит в формировании объектного состава системы по остаточному принципу. Такая политика приводит к стихийной продаже пакетов акций, принадлежащих государству в предприятиях, которые имеют стратегическое значение для его экономики и безопасности, а само управление рассматривается как вынужденная функция государства. Все это существенно снижает потенциал системы.
   Определены особенности оценки эффективности управления государственными корпоративными правами. Обосновано, что для него, как и для государственного предпринимательства в целом, независимо от формы его организации, главным критерием эффективности является успешность решения социально-экономических задач, которые соответствуют системе ориентиров государственной регулирующей политики, поэтому этот критерий должен быть определен как интегрированный показатель согласованности результата функционирования системы управления государственными корпоративными правами с установленной для нее целью. Такой целью в диссертации определено способствование росту уровня социально-экономических показателей в масштабах страны путем государственного корпоративного предпринимательства как деятельности, скоординированной с другими механизмами управления. Это позволило сделать вывод, что степень роста этих показателей определяет степень эффективности системы управления государственными корпоративными правами. Следовательно, особенность оценки эффективности этого управления состоит в необходимости его осуществления по степени влияния всей системы управления государственными корпоративными правами на общее состояние социально-экономического развития страны.
   Обоснована необходимость совершенствования правового поля и организационного обеспечения системы, целесообразность введения института “золотой акции” для обеспечения возможности государственного влияния на деятельность предприятий, которые имеют стратегическое значение для экономики и безопасности государства, но приватизируются.
   Сформулированы концептуальные основы развития системы управления государственными корпоративными правами, определены принципы развития системы (системности, концептуальной обеспеченности, целенаправленности, научной обоснованности, согласованности интересов, приоритетности, плановости, оптимальной достаточности, адаптации, эффективности) и дано их содержательное наполнение.
   Ключевые слова: роль государства; управление государственными корпоративными правами; предприятия со смешанной формой собственности; отношения собственности; система управления; регулирование экономики; оценка эффективности.

Zhadan I.O. - Forming of the Theoretical and Methodological Basis of the State Corporate Rights Management System in Ukraine. - Manuscript.

Thesis for a candidate’s degree by specialty 25.00.02 - public administration mechanisms. - The National Academy of Public Administration, the Office of the President of Ukraine. - Kyiv, 2004.

   Theses solved an actual problem of the scientist base creation for the policy making in the sphere of the state corporate rights management. Researching of the system of the state corporate rights management through the role of the state as a regulator of the process of the public development made it possible to formulate the definition “state corporate rights management” as an activity for enterprises management by the governmental authorities or contracted persons on the corporate base according to the legislation and charters of rights and aimed on public interests satisfaction. The conclusion was made that there is the necessity to change of the paradigm of the state corporate rights management. It has to be present not as a function for separate enterprises, but as the system - an integral formation with fixed aims and tasks, with strictly determined place in the system of public administration. The ways of the forming subject and object structure of the system were analyzed and peculiarities of the assessments of state corporate rights management efficiency were determined. The conceptual bases and principals of the state corporate rights management system development were formulated. It was substantiated the necessity to improve legal and organizational aspects of the state corporate rights management system for the increasing its efficiency, the expediency of the “Gold Share” institute implementation to provide the possibility of the state influence on the activity of enterprises, that have strategic significance for the economy and safety of the state, but are being privatized.
   Key words: the role of the state; state corporate rights management; mixed enterprises; property relations; system of management; the regulation of economy; efficiency assessments.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Теоретико-методологічні засади формування системи управління державними корпоративними правами в Україні

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net