Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Держава та право. Юридичні науки arrow Конституційні принципи місцевого самоврядування в Україні
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Конституційні принципи місцевого самоврядування в Україні

Анотації 

Калиновський Б.В. Конституційні принципи місцевого самоврядування в Україні. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.02 – конституційне право. – Київський Національний університет імені Тараса Шевченка, Київ, 2003.

   Дисертація присвячена комплексному дослідженню теоретичних і практичних питань конституційних принципів місцевого самоврядування в Україні. Розкривається поняття, природа та ознаки конституційних принципів місцевого самоврядування в Україні, аналізується їх система. Конкретизовано і розкрито значення конституційних принципів для нормотворчої діяльності суб’єктів місцевого самоврядування. Даються пропозиції щодо законодавчого вдосконалення конституційно-правового регулювання такого інституту правової держави і громадянського суспільства як місцеве самоврядування.
   Новим науковим результатом є положення про необхідність подальшого розвитку конституційних принципів місцевого самоврядування в Україні. Для цього сформульовано і аргументовано рекомендації, спрямовані на вдосконалення правового регулювання місцевого самоврядування, зокрема запропоновано доповнити діюче законодавство з питань місцевого самоврядування принципами субсидіарності і повсюдності, унітаризму та регіоналізму.
   Розглядаються окремі питання інноваційної діяльності органів місцевого самоврядування. Проаналізовано механізм взаємодії конституційних принципів у процесі функціонування суб’єктів місцевого самоврядування, їх значення для становлення і подальшого розвитку української правової держави.
   Ключові слова: конституційні принципи місцевого самоврядування, нормотворча діяльність суб’єктів місцевого самоврядування, інноваційна діяльність органів місцевого самоврядування, функціонування суб’єктів місцевого самоврядування, територіальна громада, державні гарантії місцевого самоврядування.

Калиновский Б.В. Конституционные принципы местного самоуправления в Украине. – Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.02 – конституционное право. – Киевский Национальный университет имени Тараса Шевченко, Киев, 2003.

   В диссертации проводится комплексное раскрытие теоретических и практических проблем законодательного регулирования и практического применения конституционных принципов местного самоуправления в Украине. Проанализированы теории местного самоуправления, на основе которых раскрывается природа и система конституционных принципов местного самоуправления, сформулировано понятие “конституционные принципы местного самоуправления” и выделены их признаки, а именно – демократичность, объективная обусловленность, нормативно-регулятивный характер, системность, обязательность.
   Значительное внимание уделяется становлению и развитию принципов местного самоуправления в конституционном процессе Украины, исходя из исторического опыта украинского государства, что имеет принципиальное значение для построения правового государства и гражданского общества. Автором делается вывод, что местное самоуправление - один из основоположных принципов конституционного строя, в свою очередь, имеет собственную систему принципов, через призму которых еще полнее раскрывается содержание этого важного социально-политического института, его место и роль в обществе и государстве.
   Автором делается вывод о необходимости приведения Конституции Украины и законодательства Украины в соответствие с принципами Европейской хартии местного самоуправления. Для этого диссертант считает необходимым активизировать действия относительно гармонизации национальных нормативных актов и международных стандартов.
   Конкретизировано и раскрыто значение конституционных принципов для нормотворческой деятельности субъектов местного самоуправления. Активизация локального нормотворчества отвечает самой природе местного самоуправления и будет способствовать укреплению его правовой, организационной и финансовой автономии. Обязательным условием, по мнению диссертанта, для его эффективной реализации территориальными громадами конституционных принципов местного самоуправления является дееспособность территориальных громад.
   Новым научным результатом есть положение о необходимости дальнейшего развития конституционных принципов местного самоуправления в Украине. Для этого сформулированы и аргументированы рекомендации, направленные на усовершенствование правового регулирования местного самоуправления. Так, предложено дополнить действующее законодательство, которое регулирует местное самоуправление, принципами субсидиарности и всеобщности, унитарности и регионализма.
   На основе опыта деятельности территориальных громад городов Бердянска, Ивано-Франковска, Киева, Луганска, Львова, Тернополя и других рассматриваются отдельные вопросы инновационной деятельности органов местного самоуправления. Автором проанализирован механизм взаимодействия конституционных принципов в процессе функционирования субъектов местного самоуправления, их значение для становления и дальнейшего развития украинского правового государства. Соискателем определены, сформулированы и предложены новые подходы относительно государственных гарантий деятельности местного самоуправления на основе конституционных принципов.
   Ключевые слова: конституционные принципы местного самоуправления, нормотворческая деятельность субъектов местного самоуправления, инновационная деятельность органов местного самоуправления, функционирование субъектов местного самоуправления, территориальная громада, государственные гарантии местного самоуправления.

Kalynovskyy B.V. Constitutional Principles of Local Self-Government in Ukraine. – Manuscript.

Thesis for obtaining a scientific degree of Candidate of Science on the speciality 12.00.02. – Constitutional Law. – Kyiv Taras Shevchenko National University, Kyiv, 2003.

   The thesis is devoted to the complex research of the theoretical and practical problems of constitutional principles of local self-government in Ukraine. The very notion, nature and characteristic features of local self-government in Ukraine are being defined, the system of them is being analyzed. The author poses a number of propositions for legislative improvement of constitutional and legal regulations of local self-government as one of the institutes of civil society and state, functioning in accordance with constitutional law.
   The newly achieved scientific result is presented in the resolution about the necessity of consequent development of constitutional principles of local self-government in Ukraine. With this purpose, three references, directed at the improvement of legal regulations of local self-government, have been formulated and grounded. In particular, current legislation concerning local self-government is proposed to be supplemented with the principles of subsidiarity, ubiquity, unitarism and regionalism.
   The issues of innovation activities of local self-government bodies have also been separately considered. The mechanism of interaction between constitutional principles in the process of local self-government subjects functioning has been analyzed, as well as their role in the establishment and further development of state, functioning in accordance with constitutional law, in Ukraine.
   Key words: constitutional principles of local self-government, rule-making activities of local self-government subjects, innovation activities of local self-government bodies, functioning of local self-government subjects, territorial community, state guarantees for local self-government.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Конституційні принципи місцевого самоврядування в Україні

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net