Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Держава та право. Юридичні науки arrow Зобов'язання, що виникають внаслідок завдання шкоди службовими особами митних органів, в цивільному законодавстві України
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Зобов'язання, що виникають внаслідок завдання шкоди службовими особами митних органів, в цивільному законодавстві України

Анотації 

Калетнік І.Г. Зобов'язання, що виникають внаслідок завдання шкоди службовими особами митних органів, в цивільному законодавстві України. — Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.03 - цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право. - Одеська національна юридична академія, Одеса, 2004.

   Дисертація присвячена комплексному дослідженню зобов'язань, що виникають внаслідок завдання шкоди службовими особами митних органів у цивільному законодавстві України.
   Вперше на науковому рівні провадиться дослідження цього виду зобов'язань, що виникають за участю службових осіб митних органів. Основною метою дисертаційного дослідження є встановлення сутності та значення цього виду зобов'язань, характеристика та аналіз відповідних новел цивільного законодавства на сучасному етапі, а також з'ясування специфіки такої категорії суб'єктів завдання шкоди, як службові особи митної служби, та особливостей відшкодування завданої ними шкоди.
   Дослідження зобов'язань, що виникають внаслідок завдання шкоди службовими особами митних органів у цивільному праві України, здійснено в історичному розвитку. У дисертації послідовно досліджуються генезис даного виду зобов'язань, його цивільно-правова характеристика, співвідношення з іншими подібними правовими явищами. Проаналізовані особливості підстав, обсягу та порядку відшкодування шкоди. Сформульовані пропозиції з вдосконалення цивільного та цивільно-процесуального законодавства України.
   Ключові слова: деліктні зобов'язання, правопорушення, шкода, службові особи митних органів.

Калетник И.Г. Обязательства, возникающие вследствие причинения вреда должностными лицами таможенных органов, в гражданском законодательстве Украины. - Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.03 - гражданское право и гражданский процесс; семейное право; международное частное право, Одесская национальная юридическая академия, Одесса, 2004.

   Диссертация посвящена комплексному исследованию обязательств, возникающих вследствие причинения вреда должностными лицами таможенных органов, в гражданском законодательстве Украины, а также определению перспектив развития соответствующего института в гражданском законодательстве Украины.
   Исследование обязательств, возникающих вследствие причинения вреда должностными лицами таможенных органов, в гражданском законодательстве Украины проведено при помощи методов системно-структурного, формально-логического, сравнительного, а также исторического анализа, что позволило рассмотреть указанные обязательства в динамике развития правового регулирования соответствующих отношений.
   С этих методологических позиций диссертантом исследованы генезис и правовая природа обязательств, возникающих вследствие причинения вреда, начиная с формирования концепции данного института в римской правовой доктрине и заканчивая современным видением принципиальных основ регулирования указанных отношений в отечественной цивилистике. Определены понятие, сущность и характерные признаки обязательств, возникающих вследствие причинения вреда, а также их соотношение с категорией гражданско-правовой ответственности.
   Впервые на уровне специального монографического исследования рассмотрены особенности деликтных обязательств, возникающие при участии должностных лиц таможенных органов, и в соответствии с целями диссертационной работы установлены и проанализированы сущность, особенности и значение обособления в отдельную категорию обязательств, возникающих из причинения вреда, дана характеристика и осуществлен анализ соответствующих новелл отечественного гражданского законодательства на современном этапе, в частности содержащихся в новом Гражданском кодексе Украины, принятом 16 января 2003 года, а также определена и подвергнута научному исследованию специфика такой категории субъектов причинения вреда, как должностные лица таможенной службы, и особенности возмещения причиненного этими лицами вреда.
   Проведенный анализ специальной научной литературы, положений гражданского законодательства, а также практики его применения позволил диссертанту по-новому охарактеризовать ряд определяющих отличий между договорными и внедоговорными обязательствами с акцентированием при этом внимания на том важном обстоятельстве, что назначение обязательств, возникающих вследствие причинения вреда, в отличие от точки зрения, получившей довольно широкое распространение в отечественной цивилистической литературе, исчерпывается выполнением компенсационной функции, а карательная функция указанным обязательствам не свойственна. На этой методологической основе проанализирована сущность обязательств, возникающих из причинения вреда, предложено более четкое понятие вреда и охарактеризованы его виды.
   Особое внимание в диссертации уделено анализу категории “должностное лицо таможенных органов”, установлению понятия, характерных черт и видов указанного специального субъекта деликтных обязательств, особенностям и условиям возникновения таких обязательств, а также рассмотрению сущности реализации прав и обязанностей участников отношений, возникающих в связи с причинением вреда должностными лицами таможенных органов.
   В диссертации исследованы основания возникновения обязательств из причинения вреда, а также определен круг объектов, уничтожение или уменьшение которых квалифицируется как вред. В процессе диссертационного исследования проанализированы и раскрыты как общие, начала возникновения обязательств вследствие причинения вреда должностными лицами таможенных органов, так и специальные основания возмещения вреда, причиненного указанными субъектами, показаны отличия между ними, а также рассмотрены порядок и объем возмещения такого вреда.
   По результатам диссертационного исследования сформулированы предложения по совершенствованию гражданского законодательства, а также практики его применения.
   Ключевые слова: деликтные обязательства, правонарушение, вред, должностные лица таможенных органов

Kaletnik I. G. Obligations, arising along of inflicting harm by customs officials, in Civil Law of Ukraine. - Manuscript.

The dissertation stands for a degree of candidate ш Law speciality 12 00 03 — Civil Law and Civil Procedure, Family Law, International Private Law - Odessa National Academy of Law Odessa, 2004.

   Dissertation is devoted to the linking research of obligations arising along of inflicting harm by customs officers (officials) m Civil Law of Ukraine.
   It is the first time when the research of such kind of obligations arising at the customs-officers participation is conducted on the scientific level Primary intent of the research is to determine the essence and meanings of these obligations, to characterize and analyze the appropriate articles of civil legislation on corresponding level and to ascertain specificity of such category of subjects that inflicts harm as customs-officers and particularity of compensation for inflicted harm.
   Research of obligations arising along of inflicting harm by customs officers (officials) in Civil Law of Ukraine is held in its historical development The genesis of the given kind of obligations, its civil and legal characteristics, and correlation with other similar legal phenomena is investigated in dissertation sequentially. Particularities of the grounds, extent and order of compensation for harm are analyzed. Proposals concerning improvement of Civil legislation, Civil and Procedural legislation of Ukraine are formulated.
   Key-words: obligations of delict, tort obligations, harm, customs officials.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Зобов'язання, що виникають внаслідок завдання шкоди службовими особами митних органів, в цивільному законодавстві України

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net