Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Держава та право. Юридичні науки arrow Імплементація норм міжнародного права в правовій системі ФРН
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Імплементація норм міжнародного права в правовій системі ФРН

Анотації 

Кияниця .І.П. Імплементація норм міжнародного права в правовій системі ФРН. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.11 – міжнародне право. Інститут держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, Київ, 2004.

   Механізм імплементації норм міжнародного права у внутрішнє право ФРН здійснюється на базі Основного закону ФРН та конституцій земель. У правовій системі ФРН поряд з традиційною дуалістичною теорією співвідношення міжнародного права та внутрішнього права і відповідно концепцією “трансформації” розвивається теорія “виконання” міжнародного права. Основою останньої є юриспруденція Федерального Конституційного Суду та правозастосовча практика загальних судів і виконавчих органів.
   Трансформація в правовій системі ФРН є способом імплементації у ФРН норм міжнародного права, який є в ній домінуючим внаслідок дії дуалістичної моделі співвідношення міжнародного та внутрішнього права, що є традиційною для країни.
   У правовій системі ФРН механізм імплементації норм міжнародного права забезпечує здійснення зобов’язань, що випливають з основних принципів міжнародного права, універсальних, регіональних та партикулярних міжнародних договорів, а також норм міжнародного звичаєвого права. Основні принципи міжнародного права розглядаються як несамовиконувані норми, що імплементуються шляхом трансформації в норми внутрішнього права.
   Федеративний механізм імплементації норм міжнародного права включає: правові способи застосування договірного міжнародного та звичаєвого міжнародного права; конституційні спеціальні та процесуальні гарантії імплементації; юриспруденцію Федерального Конституційного Суду щодо офіційного тлумачення норм міжнародного звичаєвого права та казуального тлумачення міжнародних договорів. Функціонування механізму імплементації норм міжнародного права ФРН, у тому числі юриспруденція Федерального Конституційного Суду, свідчить на користь утвердження примату міжнародного права в правовій системі ФРН.
   Для України, що є новою незалежною державою і намагається створити сучасні імплементаційні механізми виконання своїх міжнародних зобов’язань, позитивний досвід ФРН в цій сфері може бути корисним як для органів судової влади, так і для органів виконавчої влади в процесі їх правозастосовчої діяльності.
   Ключові слова: міжнародне право, імплементація, Основний закон ФРН, основні принципи міжнародного права, загальне міжнародне право, міжнародні договори, міжнародне звичаєве право, трансформація, інкорпорація, юриспруденція Федерального Конституційного Суду, рецепція, дуалістична теорія, концепція виконання, примат міжнародного права.

Кияница И.П. Имплементация норм международного права в правовой системе ФРГ. – Рукопись.

Диссертация на соискание научной степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.11 – международное право. Институт государства и права им. В.М. Корецкого НАН Украины, Киев, 2004.

   В правовой системе ФРГ имплементация норм международного права предусмотрена и осуществляется на базе Основного закона ФРГ и конституций земель при помощи соответствующих механизмов.
   В правовой системе ФРГ механизм имплементации норм международного права обеспечивает осуществление обязательств, вытекающих из основных принципов международного права, универсальных, региональных, партикулярных международных договоров, а также норм международного обычного права.
   Основные принципы международного права и большинство норм общего международного права являются несамоисполнимыми нормами. Имплементация этих международно-правовых норм осуществляется путем трансформации их в нормы внутреннего права.
   В правовой системе ФРГ юриспруденция Федерального Конституционного Суда является способом имплементации норм международного обычного права, а его решения, принятые в предусмотренном абзацем вторым статьи 100 Основного закона порядке, представляют собой толкование этих норм. Толкование этих норм является системным и официальным – имеет обязательную силу для всех органов государственной власти. Юридическая сила таких решений Суда придет нормам обычного международного права значение норм внутреннего права и таким образом обеспечивает приоритет над федеральным законами. В ФРГ компетенция Федерального Конституционного Суда распространяется также на сферу имплементации международных договоров. Согласно с Основным законом к компетенции этого Суда относится рассмотрение вопросов о неконституционности закона об одобрении международного договора. В процессе осуществления конституционного контроля относительно соответствия Основному закону ФРГ законов об одобрении международных договоров и в порядке рассмотрения конституционных жалоб с целью решения спора Конституционный суд может осуществлять казуальное толкование международные договоров.
   В ФРГ существует нормативно-правовой и организационно-правовой механизмы имплементации основных принципов международного права, других норм общего международного права и норм международных договоров.
   Нормативно-правовой механизм состоит из норм внутреннего права ФРГ, в соответствии с которыми органы законодательной, исполнительной и судебной власти осуществляют имплементацию норм международного права во внутреннее право ФРГ. Организационно-правовой механизм состоит из федеральных и земельных органов ФРГ, наделенных компетенцией в сфере имплементации норм международного права, а также нормативных актов, принимаемых федеральными и земельными органами ФРГ по конкретным вопросам имплементации в соответствии с их полномочиями. К таким органам относятся: Бундестаг (нижняя палата парламента); Федеральный Президент; Федеральное Правительство; Федеральный Конституционный Суд; ландтаги и премьер-министры федеральных земель.
   К нормативным актам, при помощи которых осуществляется имплементация, относятся: федеральные законы об одобрении международных договоров и федеральные законы, которые принимаются во исполнение взятых ФРГ международно-правовых обязательств и которые являются несамоисполнимыми нормами международного права; постановления Федерального Правительства и федеральных министров, которые издаются как делегированное законодательство; оглашение федерального министра иностранных дел о вступлении международного договора в силу; решения Федерального Конституционного Суда, являющиеся официальным толкованием норм международного обычного права, а также юриспруденция Суда относительно казуального толкования международных договоров.
   Функционирование механизма имплементации норм международного права ФРГ, в том числе юриспруденция Федерального Конституционного Суда, свидетельствует в пользу утверждения в правовой системе ФРГ примата международного права.
   Украина, ставшая независимым государством, стремится создать современные имплементационные механизмы исполнения своих международных обязательств, и позитивный опыт ФРГ в данной сфере может быть полезным как для органов судебной власти, так и для органов исполнительной власти в процессе их правоприменительной деятельности.
   Ключевые слова: международное право, имплементация, Основной закон ФРГ, основные принципы международного права, общее международное права, международные договоры, обычное международное право, трансформация, инкорпорация, юриспруденция Федерального Конституционного Суда, рецепция, дуалистическая теория, концепция исполнения, примат международного права.

Kyjanycia I.P. Implementation of norms of international law in legal system of FRG . – Manuscript.

Thesis for obtaining a scientific degree of the Candidate of Sciences (Law) on the speciality 12.00.11 – International Law; The V.M. Koretsky Institute of the State and Law of the National Academy of Sciences of Ukraine, Kyiv, 2004.

   Thesis is devoted to investigation of normative and an organisational legal mechanism of implementation of norms of international law into the legal order of Germany. It is show that the mechanism implementation of norms of international law into the internal law of Germany is carried out on the base of the fundamental Law of FRG and constitutions of lands. The author analyses of implementation of norms of international treaties at a level of the federation and the separate lands, shows the basic concepts of realisation of norms of international law in the legal system of Germany.
   The author stresses that in the legal system of FRG alongside the traditional dual theory of correlation of international and internal law and accordingly the theory of transformation there exists and develops the theory of “execution” of international law. The latter comprises the jurisprudence of the Federal Constitutional Court and the law-applicable practice or general courts and the executive bodies.
   In the legal system of FRG the mechanism of implementation of norms secures the fulfilment of obligations stemming from the fundamental of international law, universal, regional and particular international treaties as well as from the norms implementation customary law. The special attention is paid to the analyses of the federal mechanism of implementation of norms of international law which includes the legal norms of implementation; constitutional guarantees of implementation in particular special and procedural, jurisprudence of the Federal Constitutional Court concerning the official interpretation of norms of international law and casual interpretation of international treaties.
   For Ukraine which is a new independent state seeking to create modern mechanism implementation of its international obligations the positive experience of FRG this field may by useful in particular for the bodies of judicial power as well as for the organs of the executive power in the process of thesis law enforcement activity.
   Key words: international law, implementation, the organic Law of Germany, generals principles of the international law, common international law, international treaties, international customary law, transformation, incorporation, jurisprudence of Federal Constitutional Court, reception, dual theory of correlation of international law and internal law, concept “execution”, primate of international law.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Імплементація норм міжнародного права в правовій системі ФРН

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net