Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Держава та право. Юридичні науки arrow Господарсько-правове регулювання виробництва та торгівлі лікарськими засобами
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Господарсько-правове регулювання виробництва та торгівлі лікарськими засобами

Анотації 

Кущ Л.І. Господарсько-правове регулювання виробництва та торгівлі лікарськими засобами. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.04 "Господарське право; господарсько-процесуальне право". – Інститут економіко-правових досліджень НАН України, Донецьк, 2004.

   Дисертація присвячена розробці пропозицій щодо вдосконалення господарського законодавства України про виробництво та торгівлю лікарськими засобами. У роботі обґрунтовано визначення понять виробництва лікарських засобів, оптової та роздрібної торгівлі лікарськими засобами як видів господарської діяльності, доведено, що вони є основними складовими фармацевтичної діяльності, проаналізовано законодавство щодо виробництва та торгівлі лікарськими засобами, обґрунтовано пропозиції щодо його вдосконалення. Сформульовано визначення суб'єктів, які здійснюють ці види діяльності, визначено види суб'єктів, організаційні форми, уточнено засади їх правового статусу. Конкретизовано правові засоби забезпечення державної підтримки, ліцензування виробництва та торгівлі лікарськими засобами, ціноутворення при їх здійсненні. Запропоновано напрями вдосконалення правового регулювання питань відповідальності за порушення законодавства про виробництво та торгівлю лікарськими засобами. Підтримано і додатково аргументовано пропозицію інших авторів щодо прийняття закону України про фармацевтичну діяльність, обґрунтовано доцільність включення в нього окремих розділів, що встановлюють економіко-правові засади вищевказаних видів діяльності, а також запропоновано зміни і доповнення до інших нормативно-правових актів.
   Ключові слова: господарсько-правове рулювання, суб'єкти господарювання, лікарські засоби, виробництво, оптова торгівля, роздрібна торгівля, фармацевтична діяльність, ліцензування, державна підтримка, відповідальність.

Кущ Л.И. Хозяйственно-правовое регулирование производства и торговли лекарственными средствами. – Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.04 – "Хозяйственное право; хозяйственно-процессуальное право". – Институт экономико-правовых исследований НАН Украины, Донецк, 2004.

   Диссертация посвящена разработке предложений по совершенствованию законодательства Украины о производстве и торговле лекарственными средствами и практики его применения.
   В первом разделе работы исследованы теоретические основы производства и торговли лекарственными средствами, вопросы правового статуса субъектов хозяйствования, занятых рассматриваемыми видами хозяйственной деятельности. Конкретизированы место и роль производства лекарственных средств (в том числе их сбыта), оптовой торговли лекарственными средствами, как деятельности, направленной на их оптовую реализацию, а также розничной торговли этими средствами, как деятельности по розничной реализации таких товаров, среди других видов хозяйственной деятельности в сфере здравоохранения, в том числе относительно фармацевтической деятельности, основными составляющими которой они являются.
   Уточнены определения понятий "производство лекарственных средств", "оптовая торговля лекарственными средствами", "розничная торговля лекарственными средствами", "фармацевтическая деятельность".
   Проведен анализ общих и специальных нормативно-правовых актов Украины и других стран, регулирующих хозяйственно-правовые аспекты производства и торговли лекарственными средствами, выявлены особенности указанного законодательства и обоснован вывод, что первоочередными вопросами, требующими уточнения в законодательстве, являются: уточнение основных определений; доработка организационно-правовых основ осуществления таких видов деятельности (лицензирование, контроль, ценообразование, сертификация, аккредитация и др.); систематизация средств государственной поддержки производства лекарственных средств и торговли ими; конкретизация ответственности за нарушение законодательства в рассматриваемых отношениях. Кроме того, дополнительно аргументирована целесообразность принятия закона Украины о фармацевтической деятельности, в отдельных разделах которого необходимо установить экономико-правовые основы производства и торговли лекарственными средствами.
   Доработан правовой статус субъектов хозяйствования, занятых производством и торговлей лекарственными средствами, обоснована целесообразность применения к ним общего понятия "фармацевтические организации", к которым относятся субъекты хозяйствования, непосредственно осуществляющие производство, оптовую и розничную торговлю лекарственными средствами. Определены особенности их правового статуса, а также предложены пути его доработки.
   Во втором разделе работы рассмотрены организационно-правовые средства осуществления производства и торговли лекарственными средствами. Дана характеристика основных средств государственной поддержки субъектов хозяйствования в рассматриваемых видах хозяйствования и подготовлены предложения по совершенствованию правового регулирования каждого из них. Обобщены требования, установленные в лицензионных условиях осуществления рассматриваемых видов деятельности относительно обеспечения качества лекарственных средств, порядка получения лицензии, а также государственного контроля их соблюдения и определены пути их совершенствования. Проанализированы отношения ценообразования при производстве и торговле лекарственными средствами и предложены основные направления совершенствования законодательства о ценообразовании в рассматриваемой сфере хозяйствования.
   В третьем разделе работы получили развитие вопросы ответственности за нарушение законодательства о производстве и торговле лекарственными средствами. Систематизированы нарушения, допускаемые субъектами хозяйствования и их должностными лицами в процессе организации и осуществления рассматриваемых видов деятельности, уточнены их составы. Предложены направления совершенствования хозяйственно-правовой и других видов ответственности путем закрепления в законодательстве соответствующих мер воздействия на субъектов хозяйствования, допускающих нарушения в сфере производства и торговли лекарственными средствами.
   В результате проведенного исследования дополнительно аргументировано сделанное другими авторами предложение о необходимости принятия закона Украины о фармацевтической деятельности, а также обоснована целесообразность включения в него отдельных разделов, посвященных установлению экономико-правовых основ производства и торговли лекарственными средствами в Украине, а также предложены изменения и дополнения в другие нормативно-правовые акты относительно организации и осуществления рассматриваемых видов хозяйственной деятельности.
   Ключевые  слова: хозяйственно-правовое регулирование, субъекты хозяйствования, лекарственные средства, производство, оптовая торговля, розничная торговля, фармацевтическая деятельность, лицензирование, государственная поддержка, ответственность.

Kushch L.I. Economical legal aspects of medicine production and trade. - Manuscript

Dissertation for the scientific degree of Candidate of Legal Studies in specialization 12.00.04 - Economic law; law of Commercial procedure. - Institute of Economic and legal Research, National Academy of Sciences of Ukraine, Donetsk, 2004.

   The actual thesis is devoted to the development of the proposals on economic legislation which regulates medicine production and trade in Ukraine.
   The author defined the notions of medicine production, retail and wholesale trade of medicines. It was proved that these activities should be considered as economic activities and important components of pharmaceutical activity. The notions of persons which conduct these kinds of activity, their classification, organizational structure and legal status have been developed. The author dwells upon issues of the state support, licensing of medicine production and trade, price formation into Ukrainian law. The author has developed the basic principles of personal liability for law infringement in the field of pharmaceutical activity. Moreover, the draft on pharmaceutical activity, developed by other authors has been explored and amended with new articles. On the grounds of complex research of legislation on medicine production and trade, the author has developed and suggested recommendations on altering and amending the effective legislation of Ukraine.
   Key words: which regulates, persons which, medicine production, aspects, wholesale trade, retail trade, pharmaceutical activity, legislation, state support, liability.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Господарсько-правове регулювання виробництва та торгівлі лікарськими засобами

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net