Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Держава та право. Юридичні науки arrow Правові основи здійснення фінансового контролю органами державної податкової служби України
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Правові основи здійснення фінансового контролю органами державної податкової служби України

Анотації 

Касьяненко Л.М. Правові основи здійснення фінансового контролю органами державної податкової служби України. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.07 – теорія управління; адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право. – Національна академія ДПС України. – Ірпінь, 2004.

   Дисертація присвячена комплексному дослідженню організації та здійсненню фінансового контролю органами державної податкової служби України. З’ясовано його сутність, об’єкт і предмет, визначено проблеми, проаналізовано повноваження органів ДПС у сфері контролю. Охарактеризовано форми і методи фінансового контролю, що використовуються органами ДПС України. Обґрунтовується ряд концептуальних, теоретичних положень і висновків, практичних рекомендацій. Зокрема, дано авторське визначення поняття „контрольна функція органів ДПС”, „державна податкова служба України”, розмежовано поняття „стягнення податків” і „справляння податків”. Сформульовано висновок, що, оскільки фактично органи державної податкової служби контролюють більше питань, ніж це обумовлено податковим законодавством у понятті „податковий контроль”, то помилково говорити про те, що контрольна діяльність органів ДПС України повністю охоплюється поняттям „податковий контроль”. Органи ДПС України відповідно до чинного законодавства здійснюють саме фінансовий контроль. Уточнено роль фінансового контролю органів ДПС у здійсненні фінансової політики держави, визначені його загальні риси, ознаки та принципи здійснення. Запропоновано внесення окремих змін і доповнень до нормативно-правових актів.
   Ключові слова: контрольна функція органів ДПС; фінансовий контроль; податковий контроль; податкові правовідносини; об’єкт та предмет, форми та методи фінансового контролю.

Касьяненко Л.М. Правовые основы осуществления финансового контроля органами государственной налоговой службы Украины. – Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.07 – теория управления; административное право и процесс; финансовое право; информационное право. – Национальная академия государственной налоговой службы Украины. – Ирпень, 2004.

   Диссертация посвящена комплексному исследованию организации и осуществления финансового контроля органами государственной налоговой службы Украины. В ней раскрывается сущность и состояние научной разработки проблемы правового регулирования финансового контроля, исследуются труды ученых, рассматривающих данную проблему в разные периоды развития нашего государства.
   Дается определение понятия „контрольная функция органов ГНС”, „государственная налоговая служба Украины”. Особое внимание уделено контрольной функции налоговых органов, изучению нормативно-правовых актов относительно организации контрольной функции органов государственной налоговой службы, определено ее место среди других функций, сформулированы принципы осуществления финансового контроля органами ГНС Украины.
   Контроль, осуществляемый органами ГНС, проводится с целью защиты интересов государства специально определёнными органами государственной исполнительной власти; имеет субординационный характер; решения о применении соответствующей разновидности контроля принимаются компетентными должностными лицами контролирующего органа; органы, которые осуществляют контроль (их должностные лица), могут применять соответствующие финансовые и другие санкции.
   В диссертации раскрыто содержание налогового и финансового контроля и сделан вывод о том, что понятие „финансовый контроль” намного шире, чем понятие „налоговый контроль”. Отмечается, что поскольку к ведению налоговых органов относится больше вопросов, нежели законодательно обусловлено в понятии „налоговый контроль”, то государственная налоговая служба Украины осуществляет именно финансовый контроль. Объект финансового контроля органов ГНС можно определить как действие или бездействие налогоплательщиков, что оценивается с точки зрения законности исполнения ими норм налогового законодательства, правильности исчисления, полноты и своевременности уплаты в бюджеты, целевые фонды соответствующих платежей, а также другая деятельность государственной налоговой службы, во время которой реализуется их контрольная функция. Предметом финансового контроля органов ГНС есть документация, имеющая информацию о деятельности подконтрольных субъектов относительно движения денежных средств, материальных ценностей.
   Проаналированы полномочия налоговых органов и ответственность при осуществлении финансового контроля.
   Делается вывод, что отсутствие единого подхода к определению того, кому наданы права и на кого возлагаются обязанности – на органы государственной налоговой службы или на их должностных лиц – в определённой степени приводит к неопределённости правового статуса налоговых органов.
   В работе определены объект и предмет, формы и методы финансового контроля налоговых органов, факторы, влияющие на эффективность финансового контроля органов ГНС Украины. Предложено создать единую базу данных налоговых рисков.
   Раскрывается роль финансового контроля органов ГНС в финансовой политике государства, исследуются черты, признаки и принципы его осуществления.
   Ключевые слова: контрольная функция органов ГНС; финансовый контроль; налоговый контроль; налоговые правоотношения; объект и предмет, формы и методы финансового контроля.

Kasyanenko L.M. Legal foundations of the Financial Control Realization by bodies of State Tax Service of Ukraine. – Manuscript.

Thesis for Candidate Degree in Science of Law by speciality 12.00.07 – theary of management; administrative law and process; financial law; information law. – National Academy of State Tax Service of Ukraine. – Irpin, 2004.

   Thesis is dedicated to the complex investigation of organization and realization of financial control by bodies of the state tax service of Ukraine. Its essence, object and subject were clarified; the problems were determined; the authorities of STS bodies in the sphere of control were analyzed.
   Forms and methods of financial control which are used by the STS bodies of Ukraine are characterized. A number of conceptual theoretical statements, conclusions and practical recommendations are substantiated.
   Namely, the author gives determination of such notions as “control function of STS bodies”, “State Tax service of Ukraine”, he differenciates “to inflict taxes” and “to collect taxes”.
   The following conclusion had been done: as long as actually the bodies of STS control more issues than it is stipulated by tax legislation in conception “tax control”, so it would be a mistake to say that the checking activity of STS bodies is completely covered by the idea of “tax control”. The bodies of STS of Ukraine exercise exactly the financial control in accordance with actual legislation. The role of financial control of STS bodies in realization of financial policy of the state was singled out and its general features, indications and principles of fulfilment were determined.
   There were suggested some changes and amendments to normative-legal acts.
   Kea words: checking function of STS bodies; financial control; tax control; tax legal relations; object and subject; forms and methods of financial control.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Правові основи здійснення фінансового контролю органами державної податкової служби України

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net