Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Держава та право. Юридичні науки arrow Організаційно-правові основи діяльності криміналістичних підрозділів ОВС України
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Організаційно-правові основи діяльності криміналістичних підрозділів ОВС України

Анотації 

Кислиця Н.В. Організаційно-правові основи діяльності криміналістичних підрозділів ОВС України. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.07 – теорія управління; адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право. – Національний університет внутрішніх справ, Україна, Харків, 2004.

   Дисертацію присвячено аналізу та вирішенню організаційно-правових проблем діяльності криміналістичних підрозділів органів внутрішніх справ України. Проаналізовано місце та значення цих підрозділів органів внутрішніх справ в організації розкриття, розслідування та профілактики злочинів. Розглянуті особливості становлення і розвитку експертної служби, з’ясовано її місце у системі експертних установ України. Особлива увага приділяється проблемним питанням правового регулювання діяльності криміналістичних підрозділів органів внутрішніх справ. Досліджено особливості інформаційно-аналітичної роботи у названих підрозділах, з’ясовано роль та місце криміналістичних підрозділів в профілактичній діяльності. Проаналізовано правові засади, принципи та форми взаємодії криміналістичних підрозділів із слідчими апаратами під час досудового слідства. Сформульовано пропозиції щодо внесення конкретних змін і доповнень до чинного законодавства із зазначених питань.
   Ключові слова: органи внутрішніх справ, криміналістичні підрозділи, правовий статус, інформаційно-аналітична робота, профілактична діяльність, організація, управління, криміналістичне забезпечення, взаємодія.

Кислица Н.В. Организационно-правовые основы деятельности криминалистических подразделений ОВД Украины. – Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.07 – теория управления; административное право и процесс; финансовое право; информационное право. – Национальный университет внутренних дел, Украина, Харьков, 2003.

   Диссертация является комплексным научным исследованием организационно-правовых проблем деятельности криминалистических подразделений органов внутренних дел Украины. Проанализировано место и значение данных подразделений в организации раскрытия, расследования и профилактики преступлений. Подчеркивается, что эффективность процесса расследования преступлений во многом зависит от результатов экспертных исследований, проведенных по уголовным делам. В свою очередь, качество экспертных исследований во многом зависит от организации деятельности научно-исследовательских учреждений относительно создания эффективных методик анализа разных вещественных доказательств.
   В диссертации рассмотрены особенности становления и развития экспертной службы, выяснено её место в системе судебно-экспертных учреждений Украины. Обозначено значение места и роли криминалистической науки и теории судебной экспертизы в усовершенствовании деятельности экспертно-криминалистической службы. Особое внимание отводится проблемным вопросам правового регулирования деятельности криминалистических подразделений органов внутренних дел, характеристике современного состояния деятельности рассматриваемых подразделений относительно технико-криминалистического обеспечения следственных действий и оперативно – розыскных мероприятий.
   Исследованы особенности информационно-аналитической работы в криминалистических подразделениях органов внутренних дел, выяснена роль и место криминалистических подразделений в профилактической деятельности. Акцентируется внимание на том, что при организации профилактической деятельности экспертных учреждений и отдельных экспертов значительное внимание должно отводиться разработке и усовершенствованию её методики, определению форм (процессуальной и непроцессуальной), а также компетенции экспертов, оформлению экспертных рекомендаций (как в заключении эксперта, так и в отдельных сообщениях профилактического характера), планированию, ведению учета и отчетности в области профилактики, выявлению и устранению существующих недостатков.
   Предоставлены предложения относительно повышения эффективности организации раскрытия преступлений с помощью новейшей криминалистической техники. Проанализированы правовые основы, принципы и формы взаимодействия криминалистических подразделений со следственными аппаратами в процессе досудебного следствия. Определено, что нормы права должны регламентировать лишь основные, наиболее важные формы и направления взаимодействия сотрудников криминалистических подразделений органов внутренних дел с другими субъектами правоохранительной деятельности, в каждом конкретном случае его субъекты по своей инициативе и собственному усмотрению должны сами определять наиболее целесообразные средства достижения общей цели – борьбы с правонарушениями. Взаимодействие должно осуществляться не как самоцель, а как метод для поиска новых путей в решении такой важной задачи, как улучшение криминогенной ситуации, защиты прав, свобод и законных интересов населения Украины. Сформулированы предложения относительно внесения конкретных изменений и дополнений к действующему законодательству по указанным вопросам.
   Ключевые слова: органы внутренних дел, криминалистические подразделения, правовой статус, информационно-аналитическая работа, профилактическая деятельность, криминалистическая техника, организация, управления, криминалистическое обеспечение, взаимодействие.

Kislitsa N.V. Organization-legal Grounds of Criminalistics Divisions of the Bodies of Internal Affairs of Ukraine Activity. – Manuscript.

Thesis for a Candidate’s Degree in Law Science in by specialty 12.00.07 – theory of management; administrative law and administrative process; financial law; informational law. – National University of Internal Affairs, Ukraine, Kharkiv, 2004.

   Thesis is devoted to the analysis and settling of оorganization-legal problems of criminalistics divisions of the bodies of internal affairs of Ukraine activity. The place and significance of criminalistics divisions of the bodies of internal affairs in disclosing, investigation and prevention of crimes organization are analyzed in this work. Peculiarities of commission of experts’ foundation and development are viewed; its place in the system of judicial and expert establishments of Ukraine is elucidated in this thesis. Special attention is paid to the problems of criminalistics divisions of the bodies of internal affairs’ legal regulation. Peculiarities of informative and analytical activity in criminalistics divisions of the bodies of internal affairs are researched; role and place of criminalistics divisions in preventive activity are elucidated. Legal grounds, principles and forms of cooperation between criminalistics divisions and investigative organs during prejudicial investigation are analyzed. Propositions as for introduction concrete changes and additions to legislation in force are formulated.
   Key words: bodies of internal affairs, criminalistics divisions, legal status, informative and analytical activity, preventive activity, criminalistics techniques, organization, management, criminalistics guaranteeing, cooperation.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Організаційно-правові основи діяльності криміналістичних підрозділів ОВС України

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net