Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Держава та право. Юридичні науки arrow Адміністративно-правові засоби забезпечення прав фізичних осіб у податкових правовідносинах
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Адміністративно-правові засоби забезпечення прав фізичних осіб у податкових правовідносинах

Анотації 

Куций О.А. Адміністративно-правові засоби забезпечення прав фізичних осіб у податкових правовідносинах. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.07 – теорія управління; адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право. – Одеська національна юридична академія, Одеса, 2003.

   Дисертація містить аналіз теоретичних аспектів правового механізму функціонування адміністративно-правових засобів забезпечення прав фізичних осіб у податкових правовідносинах.
   У роботі комплексно досліджуються поняття правовідносин, їхні види. Дається характеристика місця податкових правовідносин у загальній системі правовідносин, вирізняються їхні характерні риси від аналогічних фінансових правовідносин.
   Особлива увага в роботі приділяється аналізові суб’єктивних прав фізичних осіб як елементу змісту податкових правовідносин. У першу чергу, досліджується безпосередньо зміст самих податкових правовідносин, поняття суб’єктивних прав у податкових правовідносинах, а також їхні види.
   Особливе місце в роботі відведено дослідженню адміністративно-правових засобів забезпечення прав фізичних осіб у податкових правовідносинах, механізма функціонування юридичної відповідальності як виду правових гарантій у податкових правовідносинах.
   На підставі здійсненого аналізу в дисертації зроблені висновки як в галузі теоретичних науково значимих проблем, так і у сфері практичної законотворчості.
   Ключові слова: податкові правовідносини, суб’єктивне право, юридична гарантія, податкова відповідальність, податковий обов’язок, адміністративно-правові засоби.

Куцый А.А. Административно-правовые средства обеспечения прав физических лиц в налоговых правоотношениях. – Рукопись.

Диссертация на соискание научной степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.07 – теория управления; административное право и процесс; финансовое право; информационное право. – Одесская национальная юридическая академия, Одесса, 2003.

   Диссертация содержит комплексный анализ теоретических проблем, связанных с определением, трактованием юридических средств обеспечения прав физических лиц в налоговых правоотношениях. Исследованы понятия правоотношений, виды правоотношений, место налоговых правоотношений в системе других правоотношений.
   В диссертации подчеркивается, что главной задачей сегодня является преодоление этатистского мировоззрения, которое напрочь отвергает возможность проявления личностью субъективной воли в финансовых отношениях и правоотношениях, что в определенной мере лишает ее качеств как субъекта права.
   Критика этатистского подхода к налогообложению физических лиц обусловила необходимость теоретического анализа развития института прав физических лиц – налогоплательщиков. Это связано с тем, что в условиях рыночных отношений основная налоговая нагрузка ложится на физических лиц –– налогоплательщиков одновременно как плательщиков налогов, так и как потребителей продукции на конечном этапе через косвенное налогообложение (цену товара).
   Структуру правовых отношений составляют субъективные права и юридические обязанности.
   Субъективное право физического лица в налоговых правоотношениях – это правовая гарантия, представленная государством в защиту его имущественных интересов. Субъективные права физических лиц в налоговых правоотношениях имеют индивидуализированный характер в зависимости от конкретного субъекта, от характера правоотношений, возникающих между плательщиками налогов и должностными лицами.
   Немногие права, которыми наделено физическое лицо в сфере налоговых правоотношений, в сущности, отмечаются производным от его обязанностей характером. Содержание налоговой обязанности определяется, прежде всего, императивными методами финансово-правового регулирования, особенностями отношений, которые складываются между субъектами по поводу уплаты налогов и сборов. Характерной особенностью налогово-правового регулирования есть юридическое неравенство субъектов налогового права.
   Вопрос гарантированности субъективных прав граждан – налогоплательщиков является одним из центральных в проблеме обеспечения надлежащей реализации субъективных прав. На основе осуществленного анализа за основу берутся определения юридических гарантий как совокупность закрепленных в правовых нормах средств (условий, способов), а также организационно-правовая деятельность по их применению, направленная на обеспечение беспрепятственной реализации и всесторонней охраны субъективных прав граждан.
   Подчеркивается, что, кроме закрепления субъективных прав и юридических обязанностей субъектов налоговых правоотношений, государство, как собственник аккумулирующихся налоговых поступлений, должно обеспечить действенность законодательно закрепленных принципов системы налогообложения и их соответствие налоговой реальности.
   Теоретические обоснования по трудам ученых и анализ действующей практики дали возможность показать необходимость административно-правовых средств обеспечения прав физических лиц в налоговых правоотношениях; определить их понятие и классифицировать их по разным критериям: по экономическому содержанию –– административно-правовые средства имеют материальный либо процессуальный характер; по способам обеспечения прав плательщиков налогов и защиты их от противоправных действий: на правоохранительные средства обеспечения прав плательщиков налогов и сборов и правозащитные средства, которые распространяются на административно-правовое рассмотрение жалоб плательщиков налогов.
   Административно-правовые средства обеспечения и защиты прав налогоплательщиков классифицируются по следующим критериям: по экономическому содержанию административно-правовые средства имеют материальный либо процессуальный характер. По способам обеспечения прав налогоплательщиков и защиты их от противоправных действий – на правоохранительные средства обеспечения прав налогоплательщиков и правозащитные средства, которые предусмотрены апелляционными или судебными средствами защиты; по органам и актам – на законы и подзаконные акты, которые принимаются в развитие законов, устанавливающих права налогоплательщиков и средства их обеспечения.
   Общий анализ положений действующих нормативно-правовых актов Украины, которыми регулируется порядок обжалования налогоплательщиками решений, действий и бездеятельности органов государственной налоговой службы Украины, позволил сделать вывод, что на сегодняшний день взаимоотношения налогоплательщиков с органами государственной налоговой службы остаются сложными, что в значительной мере является результатом несовершенства налогового законодательства, предоставляющего налоговым органам широкие полномочия по взысканию налоговых платежей любой ценой, часто игнорируя при этом права и законные интересы налогоплательщиков.
   На основании осуществленного анализа сформулированы предложения относительно усовершенствования административно-правовых средств обеспечения прав физических лиц в налоговых правоотношениях, в концепциях отдельных законопроектов в Украине, без чего невозможно обеспечение реализации норм налогового законодательства, надлежащего выполнения субъективных прав и обязанностей участниками налоговых правоотношений.
   Ключевые слова: субъективное право, налоговые правоотношения, юридическая гарантия, административно-правовые средства, налоговая ответственность, налоговая обязанность.

Kutsiy O.A. Administrative legal means guaranteeing the rights of physical persons in taxation legal relations. –– Manuscript.

The thesis stands for a degree of the candidate in Law science, speciality 12.00.07: theory of administration; administrative law and process; financial law;information iaw. – Odessa National Law Academy, Odessa, 2003.

   The thesis contains the analysis of the theoretical aspects of legal mechanism of functioning of administrative legal means guaranteeing physical persons’ rights in taxation relations.
   The conception of legal relations and their kinds are thoroghly researched in the work. The detailed characteristic of the place of taxation legal relations in the whole system of legal relations is given here to mark out their characteristic features from analogous financial legal relations.
   A special attention in the work is paid to the analysis of the subjective rights of the physical persons as an element of the taxation legal relations contents. That`s why the research is made from the general to the particular. First of all the contents of the taxation legal relations, the conception of subjective rights taxation legal relations and their kinds are researched in the thesis.
   A special place in the work is given to the research of administrative legal means guaranteeing physical persons` rights in taxation legal relations, the basis of their classification, mechanism of the functioning of legal responsibility as a kind of legal guarantees in taxation legal relations.
   On the basis of the analysis done in the thesis we made a conclusion both in the sphere of theoretical scientific studies and in the sphere of practical legislation.
   Key words: taxation legal relations, subjective right, legal guarantee, tax responsibility, tax duty, administrative legal means.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Адміністративно-правові засоби забезпечення прав фізичних осіб у податкових правовідносинах

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net