Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Держава та право. Юридичні науки arrow Злочинність у сфері економіки України: теоретичні та прикладні проблеми попередження
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Злочинність у сфері економіки України: теоретичні та прикладні проблеми попередження

Анотації 

Кальман О. Г. Злочинність у сфері економіки України: теоретичні та прикладні проблеми попередження. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук за спеціальністю 12.00.08 – кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право. – Національна юридична академія України імені Ярослава Мудрого. – Харків, 2004.

   У дисертації проведено комплексне наукове дослідження теоретичних та прикладних проблем попередження злочинності у сфері економіки України. Проаналізована історична еволюція злочинності у сфері економіки, її соціально-економічна сутність. На підставі визначення сутнісних ознак цього явища сформульовані поняття злочинності у сфері економіки, кримінологічної характеристики, попередження, визначені їх ознаки та критерії відмежування від суміжних понять. Проведена класифікація заходів системи попередження злочинів у сфері економіки, охарактеризувані їх види. Надана загальна кримінологічна характеристика стану злочинності у сфері економіки України, її окремих видів, рівня, структури, динаміки тенденції розвитку, осіб, що вчинили злочини у сфері економіки, проаналізовано методологічні проблеми вимірювання латентності.
   З’ясовано фактори детермінації злочинності у сфері економіки і проведено аналіз їх системи і рівня детермінуючого впливу. Визначені концептуальні засади, зміст, мета, завдання, основні принципи, напрямки попередження злочинності у сфері економіки в умовах трансформаційних змін. Досліджені теоретичні та прикладні проблеми кримінологічної теорії попередження економічної злочинності, забезпечення економічної безпеки держави. Визначено недоліки існуючої системи попередження злочинності у сфері економіки та запропоновано низку рекомендацій щодо її вдосконалення.
   Ключові слова: злочинність у сфері економіки, економічна злочинність, стан злочинності, детермінація, попередження, боротьба, прогнозування, планування, координація.

Кальман А. Г. Преступность в сфере экономики Украины: теоретические и прикладные проблемы предупреждения. – Рукопись.

Диссертация на соискание научной степени доктора юридических наук по специальности 12.00.08 – уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право. – Национальная юридическая академия Украины имени Ярослава Мудрого. – Харьков, 2004.

   В диссертации проведено комплексное научное исследование теоретических и прикладных проблем предупреждения преступности в сфере экономики Украины. Проанализирована историческая эволюция преступности в сфере экономики, ее социально-экономическая сущность. На основе определения сущностных признаков этого явления сформулированы понятия преступности в сфере экономики, ее криминологической характеристики, предупреждения, определены их признаки и критерии отмежевания от смежных понятий. Проведена классификация мер системы предупреждения преступности в сфере экономики, охарактеризованы их виды. Исследованы общая криминологическая характеристика состояния преступности в сфере экономики Украины, ее отдельных видов, уровень, структура, динамика, тенденции развития, лица, совершившие преступления в сфере экономики, методологические проблемы измерения латентности.
   Выяснены факторы детерминации преступности в сфере экономики и проведен анализ их системы и уровня детерминирующего воздействия. Определены концептуальные основы, содержание, цели, задачи, основные принципы и направления предупреждения экономических преступлений в условиях трансформационных изменений. Исследованы теоретические и прикладные проблемы криминологической теории предупреждения экономической преступности, обеспечения экономической безопасности государства. Определены недостатки существующей системы предупреждения преступности в сфере экономики и предложен ряд рекомендаций относительно ее совершенствования.
   Ключевые слова: преступность в сфере экономики, экономическая преступность, состояние преступности, детерминация, предупреждение, борьба, прогнозирование, планирование, координация.

Alexander G. Kalman. Economic Crime in Ukraine: Theoretic and Applied Aspects of Prevention – Manuscript.

Dissertation to seek Doctor of Law Degree, Major 12.00.08 – Criminal Law and Criminology; Correctional Law. – Yaroslav Mudry National Law Academy of Ukraine, Kharkiv, 2004.

   This dissertation contains a comprehensive academic study of theoretic and applied aspects of economic crime prevention in Ukraine. The author analyses historic genesis of economic crime and its social and cultural contents. Based on the definition of the essential features of this phenomenon he formulates concepts of economic crime, criminological characteristics and prevention and establishes features and criteria of delimitation from other related concepts. The author provides classification for the system of economic crime prevention measures and offers characteristics for the individual types. The author looks at the general characteristics of the status of economic crime in Ukraine, its individual types, its scope, structure and dynamics of development, profile of economic offenders and methodological aspects of impacting latency.
   The author also shows factors determining economic crime and analyses the system and levels of the determining impacts. He established conceptual grounds, purposes and goals, major principles of the economic crime prevention in the period of transition. He studies theoretic and applied aspects of criminological theory of economic crime prevention and ensuring economic security of the country. He shows drawbacks of the existing system of economic crime prevention and makes recommendations as to its improvement.
   Key words: crime in the sphere of economy, economic crime, status of crime, determination, prevention, countering, prognosis, planning and coordination.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Злочинність у сфері економіки України: теоретичні та прикладні проблеми попередження

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net