Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Держава та право. Юридичні науки arrow Систематизація права Лівобережної України у другій чверті ХІХ сторіччя
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Систематизація права Лівобережної України у другій чверті ХІХ сторіччя

Анотації 

Клименко О.В. Систематизація права Лівобережної України у другій чверті ХІХ сторіччя. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.01 - теорія та історія держави і права; історія політичних та правових учень. – Інститут законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2004.

   Дисертацію присвячено дослідженню систематизації права Лівобережної України у другій чверті ХІХ сторіччя.
   Автор висвітлює історіографію вивчення українського права, зокрема, у складі західноруського права, наводить різноманітні підходи науковців ХІХ-ХХ сторіч щодо розуміння західноруського права, визначає межі та час його чинності, доводить необхідність його загального систематичного огляду, обгрунтовує зв’язок західноруського права з давньоруським; визначає шляхи формування литовсько-українського права у порівнянні з іншими видами західноруського права, формулює визначення “українського права” як органічне поєднання давньоруського та литовського права, зазначає географічну територію поширення українського права, а саме: Полтавщина, Чернігівщина й Новгород-Сіверщина.
   В дисертації проводиться аналіз джерел права, які були чинні на Лівобережжі та з’ясовуються причини застосування ІІ Відділенням царської канцелярії Литовського Статуту при створенні “Проекту особливих постанов для Полтавської і Чернігівської губерній”. Автор розглядає даний “Проект”, вказує джерело кожного параграфа “Проекту” та з’ясовує, що його основою став Литовський Статут. Але у порівнянні особливих постанов для Полтавської та Чернігівської губерній “Зводу законів цивільних” 1842 р. із “Зводом місцевих законів західних губерній” 1839 р. спостерігається багато подібностей, що свідчить про те, що основою особливих постанов для Полтавської та Чернігівської губерній “Зводу законів цивільних” 1842 р. став не “Проект особливих постанов для Полтавської та Чернігівської губерній”, а “Звід місцевих законів західних губерній” 1839 р.
   Ключові слова: західноруське право, українське право, “Проект особливих постанов для Полтавської і Чернігівської губерній”.

Клименко Е.В. Систематизация права Левобережной Украины во второй четверти ХІХ столетия. – Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.01 – теория и история государства и права; история политических и правовых учений. – Институт законодательства Верховного Совета Украины. – Киев, 2004.

   Диссертация посвящена исследованию систематизации права Левобережной Украины во второй четверти ХІХ столетия.
   Автор освещает историографию изучення украинского права, вчастности, в составе западнорусского права, приводит разнообразные подходы ученых ХІХ-ХХ столетий касательно толкования западнорусского права, определяет границы и время его действия, доказывает необходимость его общего систематического обозрения, обосновывает связь западнорусского права с древнерусским; определяет пути формирования литовско-украинского права в сравнении с другими видами западнорусского права, формулирует понятие “украинского права” как органичное соединение древнерусского и литовского права, определяет географическую территорию распространения украинского права, а именно: Полтавщина, Черниговщина и Новгород-Северщина.
   В диссертации проводится анализ источников права, которые были действующими на Левобережье и выясняются причины использования ІІ Отделением царской канцелярии Литовского Устава при создании “Проекта особых постановлений для Полтавской и Черниговской губерний”. Автор рассматривает данный “Проект”, указывает источник каждого параграфа “Проекта” и выясняет, что его основой стал Литовский Устав. Но в сравнении особых постановлений для Полтавской и Черниговской губерний “Свода законов гражданских” 1842 г. со “Сводом местных законов западных губерний” 1839 г. наблюдается сходство, что сведетельствует о том, что основой особых постановлений для Полтавской и Черниговской губерний “Свода законов гражданских” 1842 г. стал не “Проект особых постановлений для Полтавской и Черниговской губерний”, а “Свод местных законов западных губерний” 1839 г.
   Ключевые слова: западнорусское право, украинское право, “Проект особых постановлений для Полтавской и Черниговской губерний”.

Klymenko O.V. Law systematization of the left-bank Ukraine in the second quarter of the 19th century. – Manuscript.

Thesis for a Candidate of Jurisprudence in specialty 12.00.01 – theory and history of State and Law; history of political and juridical science. – Institute of legislation of Verkhovna Rada. – Kyiv, 2004.

   Thesis is devoted to the research of law systematization of the left-bank Ukraine in the second quarter of the 19th century.
   The author elucidates the historiography of Ukrainian law study composed of West-Russian Law, cites different approaches of scientists of the 19th-20th centuries concerning the West-Russian law conception, determines the limits and the time of its effect, proves the necessity of its general systematic survey, confirms a connection of the West-Russian law with the Old-Russian law. The writer also determines the ways of Lithuanian-Ukrainian law development in comparison with the other types of the West-Ukrainian law, formulates the definition of “Ukrainian law” as an organic union of the Old-Russian and Lithuanian law, marks the geographical territory of Ukrainian law extension, namely Poltavschyna, Chernigivschyna and Novgorod-Siverschyna.
   The research of law sources that were valid on the territory of the left-bank Ukraine is carried out in the thesis. Also the reasons why the second “Department” of tsar’s chancellery applied Lithuanian Statute in the “Special decree project for Poltavska and Chernigivska provinces” are clarified. The author examines the given “Project”, points out the source of the very paragraph of the “Project” and clarifies that Lithuanian Statute served as a basis for it. But we can observe a lot of similarities comparing Special decrees for Poltavska and Chernigivska provinces of “Code of civil law”,1842 with “Code of law for west provinces”, 1839. That fact certifies that not “Special decree project for Poltavska and Chernigivska provinces” but “Code of law for west provinces”, 1839 formed the basis of Special decrees for Poltavska and Chernigivska provinces of “Code of civil law”,1842. 
   Key words: West-Russian law, Ukrainian law, “Special decree project for Poltavska and Chernigivska provinces”.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Систематизація права Лівобережної України у другій чверті ХІХ сторіччя

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net