Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Держава та право. Юридичні науки arrow Договір комісії та агентський договір в цивільному праві
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Договір комісії та агентський договір в цивільному праві

Анотації 

Колосов Р.В. Договір комісії та агентський договір в цивільному праві. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.03. – Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право. Інститут держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, Київ, 2004.

   Дисертація є самостійною завершеною науковою працею, в якій розглядаються особливості правового регулювання договору комісії та агентського договору. Вперше на рівні дисертації проводиться порівняльно-правовий аналіз цих безумовно споріднених договорів, з’ясовується їх правова сутність та місце в системі цивільно-правових договорів.
   В дисертації досліджуються поняття зобов’язання, послуги, правочину, аналізується поняття договору комісії та агентського договору, визначається їх зміст та структура, висвітлюються питання про основні елементи цих договорів, правовий статус сторін та їх відповідальність за невиконання умов договору, а також розглядаються особливості припинення вказаних вище договорів.
   На основі вивчення нормативного матеріалу та аналізу літературних джерел сформульовані висновки та рекомендації щодо подальшого вдосконалення цивільного та господарського законодавства з питань укладення та виконання договору комісії та агентського договору. Зокрема, сформульовано поняття агентського договору, визначено предмет договору комісії та агентського договору, досліджено специфіку правового регулювання даних договорів та показано їх місце в праві України.
   Ключові слова: зобов’язання, послуга, правочин, посередництво, договір комісії, агентський договір, комісіонер, комітент, агент та принципал.

Колосов Р.В. Договор комиссии и агентский договор в гражданском праве. – Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.03. – Гражданское право и гражданский процесс; семейное право, международное частное право. – Институт государства и права им. В.М. Корецкого НАН Украины, Киев, 2004.

   Диссертация посвящена комплексному исследованию правоотношений, которые возникают при заключении договора комиссии и агентского договора. Исследуется понятие и структура этих договоров, особое внимание уделено их сравнительно-правовому анализу и соотношению с другими гражданско-правовыми договорами. Анализируются права и обязанности сторон, их ответственность за невыполнение или ненадлежащее исполнение условий договора, рассматриваются вопросы об основаниях и особенностях прекращения договора комиссии и агентского договора, а также вносятся предложения по усовершенствованию указанных правоотношений.
   В диссертации изучается такая категория как услуга, которая рассматривается в экономическом и юридическом смысле. С целью определения места договоров комиссии и агентского в системе гражданско-правовых договоров анализируются различные классификации договоров и критерии, за которыми они предоставляются. В результате чего автор приходит к выводу, что оба эти договора относятся к обязательствам на оказание услуг. Исследуя правовое положение сторон в обязательствах на оказание услуг, автор отмечает, что главная обязанность исполнителя заключается в предоставлении услуги, а заказчика в ее оплате.
   Значительная часть диссертации посвящена глубокому теоретическому анализу термина „посредничество”, которое рассматривается в экономическом и юридическом смысле. С экономической точки зрения посредничеством признается установление любых экономических контактов между сторонами, с помощью третьей. Рассмотрение юридических аспектов понятия „посредничество” позволило автору выделить два основных подхода, отличие между которыми состоит в объеме полномочий посредника. В первом случае действия посредника ограничиваются выполнением фактических действий, во втором – наряду с фактическими действиями посредник обязан выполнить ряд юридических. Обосновывается положение о том, что договор комиссии и агентский договор относятся к гражданско-правовым обязательствам по предоставлению посреднических услуг.
   Проведенный сравнительно–правовой анализ договора комиссии и агентского договора показал, что в каждом из этих договоров одна сторона (комитент, принципал) достигает определенного правового результата с помощью второй стороны (агента, комиссионера), которая действует в интересах и за счет первой. При этом в действиях комиссионера (агента) можно выделить несколько этапов: а) подготовительный, заключается в изучении конъюнктуры рынка, поиске контрагентов и проведения с ними переговоров; б) непосредственное заключение соглашения с третьим лицом; в) выполнение заключенного договора. Главное же отличие договора комиссии от агентского договора заключается в определении их предмета. Если предметом первого из них есть одна или несколько сделок, то предметом второго – юридические и иные действия.
   Большое внимание уделено исследованию правового статуса сторон в договоре комиссии и агентском договоре. Учитывая специфику правового регулирования этих договоров автором указываются способы определения агентского (комиссионного) вознаграждения: а) по соглашению сторон; б) ставки вознаграждения устанавливаются нормативными актами; в) на усмотрение суда; г) в соответствии с торговыми обычаями. В диссертационном исследовании также освещаются вопросы о форме вознаграждения, основными с которых являются: а) процентная (размер вознаграждения устанавливается в виде определенного процента от сумы сделки); б) ступенчатая (заключается в определении твердого процента, который получает агент (комиссионер) плюс дополнительный процент от разницы между установленной ценою и фактической, по которой совершается сделка); в) определение вознаграждения в виде определенной суммы. В работе выделяется еще одна возможная форма вознаграждения, в силу которой вознаграждение определяется в виде разницы между установленной и фактической ценой. Однако в силу действия п.2 ст. 1014 ГКУ ее применение в праве Украины ограничено.
   В работе рассматриваются основные требования к форме и порядку подписания договоров комиссии и агентского, детально раскрываются иные элементы этих договоров, их правовая сущность. В конце диссертации сформулированы выводы и рекомендации по усовершенствованию гражданского и хозяйственного законодательства, которое регулирует порядок заключения и исполнения договора комиссии и агентского договора. Так, на основе изучения нормативного материала, отечественной и зарубежной литературы сделан вывод о том, что по своей правовой природе агентский договор является гражданско-правовым, в связи с чем аргументируется положение о необходимости дополнения Гражданского кодекса Украины главою „Агентский договор”.
   В диссертации обосновывается вывод, что юридическая конструкция агентского договора, предложенная в Хозяйственном кодексе Украины, не в полной мере отображает специфику данных отношений. Наиболее целесообразно под агентским договором понимать такой договор, в котором одна сторона (агент) обязуется за вознаграждение совершить юридические и иные действия по поручению и за счет другой стороны (принципала) от своего имени или от имени принципала.
   Ключевые слова: обязательство, услуга, посредничество, договор комиссии, агентский договор, комиссионер и комитент, агент и принципал.

Kolosov R.V. The agreement of commission and agency in civil law. – Manuscript.

Thesis on competition for a Candidate of Law's degree on speciality 12.00.03 -Civil Law and Civil Procedure, Family Law, International Private Law. – V. Koretsky Institute of State and Law, National academy of sciences of Ukraine, Kyiv, 2004.

   The thesis is independent complete scientific work, in which peculiarities of legal regulation of commission's agreement and agency agreement are considered. For the first time on the level of thesis the comparable – legal analysis of this equivalent agreement is conducted and their legal essence and place in the system of civil – legal agreement are established.
   Notions "obligation," "service," "deal" are investigated in the thesis, notions treaty of commissions and agency agreement. Their substance and structure are analyzed, questions about basic elements of these agreements and it's responsibility for non-compliance with conditions of agreement are spoken, peculiarities of halting of mentioned above treaties are considered.
   On the basic of studying of normative material and analysis of literary sources the results and recommendations, concerned subsequent perfection of civil economic legislation with question's of conclusion and doing of commission's treaty and agency agreement are formed.
   In particular the notions of agency treaty is formed, appointed the subject of commission's treaty and agency treaty. The specificity of legal regulations of these treaties is investigated and it's place in the law of Ukraine are showed.
   Key words: obligation, service, deal, mediation, treaty of commissions, agency agreement, middleman, agent, principal.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Договір комісії та агентський договір в цивільному праві

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net