Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Держава та право. Юридичні науки arrow Психологічні аспекти формування правової культури виборців
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Психологічні аспекти формування правової культури виборців

Анотації 

Каламаж Р.В. Психологічні аспекти формування правової культури виборців. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук за спеціальністю 19.00.06 – юридична психологія. – Національна академія внутрішніх справ України. - Київ, 2004.

   У дисертації проаналізовано сутність правової культури з позицій структурно-функціонального та аксіологічного підходів, розглянуто правосвідомість як її якісну характеристику, розкрито зміст та поняття правової культури виборців.
   Правова культура особистості виборця вивчається у її зв’язках з правовою культурою суспільства; з національним менталітетом; з політичною культурою; з функціонуванням засобів масової інформації; з діяльністю політичних сил, які розробляють виборчі технології. Доведено, що розв’язання проблеми формування правової культури виборців значною мірою залежить від врахування психологічного фактора пострадянських перетворень.
   Запропонована комплексна методика впливу на правову культуру виборців, що передбачає активне включення в освітньо-виховний процес усіх трьох сфер особистості: когнітивної, емоційної, поведінкової. Виділено психолого-педагогічні умови, що забезпечують ефективність діяльності з формування правової культури учасників виборів. Виокремлено чотири типи виборців за критеріями поваги до морально-правових норм та соціальної активності.
   Ключові слова: правова культура, виборці, правова свідомість, поведінка електоральна, вплив соціально-психологічний.

Каламаж Р.В. Психологические аспекты формирования правовой культуры избирателей. – Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата психологических наук по специальности 19.00.06 – юридическая психология. – Национальная академия внутренних дел Украины. – Киев, 2004.

   В диссертации произведен анализ сущности правовой культуры с точки зрения структурно-функционального и аксиологического подходов, раскрыто содержание и понятие правовой культуры избирателей, рассмотрено правосознание как качественная характеристика правовой культуры, отмечено, что правовое самосознание - одна из важных внутренних детерминант правовой активности личности.
   Специфика правовой культуры избирателей заключается в сфере ее функционирования – это общественные отношения, связанные с осуществлением народовластия путем таких форм непосредственной демократии как выборы и референдумы. Согласно авторской концепции, правовая культура избирателя рассматривается как прогрессивно-правовое развитие личности, обусловленное правовой культурой общества, и определяется степенью ее активности и ответственности в процессе реализации политических конституционных прав.
   Правовая культура личности избирателя изучается в ее связях с правовой культурой общества, с национальным менталитетом, с политической культурой, с функционированием средств массовой информации, с деятельностью политических сил, которые разрабатывают избирательные технологии. Доказано, что решение проблемы формирования правовой культуры избирателей в большей степени зависит от учета психологического фактора постсоветских преобразований.
   В диссертации исследован феномен влияния на личность избирателя во время избирательных кампаний. В частности произведен анализ влияния общественного мнения и СМИ на правовую культуру избирателей.
   Особое внимание в работе отведено исследованию компонентов механизма электорального поведения и основным социально-психологическим механизмам политического выбора. Констатируется значительная роль эмоционально-чувствительного, иррационального фактора при выработке позиции избирателей, что свидетельствует о существовании значительного резерва для проведения просветительской и воспитательной работы.
   Предложена комплексная методика влияния на правовую культуру избирателей, которая предполагает активное включение в учебно-воспитательный процесс когнитивной, эмоциональной, поведенческой сфер личности. Определены психолого-педагогические условия, которые обеспечивают еффективность деятельности по формированию правовой культуры избирателей. Рассмотрены пути повышения правовой культуры личности избирателей, связанные с субъективными факторами: актуализация критического и креативного мышления, способствование осуществлению личностью самопознания и самооценки, актуализация социогенных потребностей, развитие ценностно-смысловой сферы личности, ее согласование с правовыми ценностями общества.
   Выделено четыре типа избирателей в соответствии с критериями уважения морально-правовых норм и социальной активности. Доказана еффективность организации целенаправленной просветительской работы среди избирателей через специально организованные юридические клиники.
   Ключевые слова: правовая культура, правовое сознание, избиратели, влияние социально-психологическое, поведение электоральное.

Kalamazh R.V. Psychological Aspects of Formation of Electorate Legislative Culture. – Manuscript.

Thesis for a candidate degree in psychology, speciality 19.00.06 – law psychology. – The National Academy of Internal Affairs of Ukraine. – Kyiv, 2004.

   The essence of the legal culture from structural, functional and cognitive points of view has been analyzed. The thesis focuses on the essence, the idea of electorate legal culture and the legal consciousness as a qualitative characteristic of legal culture.
   Electors’ legal culture is studied in connection with legal culture of society, national mentality, political culture and mass media functioning of political forces that develop electoral technologies. The problem of legal culture forming considerably depends on the psychological factor of post soviet transformations.
   The complex method of influence on the legal culture of electorate has been offered in the dissertation. It expects active involvement of three spheres of personality such as cognitive, emotional and behavioral in educational process of upbringing. Psychological and pedagogical conditions that provide effective activity for formation of electorate legal culture have been determined. Four types of electors have been distinguished by the criteria of respect towards moral, legal norms and social activity.
   Key words: legal culture, electorate, legal consciousness, electors behavior, socio-psychological affect.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Психологічні аспекти формування правової культури виборців

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net