Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Держава та право. Юридичні науки arrow Еволюція судової системи і судочинства на українських землях Великого князівства Литовського
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Еволюція судової системи і судочинства на українських землях Великого князівства Литовського

Анотації 

Ковальова С.Г. Еволюція судової системи і судочинства на українських землях Великого князівства Литовського. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.01 – теорія та історія держави і права; історія політичних і правових вчень. – Одеська національна юридична академія, Одеса, 2004.

   У дисертації здійснене комплексне історичне дослідження еволюції судової системи і судочинства на українських землях Великого князівства Литовського в аспекті формування судової влади. Хронологічно досліджуваний період охоплює другу пол. XIV – 60-і рр. XVI ст. Проаналізовані основні етапи розвитку судоустрою і судочинства, встановлений його зв’язок з еволюцією державного і суспільного життя Литовсько-Руської держави.
   Систематизовані і скласифіковані види судів за критеріями участі в їхній роботі державної влади і принципами підсудності. Відтворено генезу, склад, функціонування кожного з видів судів, показані їхні місце і роль у судовій системі Великого князівства Литовського.
   Наукове та практичне значення дисертації полягає в тому, що її положення і висновки можуть бути використані при подальших дослідженнях історії українського судоустрою і судочинства; отримані результати допомагають заповнити прогалини у вивченні історико-правових процесів на терені України, допомагають визначити основні тенденції розвитку вітчизняних правових традицій для використання отриманого досвіду в правотворчості і правозастосуванні.
   Ключові слова: Велике князівство Литовське, судова система, судочинство, судова реформа, судова влада, державні суди, недержавні суди, великокнязівський суд, земський суд, гродський суд, підкоморський суд, копний суд, суди в містах з магдебурзьким правом.

Ковалёва С.Г. Эволюция судебной системы и судопроизводства на украинских землях Великого княжества Литовского. – Рукопись.

Диссертация на соискание научной степени кандидита юридических наук по специальности 12.00.01 – теория и история государства и права; история политических и правовых учений. – Одесская национальная юридическая академия, Одесса, 2004.

   В диссертации впервые в отечественной историко-правовой науке проведено комплексное исследование эволюции судоустройства и судопроизводства на украинских землях Великого княжества Литовского в аспекте анализа процесса формирования судебной власти как независимой ветви власти. Хронологически исследуемый период охватывает вторую половину XIV – 60-е гг. XVI в.
   В диссертационной работе представлена историография рассматриваемой проблемы, дана сжатая характеристика изучения вопроса, краткая оценка трудов украинских, российских, белорусских, литовских, польских историков права, посвящённых судам и судебному процессу в Литовско-Русском государстве.
   Установлена и прослежена связь эволюции судебной системы Великого княжества Литовского с развитием его общественной и государственной жизни. Систематизированы и классифицированы существовавшие виды судов. В основу классификации положен критерий степени участия государственной власти в работе судов, а также принципы подсудности. В соответствии с названными критериями суды разделены на государственные и негосударственные. К государственным отнесены суд Великого князя (центральный) и суды воевод и старост (региональные). К негосударственным отнесены копные, домениальные, третейские, церковные суды, суды для инородцев и суды в городах с магдебургским правом. Показана роль судебной реформы 1564 – 1566 гг. в процессе эволюции судебной системы и формирования независимой судебной власти в княжестве.
   Подробно реконструируются генезис, устройство, функционирование каждого вида суда. Рассмотрены основные тенденции в развитии системы государственных судов. Установлено, что до проведения судебной реформы в Великом княжестве Литовском не существовало судебной власти как отдельной ветви власти. В работе обосновывается утверждение о преувеличении роли иностранных, в частности, польских, влияний на развитие судебной системы Литовско-Русского государства. Показана и проанализирована роль исконных русских-украинских институтов и тенденций развития в эволюции судоустройства исследуемого периода.
   Доказано, что проведение судебной реформы 1564 – 1566 гг. способствовало зарождению судебной власти как независимой ветви власти. Проанализирована деятельность пореформенных судов и показана их трансформация на украинских землях в направлении конвергенции их с традиционными для украинского правового сознания юридическими понятиями, представлениями и институтами.
   Уточнены происхождение, этапы развития, состав негосударственных судов. Проанализирована роль каждого из негосударственных судов в судебной системе, прослежена связь государственных и негосударственных судов. Определён вклад негосударственных судов в процесс формирования судебной власти, в укрепление в украинском обществе уважения и интереса к праву.
   В работе подчёркнуто, что естественный ход эволюции судебной системы Великого княжества Литовского, построенный на демократических принципах, был искусственно прерван польской правовой экспансией, резко усилившейся вследствие Люблинской унии 1569 г. Находившаяся в процессе становления украинская правовая и, в частности, судебная система оказалась неспособной противостоять возросшим чужеродным влияниям.
   Проанализированы основные этапы развития судебного процесса. Уточнён состав судов, реконструирована система судебных чиновников, которые ассистировали судьям при отправлении правосудия. Показано влияние реформы 1564 – 1566 гг. на изменение состава суда, что проявилось в возникновении института профессиональных судей, института судебного представительства в земских судах, упорядочении системы судебных чиновников, создании гарантий безопасности судей.
   Реконструированы основные этапы судебного процесса, показана роль институтов обычного права на разных стадиях судебного процесса. Проанализирована система судебных доказательств, как правовых, так и неправовых. Прослежены тенденции вытеснения внеправовых доказательств правовыми. Указаны гарантии исполнения судебного решения.
   Научная и практическая ценность диссертационного исследования заключается в том, что его основные положения и выводы могут служить базой для дальнейших исследований проблемы, помогут заполнить пробелы в знании об историко-правовых процессах на украинских землях; дадут возможность выявить основные тенденции развития отечественных правовых традиций с целью оптимизации процессов правотворчества и правоприменения.
   Ключевые слова: Великое княжество Литовское, судебная система, судопроизводство, судебная реформа, судебная власть, государственные суды, негосударственные суды, великокняжеский суд, региональные суды, земский суд, гродский суд, подкоморский суд, копный суд, суд в городах с магдебургским правом.

Kovalyova S.G. The Evolution of Judicial System and Legal Procedure on Ukranian Lands of The Great Princedom of Lithuania. – Manucsript.

Dissertation for the defence a candidate degree in law on the speciality 12.00.01 – The Theory and History of State and Law; The History of Political and Legal Studies. Odessa National Academy of Law, Odessa, 2004.

   In the dissertation for the first time in national historical and law science the complex historical investigation of judicial system and legal procedure evolution on Ukranian Lands of The Great Princedom of Lithuania from the point of view of judicial power formation is carried out. The investigated period is from the middle of the XIV c. to the 60ths of the XVI c. The main steps of juditial system and legal procedure evolution are analised, the connection between its evolution and development of state and social life of Luthanian-Russian state is established.
   The systematisation and classification of the kinds of Courts according to the way the state power took part in their work and the principles of jurisdiction are made. The genesis, structure, functions and the place in the Judicial System of The Great Princedom of Lithuania of each kind of the courts are described.
   Scientific and practical importance of this paper is new knoledge about historical and legal process on Ukranian lands and the determination of the main tendentions of national legal traditions elaboration.
   Key words: The Great Princedom of Lethuania, the Judicial System, legal procedure, legal reformation, Judicial Power, State Courts, Non-state Courts, the Great Prince’s Court, Region Courts, Zemsky Court, Grodsky Court, Pidcomorsky Court, Kopny Court, Magdebourian Law Cities Courts.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Еволюція судової системи і судочинства на українських землях Великого князівства Литовського

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net