Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Держава та право. Юридичні науки arrow Авторські правовідносини як форма реалізації правомочностей суб'єктів авторського права
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Авторські правовідносини як форма реалізації правомочностей суб'єктів авторського права

Анотації 

Клейменова С.М. Авторські правовідносини як форма реалізації правомочностей суб'єктів авторського права. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.03. – цивільне право, цивільний процес, сімейне право та міжнародне приватне право – міжнародне приватне право. Інститут держави і права імені В.М. Корецького Національної академії наук України. – Київ, 2004.

   У дисертації зроблено комплексний аналіз поняття і змісту авторського права, порядку здійснення і захисту авторських прав.
   Визначено сутність авторського права як в об'єктивному, так і в суб'єктивному значеннях. Виявлено причини неможливості застосування правової категорії "інтелектуальна власність" у відношенні авторських прав і обґрунтована доцільність використання у відношенні авторських прав правової категорії "виключні права". З метою чіткого представлення про систему виключних прав автором запропоновано змінити структуру положень нового Цивільного кодексу в частині встановлення системи приналежних авторам особистих немайнових і майнових прав. 
   В роботі проведений аналіз поняття авторських правовідносин, як абсолютних, так і відносних. Досліджено проблеми понять об'єкта і суб'єкта авторських правовідносин. Автором визначені ознаки, структурні елементи твору як об'єкта авторських правовідносин, а також запропоновано ввести в Закон України "Про авторське право і суміжні права" визначення "твору" як одного з основних термінів зазначеного нормативного акта. Визначено правовий статус суб'єктів авторського права, які варто розглядати як первісних (автор чи співавтори твору), так і похідних (спадкоємці й інші правоволодільці). Викладені особливості основ виникнення абсолютних авторських правовідносин і відносних правовідносин. Автором пропонується закріпити в Законі України "Про авторське право і суміжні права" можливість виникнення авторських правомочностей у процесі редагування за умови наявності ознаки самостійної творчої обробки твору.
   В роботі встановлені особливості основ виникнення абсолютних і відносних авторських правовідносин. Освітлені найбільш розповсюджені способи здійснення авторських прав, зокрема авторські договори. Установлено, що авторські договори класифікуються не за одною характеризуючою ознакою, а за комплексом ознак, що залежать і від типу об'єкта авторського права, і від способу використання й від інших обставин. Зміст авторських договорів знаходиться в прямій залежності від того чи іншого виду авторського договору. У ході дослідження була виявлена необхідність закріплення в Законі України "Про авторські і суміжні права" положень про ліцензійні договори.
   Використовуючи теоретичні положення і судову практику, були досліджені способи захисту авторських прав – цивільно-правові, кримінальні, адміністративні.
   В результаті проведеного дослідження автором сформульовані конкретні пропозиції з удосконалення діючого законодавства в сфері авторського права.
   Ключові слова: авторське право, об'єкт, суб'єкт, авторські правомочності, виключні права, твір, авторські договори, особисті немайнові права, майнові права.

Клейменова С.Н. Авторские правоотношения как форма реализации правомочий субъектов авторского права. – Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.03 – гражданское право и гражданский процесс; семейное право; международное частное право. – Институт государства и права имени В.М. Корецкого Национальной академии наук Украины. – Киев, 2004.

   В диссертации предпринят комплексный анализ понятия и содержания авторского права, порядка осуществления и защиты авторских прав.
   Определена сущность авторского права как в объективном, так и в субъективном смыслах.
   Автором рассматривается авторское право в субъективном смысле, как конкретные личные неимущественные и имущественные права, которые принадлежат лицам, создающим и использующим произведения науки, литературы и искусства. Для четкого понимания правовой природы авторских прав исследована проблема правовых категорий "исключительные права" и "интеллектуальная собственность". Автором обосновано применение в отношении авторских прав правовой категории "исключительные права". Данное суждение автора основано на исследовании ряда несоответствий указанных правовых категорий. В частности, расхождения в юридической оценке правомочий "права собственности" и "исключительных прав". Одним из существенных отличий является то, что "исключительные права" носят дуалистический характер, а правовой категории "право собственности" не присущ данный признак. Дуалистический характер авторских прав состоит в том, что они объединяют в себе личные неимущественные и имущественные права.
   С целью четкого представления о системе исключительных прав автором предложено изменить структуру положений нового Гражданского кодекса в части установления системы принадлежащих авторам личных неимущественных и имущественных прав.
   Автором предлагается классифицировать авторские правомочия таким образом: 1) личные неимущественные права – право авторства, право на имя, право на защиту репутации, право на обнародование, право на отзыв; 2) имущественные права – право на воспроизведение, право на распространение.
   Исследование проблем понятий объекта и субъекта авторских правоотношений позволило определить признаки, структурные элементы произведения и внести предложение о введении в Закон Украины "Об авторском праве и смежных правах" понятия "произведение", установить правовой статус субъектов авторских правоотношений как первичных, так и производных, с рядом особенностей, присущих каждому из них. С целью определения правового статуса одного из супругов – автора, как носителя авторских прав, предлагается: урегулировать нормами семейного и авторского права в режиме общей совместной собственности супругов правовой статус произведений, а также денежных средств, вырученных от их использования; авторские правомочия не включать в режим общей совместной собственности супругов, а установить их передачу супругу автора только путем заключения соответствующего договора.
   В работе установлены особенности оснований возникновения абсолютных и относительных авторских правоотношений. Освещены наиболее распространенные способы осуществления авторских прав, в частности авторские договоры. Установлено, что авторские договоры классифицируются не по единому характеризующему признаку, а по комплексу признаков, которые, завися и от типа объекта авторского права, и от способа использования и иных обстоятельств. Содержание авторских договоров находится в прямой зависимости от того или иного вида авторского договора. В ходе исследования была усмотрена необходимость закрепления в Законе Украины "Об авторском праве и смежных правах" положений о лицензионных договорах.
   Используя теоретические положения и судебную практику, были исследованы способы защиты авторских прав – гражданско-правовые, уголовные, административные. 
   В результате проведенного исследования автором сформулированы конкретные предложения усовершенствованию действующего законодательства в сфере авторского права.
   Ключевые слова: авторское право, объект, субъект, авторские правомочия, исключительные права, произведение, авторские договоры, личные неимущественные права, имущественные права.

Kleymenova S.N. Author's legal relations as the form of realization of competences of the subjects of the copyright. – Manuscript.

Thesis for obtaining a scientific degree of Candidate of Sciences (Law) on the speciality 12.00.03 – Civil Law and Civil Procedure; Family Law; International Private Law. – V.M. Koretsky Institute of State and Law of the National Academy of Sciences of Ukraine. – Kyiv, 2004.

   The comprehensive analysis of the concept and contents of author’s right, the procedure of the exercise and protection of author’s rights was carried out in the dissertation.
   The essence of author’s right was defined both in object and subject senses. The basic reasons to apply the legal category “sole rights” instead of the category “intellectual property” were mentioned. With the purpose of giving a clear idea of the system of sole rights the structure of the new Civil Code’s provisions in the part of systematizing personal property and non-property author’s rights was offered to be changed.
   Due to studying the problems of the concepts of the object and subject of author’s legal relations the features and structure elements of a work were determined and the suggestion to introduce the concept “work” into the Law of Ukraine “On the author’s right and allied rights” and to define the legal status of subjects of both original and secondary author’s relations as well as their inherent peculiarities was made.
   The peculiarities of reasons for arising of absolute and relative author’s legal relations were determined in this thesis. The most common methods to exercise author’s rights in particular author contracts were analyzed. It was stated that author contracts were not classified on the uniform characterizing basis but based on the range of features which depended both on the type of the object of author’s right and the method of use and other circumstances. The contents of author contracts depend directly on either one or another type of author contract. In the course of studies the necessity to fix the provisions on license contracts in the Law of Ukraine “On the author’s right and related rights” was defined.
   Having used the theoretical positions and judicial practice the methods to protect author’s rights: civil, criminal and administrative rights were studied.
   As a result of conducted studies the author formulated the concrete proposals to improve the current legislation in the sphere of the author’s right.
   Key words: author’s right, object, subject, author’s authorities, sole rights, work, author contracts, personal non-property rights, property rights.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Авторські правовідносини як форма реалізації правомочностей суб'єктів авторського права

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net