Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Держава та право. Юридичні науки arrow Теоретико-правові проблеми правового статусу неповнолітніх в Україні та забезпечення його реалізації як один із основних напрямків діяльності міліції
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Теоретико-правові проблеми правового статусу неповнолітніх в Україні та забезпечення його реалізації як один із основних напрямків діяльності міліції

Анотації 

Коталейчук С.П. Теоретико-правові проблеми правового статусу неповнолітніх в Україні та забезпечення його реалізації як один із основних напрямків діяльності міліції. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.01 – теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень. – Національна академія внутрішніх справ України, Київ, 2004.

   Дисертація присвячена дослідженню місця правового статусу неповнолітніх в системі основних прав, свобод і обов’язків людини і громадянина, діяльності міліції та інших державних установ і організацій по забезпеченню та гарантуванню прав неповнолітніх в Україні. Через призму основних прав і свобод людини та на підставі аналізу національного законодавства проведено класифікацію основних прав неповнолітніх в Україні, виявлено їх особливі риси. Подано характеристику основних обов’язків неповнолітніх та визначено особливості притягнення їх до юридичної відповідальності. На підставі аналізу національного законодавства визначено основні напрямки діяльності міліції в сфері гарантування та забезпечення прав неповнолітніх. Досліджено іноземний правовий досвід в галузі захисту прав неповнолітніх та запропоновано ряд висновків, що торкаються механізму їх здійснення.
   Ключові слова: права людини, правовий статус, неповнолітні, сім’я, соціальна реабілітація, міліція, служби у справах неповнолітніх, омбудсмен.

Коталейчук С.П. Теоретико-правовые проблемы правового статуса несовершеннолетних в Украине и обеспечение его реализации как одно из основных направлений деятельности милиции. – Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.01 – теория и история государства и права; история политических и правовых учений. – Национальная академия внутренних дел Украины, Киев, 2004.

   Диссертация посвящена исследованию места правового статуса несовершеннолетних в системе основных прав, свобод и обязанностей человека и гражданина, деятельности милиции и других государственных организаций по обеспечению и гарантированию прав несовершеннолетних в Украине.
   Проведено исследование понятий ”правовой статус личности”, ”права человека”, исследовано природу и содержание данной юридической категории. Через призму основных прав и свобод человека и на основании национального законодательства, а также ратифицированных нормативно-правовых актов, проведена классификация основных прав несовершеннолетних в Украине. Исследованы понятие и структура юридической обязанности, приведена характеристика основных обязанностей несовершеннолетних, выделены особенности привлечения их к юридической ответственности. В частности, указывается, что особенностью их ответственности являются: факт их несовершеннолетия, который выступает обстоятельством, смягчающим ответственность; наличие специальных норм, которые определяют виды принудительных мероприятий относительно несовершеннолетних; пределы деликтоспособности, которые при определенных условиях, исключают ответственность. На основании анализа национального законодательства определены основные направления деятельности милиции в области гарантирования и обеспечения прав несовершеннолетних. Это защита права на жизнь, здоровье, других прав, свобод и законных интересов несовершеннолетних не зависимо от пола, имущественного положения, национальности и пр.; непосредственная охрана прав, свобод и законных интересов несовершеннолетних от неправомерных действий родителей, государства, каких-либо организаций, граждан; проведение необходимых мероприятий по выявлению и пресечению возможных предпосылок нарушения прав и свобод несовершеннолетних, а также самими несовершеннолетними и пр. Деятельность милиции автор оценивает как часть юридических гарантий осуществления субъективных прав и свобод несовершеннолетних в силу того, что она в соответствии с правовыми предписаниями призвана способствовать несовершеннолетним воспользоваться предоставленными им возможностями действовать определенным образом.
   Приведена характеристика деятельности других государственных учреждений и организаций, социальных служб по защите прав несовершеннолетних, их сотрудничество с органами милиции, указаны общие черты в их деятельности. Исследован зарубежный правовой опыт в области прав несовершеннолетних, предложено ряд выводов относительно механизма их осуществления. Указывается, что особенное значение следует уделить институту омбудсмена, уполномоченного по правам несовершеннолетних.
   Ключевые слова: права человека, правовой статус, несовершеннолетние, семья, социальная реабилитация, милиция, службы по делам несовершеннолетних, ювенальная юстиция, омбудсмен.

Kotaleychuk S. Theoretical and Legal Problems of Legal Status of Juveniles in Ukraine and Providing its Realization as One of the Main Directions of Militia Activity. – Manuscript.

Dissertation for Candidate Degree of law science by specialty 12.00.01 – Theory and History of State and Law; History of Political and Law Studies. – National Academy of Interior of Ukraine, Kyiv, 2004.

   The dissertation deals with investigation of legal status of juveniles in the system of fundamental rights, freedoms and duties of the person and the citizen, and with investigation of activity of militia and other state authorities and organizations on providing and guaranteeing juveniles rights in Ukraine. Rights of the juveniles in Ukraine are being classified through fundamental human rights and freedoms on the basis of analysis of national legislation. Specific features of these rights are determined. Main duties of juveniles are characterized and peculiarities of their legal responsibility are defined. Main directions of militia activity in the sphere of guaranteeing and providing juveniles rights are formulated on the basis of analysis of Ukrainian legislation. Legal experience abroad is researched in the sphere of protection of rights of juveniles and conclusions on mechanism of their realization are offered.
   Key words: human rights, legal status, juveniles, family, social rehabilitation, militia, juveniles cases service, ombudsman.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Теоретико-правові проблеми правового статусу неповнолітніх в Україні та забезпечення його реалізації як один із основних напрямків діяльності міліції

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net