Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Держава та право. Юридичні науки arrow Віктимологічна профілактика статевих злочинів щодо неповнолітніх
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Віктимологічна профілактика статевих злочинів щодо неповнолітніх

Анотації 

Косенко С.С. Віктимологічна профілактика статевих злочинів щодо неповнолітніх. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.08 – кримінальне право та кримінологія; кримінально–виконавче право. – Національна академія внутрішніх справ України – Київ, 2004.

   Дисертація є комплексним кримінологічним дослідженням проблеми віктимологічної профілактики статевих злочинів щодо неповнолітніх. В основі роботи покладено вивчення результатів попередніх наукових розробок цієї, а також суміжних проблем, узагальнення матеріалів 212 кримінальних справ, розглянутих районними та апеляційними судами міст Києва, Запоріжжя та Донецька, за якими потерпілими від статевих злочинів були неповнолітні, також проводилось анкетування 562 учнів шкіл та ПТУ в місті Києві, інтерв’ю з працівниками Кримінальної міліції у справах неповнолітніх, Державного центру соціальних служб для молоді, а також працівниками прокуратури у відділах у справах неповнолітніх в кількості 40 чоловік. Це дало можливість дати кримінологічну характеристику злочинів, які досліджувались, особи злочинця та неповнолітніх потерпілих, а також зробити ряд висновків, внести пропозиції і рекомендації з подальшого вдосконаленні практики попередження цих злочинів.
   Попередження досліджуваних злочинів розглянуто в аспекті здійснення загально–соціальних та спеціально–кримінологічних заходів. При цьому головна увага приділена попередженню віктимної поведінки неповнолітніх, оскільки цей аспект раніше не досліджувався. У роботі звернуто увагу на особливості профілактичної роботи з окремими групами неповнолітніх в залежності від їх характеристики, надано відповідні рекомендації, а також зазначено, що для підвищення ефективності профілактичної роботи необхідна координація та взаємодія всіх суб’єктів вказаної діяльності та максимального використання всіх профілактичних можливостей кожного суб’єкта профілактики.
   Ключові слова: жертви, неповнолітні потерпілі, статеві злочини, статеві злочинці, віктимна поведінка, віктимологічна профілактика.

Косенко С.С. Виктимологическая профилактика половых преступлений, которые совершаются в отношении несовершеннолетних. – Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.08. – уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право. – Национальная академия внутренних дел Украины –Киев, 2004.

   Диссертация – это комплексное криминологическое исследование проблем виктимологической профилактики половых преступлений, которые совершаются в отношении несовершеннолетних. В основу роботы положено изучение результатов предыдущих научных разработок этой, а также смежных проблем, обобщение материалов 212 уголовных дел, рассмотренных районными и апелляционными судами городов Киева, Запорожья и Донецка, по которым потерпевшими от половых преступлений были несовершеннолетние, также проводилось анкетирование 562 учащихся школ в городе Киеве, интервью с работниками Криминальной милиции по делам несовершеннолетних, Государственного центра социальных служб для молодежи, а также работников прокуратуры в отделах по делам несовершеннолетних в количестве 40 человек.
   В работе обоснована общественная опасность половых преступлений, в том числе по отношению к несовершеннолетним. Это, прежде всего, обуславливается объектом данных преступлений – половой неприкосновенностью этой более незащищенной части населения. В работе подчеркивается, что вследствие совершения этих преступлений нарушается дальнейшее нормальное и физическое развитие потерпевших, у них могут формироваться неправильное, с моральной точки зрения, представление о половых отношениях, а в дальнейшем и деформация их личности.
   При анкетировании 562 несовершеннолетних учащихся общеобразовательных школ и ПТУ 46% лиц сообщили, что были жертвами половых преступлений. В правоохранительные органы о совершении преступления поступило лишь 10% заявлений, а 90% остались латентными. Также дана криминологическая характеристика данных преступлений, характеристика личности преступника.
   Диссертантом проведено исследование несовершеннолетних – жертв половых преступлений и дана их характеристика. Изучение потерпевших дало возможность уточнить имеющиеся в литературе их классификации.
   В диссертационном исследовании проанализировано в аспекте темы законодательство 16 зарубежных стран, что предоставило возможность дать рекомендации для внесения изменений в Уголовный кодекс Украины.
   Предупреждение исследуемых преступлений рассмотрено в аспекте общесоциальных и специально-криминологических мер. В аспекте общесоциальных мер обращено внимание на осуществление в государстве социально-экономических, культурно-воспитательных и других мер, которые способствовали бы скреплению семьи как одной из основных ячеек общества, разрешению проблем молодежи, развитию и более полному удовлетворению интересов подрастающего поколения в сфере обучения, работы, проведения отдыха и т.д. Специально-криминологические меры предупреждения исследуемых преступлений по своему назначению направлены на причины и условия половых преступлений в отношении несовершеннолетних. В соответствии с этим даются рекомендации для повышения эффективности влияния на причины и условия половых преступлений, обращается внимание на существующие в этой работе недостатки, даются рекомендации.
   В диссертационном исследовании поставлено и обосновано положение о необходимости осуществление виктимологического предупреждения. В этом аспекте даются конкретные рекомендации по оздоровлению микросреды, в которой формируется несовершеннолетний.
   В работе обращено внимание на то, что для повышения эффективности профилактической работы необходимы координация и взаимодействие всех субъектов указанной деятельности и максимального использования всех профилактических возможностей каждого субъекта профилактики.
   Ключевые слова: жертвы, несовершеннолетние потерпевшие, половые преступления, половые преступники, виктимное поведение, виктимологическая профилактика.

Kosenko S.S. Victimological preventive measures of sexual crimes against juveniles. – Manuscript.

The Dissertation is for acquiring the scientific degree of the candidate of jurisprudence on specialty 12.00.08 – criminal law and criminology, criminal and executive law. – National Academy of Internal Affairs of Ukraine – Kyiv, 2004.

   The mentioned Dissertation is a complex criminological research of the problem of preventive measures of sexual crimes against juveniles. This work contains: studies of the results of previous scientific developments of the mentioned and related problems; summarizing of materials of 212 criminal cases on sexual crimes against juveniles, considered by district courts and courts of appeal of the cities of Kyiv, Zaporizhzhya and Donetsk; a survey of 562 high school students of the city of Kyiv; interviews with employees of the Juvenile Delinquency Criminal Police, the State Center of Youth Social Services, as well as with employees of the Prosecutor’s office working at the juvenile delinquency departments (40 persons were interviewed). All this made it possible to give a criminological characteristic of the researched crimes, criminal’s and juvenile complainant’s personalities and also to draw a number of conclusions, to make some proposals and recommendations on further improvement of the practice on the prevention of the mentioned crimes.
   The prevention of the researched crimes was considered in the view of implementation of general social and special criminological measures. At the same time the main attention is paid to the prevention of victim behavior of juveniles, because the mentioned aspect has not been researched before. In this work attention is also drawn to the features of work with particular juvenile groups, depending on their characteristic; the author gives appropriate recommendations; it is also mentioned that in order to increase the efficiency of preventive work it is necessary to ensure the coordination and cooperation of all subjects of the mentioned activity and the highest possible application of all professional potential of each prevention subject.
   Key words: victims, juvenile complainants, sexual crimes, sexual criminals, victim behavior, victimological preventive measures.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Віктимологічна профілактика статевих злочинів щодо неповнолітніх

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net