Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Держава та право. Юридичні науки arrow Запобігання злочинності неповнолітніх в Україні спеціальними органами та установами
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Запобігання злочинності неповнолітніх в Україні спеціальними органами та установами

Анотації 

Кальченко Т.Л. Запобігання злочинності неповнолітніх в Україні спеціальними органами та установами.– Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.08 – кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право.– Київ: Національна академія внутрішніх справ України, 2004.

   Дисертація присвячена вивченню актуальних теоретичних і практичних проблем організаційної та правової основи діяльності кримінальної міліції у справах неповнолітніх, шкіл та професійних училищ соціальної реабілітації неповнолітніх, центрів медико-соціальної реабілітації неповнолітніх, приймальників-розподільників і виховно-трудових колоній для неповнолітніх, судів, притулків та інших органів і установ, які здійснюють профілактичну діяльність у межах своїх професійних обов’язків щодо злочинності неповнолітніх. Визначено їх місце в системі органів державної влади, правове положення та функції. Проаналізовано систему правових норм, що визначають повноваження посадових осіб спеціальних органів і служб у справах неповнолітніх та спеціальних установ для неповнолітніх у сфері їх профілактичної діяльності. Запропоновано систему заходів загальносоціального та спеціально-кримінологічного запобігання злочинності неповнолітніх, які за своїм характером і змістом визначаються найбільш гуманними, перспективними та ефективними.
   Досліджуються шляхи вдосконалення діяльності спеціальних органів та установ для неповнолітніх, вносяться пропозиції щодо поліпшення їх роботи, розглядаються принципи, форми та напрямки взаємодії з громадськістю.
   Ключові слова: неповнолітні, злочинність, запобігання, КМСН – кримінальна міліція у справах неповнолітніх, ПРН – приймальники-розподільники для неповнолітніх, ВТК – виховно-трудові колонії.

Кальченко Т.Л. Предупреждение преступности несовершеннолетних на Украине специальными органами и учреждениями. – Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.08 – уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право.– Киев: Национальная академия внутренних дел Украины, 2004.

   Диссертация посвящена изучению актуальных теоретических и практических проблем организационной и правовой основы деятельности криминальной милиции по делам несовершеннолетних, школ и профессиональных училищ социальной реабилитации несовершеннолетних, центров медико-социальной реабилитации несовершеннолетних, приемников-распределителей и воспитательно-трудовых колоний для несовершеннолетних, судов, приютов и других органов и учреждений, которые осуществляют профилактическую деятельность в границах своих профессиональных обязанностей относительно преступности несовершеннолетних. Определено их место в системе органов государственной власти, правовое положение и функции. Проанализирована система правовых норм, которые определяют полномочия должностных лиц специальных органов и служб по делам несовершеннолетних и специальных учреждений для несовершеннолетних в сфере их профилактической деятельности. Предложена система мер общесоциального и специально-криминологического предупреждения преступности среди несовершеннолетних, которые по своему характеру и содержанию являются наиболее гуманными, перспективными и эффективными.
   Автор детально анализирует основные причины и условия, которые способствуют совершению преступлений и других правонарушений несовершеннолетними, их влияние на уровень и динамику преступности в Украине.
   Исследуются пути совершенствования деятельности специальных органов и учреждений для несовершеннолетних, вносятся предложения относительно улучшения их работы, рассматриваются принципы, формы и направления взаимодействия с общественностью.
   Обосновывается необходимость привлечения общественности на всех этапах предупредительной работы с несовершеннолетними, начиная с выявления и устранения причин и обстоятельств, которые способствуют совершению преступлений, заканчивая исправлением и устройством несовершеннолетних правонарушителей.
   Ключевые слова: несовершеннолетние, преступность, предупреждение, КМДН – криминальная милиция по делам несовершеннолетних, ПРН – приемники-распределители для несовершеннолетних, ВТК – воспитательно-трудовая колония для несовершеннолетних.

Kalchenko T.L. The prevention of juvenile delinquency by special institutions oriented to the preventive activities in Ukraine. – Manusript.

Dissertation of Law scientific degree on specalty 12.00.08 – criminal law and criminology; criminal executive law. – The National Academy of Internal Affairs of Ukraine, Kyiv, 2004.

   The dissertation is devoted to the actual theoretical and practical problems of the legal and organization basis of institutions’ activities dealing with the prevention of juvenile delinquency: Criminal Militia Department for Combating Juvenile Delinquency, special secondary and vocational schools which are focused on rehabilitation of juvenile offenders, jails for juvenile offenders, correctional labour institutions, courts, orphanages and other establishments. It determines the role of these institutions in the system of the state power organs, their legal status and functions.
   The system of legal standards which was analyzed defines responsibilities of the staff of special departments and services in the field of juvenile delinquency and special institutions oriented to the preventive activities.
   Proposed system of social and special criminological prevention of juvenile delinquency is defined as the most human, perspective and effective.
   The dissertation investigates the ways of improvement of special organs’ and establishments’ activities dealing with juvenile delinquency.
   Some suggestions to better the work of these establishments are raised and some principles, forms and ways of cooperation with community are being discussed by author.
   Key words: juvenile delinquency, prevention, Criminal Militia Department for Combating Juvenile Delinquency, jail for juvenile delinquency offenders, correctional labor institutions.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Запобігання злочинності неповнолітніх в Україні спеціальними органами та установами

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net