Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Держава та право. Юридичні науки arrow Відповідальність працівників податкової міліції за адміністративні проступки та порядок ії реалізації
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Відповідальність працівників податкової міліції за адміністративні проступки та порядок ії реалізації

Анотації 

Кузнєцов В.О. Відповідальність працівників податкової міліції за адміністративні проступки та порядок ії реалізації. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.07 – теорія управління; адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право – Національна академія державної податкової служби України, Ірпінь, 2004.

   Дисертація присвячена комплексному дослідженню проблеми відповідальності працівників податкової міліції за адміністративні проступки.
   Висвітлено питання правового статусу та особливості адміністративної відповідальності працівників податкової міліції. Здійснено аналіз чинного законодавства щодо адміністративної та дисциплінарної відповідальності за адміністративні проступки. Запропоновано механізм реалізації дисциплінарної відповідальності за адміністративні проступки працівників податкової міліції та основні поняття, що при цьому слід застосовувати.
   Розроблено пропозиції та рекомендації щодо вдосконалення чинного законодавства, що встановлює відповідальність за адміністративні проступки працівників податкової міліції.
   Ключові слова: державна податкова служба, податкова міліція, адміністративна відповідальність, дисциплінарна відповідальність, провадження в справах про адміністративні проступки, правове регулювання, правовий статус.

Кузнецов В.А. Ответственность работников налоговой милиции за административные проступки и порядок ее реализации. – Рукопись.

Диссертация на соискание научной степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.07 – теория управления; административное право и процесс; финансовое право; информационное право. – Национальная академия государственной налоговой службы Украины, Ирпень, 2004.

   Дисертация посвящена проблемам ответственности работников налоговой милиции за совершение административных проступков.
   Дисертация состоти из вступления, трех разделов, обьединяющих семь параграфов, виводов, перечня испоьзованной литературы, приложений, кооторые обусловлены целью работы – на основании анализа научно-теоретической литературы, действующего законодательства Украины и практики его применения, установить особенности административной ответственности работников налоговой милиции, предложить пути совершенствования порядка реализации их ответственности за совершение административных проступков и обосновать определения основных понятий, применяемых при этом, а также выработать предложения и рекомендации по совершенствованию национального законодательства и порядка его применения.
   В работе автор рассматривает связь правового статуса с категорией юридической ответственности. При этом обосновывает мысль о том, что именно особым правовым статусом работников налоговой милиции обуславливается необходимость применения дисциплинарной ответственности при совершении ими административных проступков.
   Уделяется внимание вопросу места административной ответственности среди других видов юридической ответственности, принципам на которых она строится, а также взглядам ученых на определение административной ответственности. Административная ответственность работников налоговой милиции рассматривается как часть общего института административной ответственности, но которая имеет определенные особенности. С учетом названых особенностей обосновывается определение понятия “административная ответственность работников налоговой милиции”.
   В работе рассматриваются фактические и юридические основания административной ответственности. При этом особое внимание уделяется обстоятельствам, которые ее исключают. Рассматриваются взгляды ученых на приказ как обстоятельство, исключающее противоправность деяния. Для работников налоговой милиции из названых обстоятельств характерными предлагается считать: необходимую оборону, крайнюю необходимость, исполнение законного приказа.
   Диссертант обращает внимание на то, что административные проступки работников налоговой милиции являются исключением из общего правила и за их совершение как правило последние несут не административную, а дисциплинарную ответственность. Но хотя административная наказуемость проступков при этом отсутствует они от этого не перестают быть административными. Делается вывод о том, что вопросы ответственности за административные проступки работников налоговой милиции регулируются как административным так и дисциплинарным законодательством.
   Рассмотрены нормы права, устанавливающие ответственность работников налоговой милиции за административные проступки. Проведен анализ национального административного и дисциплинарного законодательства, устанавливающего порядок реализации вышеназванной ответственности, а также осуществлен сравнительный анализ законодательства Российской Федерации по рассматриваемой проблеме.
   В работе рассматриваются вопросы совершенствования административного законодательства, но особое внимание уделено путям устранения недостатков дисциплинарного законодательства на основании которого работники налоговой милиции привлекаются к ответственности за административные проступки. Основными из них предлагается считать: обоснование основных понятий, применяемых при привлечении к ответственности и нормативное закрепление; определение порядка применения дисциплинарной ответственности за административные проступки и его нормативное закрепление; законодательное закрепление всех вопросов дисциплинарной и административной ответственности работников налоговой милиции.
   В результате теоретического анализа обосновываются определения таких основных понятий необходимых при решении вопроса о дисциплинарной ответственности работников налоговой милиции как: “дисциплинарная ответственность”, “основания дисциплинарной ответственности”, “служебная дисциплина”, “обстоятельства, исключающие дисциплинарное производство”.
   В диссертации рассмотрены основные проблемы реализации административной и дисциплинарной ответственности за административные проступки, совершенные работниками налоговой милиции Осуществлен анализ стадий административного и дисциплинарного производства. Предложен порядок реализации дисциплинарной ответственности за административные проступки выше названых работников, который рассматривается как особое дисциплинарное производство, включающее стадии: возбуждения дела об административном проступке уполномоченным лицом органа государственного управления; прекращения административного производства с передачей материалов про административный проступок уполномоченному субъекту дисциплинарной власти; возбуждения дисциплинарного производства об административном проступке; дисциплинарной проверка(расследование); рассмотрения дисциплинарного дела и вынесения по нему решения; исполнения решения по делу; пересмотра решения по жалобе; пересмотра решения в порядке надзора.
   Ключевые слова: государственная налоговая служба, налоговая милиция, административная ответственность, правовое регулирование, правовой статус.

Kuznetsov V.O. Tax militia employees responsibility for administrative offences and the procedure of their realization. – Manuscript.

Thesis on candidate degree of law science by 12.00.07. specialty – theory of management; administrative law and procedure; financial law; information law. National academy of the State Tax Service of Ukraine. – Irpin, 2004.

   The Thesis is dedicated to complex investigation of the problem of tax militia employees responsibility for administrative offences.
   The paper highlights the problem of low status and administrative responsibility of tax militia employees. There has been done an analysis of inwark legislation in terms of administrative and disciplinary responsibility for administrative offences. The mechanism of realization disciplinary responsibility of tax militia employees and the main notions to be applied were suggested.
   There were development proposals and recommendations regarding the inwork legislation which deters the responsibility for administrative offences of tax militia employees.
   Key words: state tax service, tax militia, administrative responsibility, implementing the cases of administrative offences, law regulation, law status.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Відповідальність працівників податкової міліції за адміністративні проступки та порядок ії реалізації

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net