Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Держава та право. Юридичні науки arrow Організація профілактики економічної злочинності в Україні
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Організація профілактики економічної злочинності в Україні

Анотації 

Коваленко В.В. Організація профілактики економічної злочинності в Україні. - Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук за спеціальністю 12.00.07 - теорія управління; адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право. - Національний університет внутрішніх справ, Україна, Харків, 2004.

   Дисертацію присвячено аналізу організаційно-правових засад та управління профілактикою економічної злочинності. В ній розроблено понятійний апарат відповідної теорії, розкрито сутність і співвідношення досліджуваної системи із суміжними, визначено мету, завдання, принципи і основні напрямки організації і здійснення профілактики економічної злочинності з боку правоохоронних органів України. Крім того, проаналізовано сучасний стан нормативно-правового, кадрового, науково-методичного, фінансового, інформаційного забезпечення як самої діяльності з профілактики економічної злочинності, так і діяльності, спрямованої на її організацію; розроблено та запропоновано шляхи оптимізації і підвищення ефективності управління, в тому числі на основі впровадження нових інформаційних технологій, удосконалення підготовки кадрового апарату правоохоронних органів, більш широкого використання координаційних процедур і допомоги громадськості тощо. Окремо, закцентовано увагу на проблемах організації конкретного рівня управлінського впливу профілактики економічної злочинності, на основі чого сформульовано комплекс прикладних рекомендацій і пропозицій, спрямованих на удосконалення організаційно-правових засад як профілактичної, так і правоохоронної діяльності відповідних суб’єктів.
   Ключові слова: профілактика економічної злочинності, організація, управління і координація, нормативно-правове регулювання, тіньова економіка, злочинні технології, об’єкти управлінського впливу, економічні інституції, правоохоронна практика.

Коваленко В.В. Организация профилактики экономической преступности в Украине. - Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени доктора юридических наук по специальности 12.00.07 - теория управления; административное право и процесс; финансовое право; информационное право. - Национальный университет внутренних дел, Украина, Харьков, 2004.

   Диссертация посвящена анализу организационно-правовых основ и проблем управления профилактикой экономической преступности. Она является первым комплексным исследованием проблемы, осуществленным посредством привлечения широкого арсенала методов познания иных, в том числе и неюридических наук. На базе интегрированной, полифункциональной методологии разработаны концептуальные основы организации и управления процессами и процедурами профилактической деятельности правоохранительных органов в отношении экономической преступности на современном этапе.
   В диссертации дается определение понятий и категорий, связанных с профилактикой экономической преступности, исследуется сущность и соотношение данного вида правоохранительной практики со смежными, определяются цели, задачи, принципы и основные направления ее организации и осуществления соответствующими субъектами. Кроме того, характеризуется современное состояние нормативно-правового, кадрового, научно-методического, финансового, информационного обеспечения как самой деятельности по профилактике экономической преступности, так и деятельности, направленной на ее организацию; предложены возможные пути оптимизации организации и повышения эффективности управления, в том числе на основе внедрения новых информационных технологий, совершенствования подготовки кадров для правоохранительных органов, более широкого применения координационных процедур, вовлечения широких слоев населения и т.д.
   Акцентируется внимание на проблемах организации конкретного уровня управленческого воздействия профилактики экономической преступности. В качестве объектов такого рода воздействия на данном уровне рассмотрены: личность бизнесмена-делинквента, ситуация экономического преступления, механизм преступного поведения, экономические институции, организационные основы профилактической деятельности. Посредством установления и исследования специфических их черт сформулированы комплексы прикладных рекомендаций, а также предложения, направленные на совершенствование организационно-правовых основ как профилактической, так и правоохранительной деятельности в исследуемой области.
   Существенное место в работе отведено развитию методологических основ теории противодействия преступности, формированию и уточнению ее категориального аппарата, анализу и имплементации данных некоторых философских и политико-правовых концепций в предметную сферу исследования.
   Теоретическая разработка проблем организации профилактики экономической преступности опирается на серьезную эмпирическую базу, всестороннее исследование конкретных мер современного государства и гражданского общества по обеспечению эффективного противодействия этому негативному социальному явлению. В этой связи особое внимание уделено также вопросам осуществления отдельных видов профилактических мероприятий, направленных на нейтрализацию действия причин и условий совершения данного рода преступлений.
   Ключевые слова: профилактика экономической преступности, организация, управление и координация, нормативно-правовое регулирование, теневая экономика, преступные технологии, объекты управленческого воздействия, экономические институции, правоохранительная практика.

Kovalenko V.V. Organization of Prevention of Economic Criminality in Ukraine. – Manuscript.

Thesis for a doctor’s degree by specialty 12.00.07 – theory of management; administrative law and process; financial law; informational law. – National University of Internal Affairs, Ukraine, Kharkiv, 2004.

   Thesis is devoted to the analysis of organizational and legal grounds and management of prevention of economic criminality. Comprehensive apparatus of corresponding theory is elaborated in this work; essence and correlation of researched system with relative ones are shown; the aim, tasks, principles and the main ways of organization and realization of prevention of economic criminality from the side of law enforcement bodies of Ukraine are defined. Besides, modern situation of normative and legal, personnel, scientific and methodical, financial, informational guaranteeing of both the activity on prevention of economic criminality and the activity directed on its organization is analyzed; the ways of optimization and increasing of management effectiveness and also on the base of implantation of new informational technologies, improvement of personnel of law enforcement bodies training, more broad usage of coordination procedures and giving help to public are elaborated and suggested. Separately, a great attention is paid to the problems of concrete level of administrative influence of prevention of economic criminality organization. On this base the complex of applied recommendations and propositions directed on improvement of organizational and legal grounds of both preventive and law enforcement activity of relative subjects is formulated.
   Key words: prevention of economic criminality, organization, management and coordination, normative and legal regulation, shadow economy, criminal technologies, objects of administrative influence, economic institutions, law enforcement practice.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Організація профілактики економічної злочинності в Україні

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net