Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Держава та право. Юридичні науки arrow Правове регулювання діяльності міліції по забезпеченню політичного права громадян на свободу зборів, мітингів, вуличних походів та демонстрацій
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Правове регулювання діяльності міліції по забезпеченню політичного права громадян на свободу зборів, мітингів, вуличних походів та демонстрацій

Анотації 

Логвиненко М.І. Правове регулювання діяльності міліції по забезпеченню політичного права громадян на свободу зборів, мітингів, вуличних походів та демонстрацій. - Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.07. - теорія управління, адміністративне право і процес, фінансове право, інформаційне право. – Національний університет внутрішніх справ, Україна, Харків, 2003.

   Дисертацію присвячено дослідженню правового регулювання діяльності міліції по забезпеченню політичного права громадян на свободу зборів, мітингів, вуличних походів та демонстрацій. В роботі досліджено соціально-політичний зміст свободи зборів, мітингів, вуличних походів і демонстрацій. Автором проаналізовано юридичні засади свободи зборів, мітингів, вуличних походів і демонстрацій.
   Значну увагу здобувач приділив аналізу соціально-юридичного механізму реалізації свободи зборів, мітингів, вуличних походів і демонстрацій. Автор дослідив поняття механізму і система гарантій реалізації свободи зборів, мітингів, вуличних походів і демонстрацій. В роботі досліджені основні форми і методи діяльності органів внутрішніх справ України щодо забезпечення соціально-юридичного механізму реалізації громадянами свободи зборів, мітингів, вуличних походів і демонстрацій. Окрім цього досліджено питання профілактики ОВС адміністративних проступків та інших правопорушень, які вчиняються під час проведення зборів, мітингів, вуличних походів і демонстрацій.
   В роботі автор сформулював основні напрямки удосконалення чинного законодавства щодо забезпечення права громадян на свободу зборів, мітингів, вуличних походів і демонстрацій. Представлено проект Закону України “Про масові акції” для подальшого законодавчого закріплення.
   Ключові слова: права, свободи, політичні права, збори, мітинг, демонстрація, вуличний похід, реалізація, механізм, міліція, методи, форми, профілактика.

Логвиненко М.И. Правовое регулирование деятельности милиции по обеспечению политического права граждан на свободу собрания, митингов, уличных походов и демонстраций. - Рукопись.

Диссертация на получение научной степени кандидата юридических наук за специальностью 12.00.07.- теория управления, административное право и процесс, финансовое право, информационное право. – Национальный университет внутренних дел, Украина, Харьков, 2003.

   Диссертация посвящена исследованию правового регулирования деятельности милиции по обеспечению политического права граждан на свободу собрания, митингов, уличных походов и демонстраций. В работе исследовано социально-политическое содержание свободы собрания, митингов, уличных походов и демонстраций. Автором проанализированы юридические основы свободы собрания, митингов, уличных походов и демонстраций.
   Значительное внимание cоискатель уделил анализу социально-юридического механизма реализации свободы собрания, митингов, уличных походов и демонстраций. Автор исследовал понятия механизма и система гарантий реализации свободы собрания, митингов, уличных походов и демонстраций. В работе исследованные основные формы и методы деятельности органов внутренних дел Украины относительно обеспечения социально-юридического механизма реализации гражданами свободы собрания, митингов, уличных походов и демонстраций. Кроме этого исследован вопрос профилактики ОВС административных проступков и других правонарушений, которые совершаются во время проведения собрания, митингов, уличных походов и демонстраций. Aвтором исследованы принципы, функции деятельности милиции по профилактике административных проступков и других правонарушений, которые совершаются во время проведения собрания, митингов, уличных походов и демонстраций. Проанализировано содержание деятельности милиции по общей специальной профилактике и индивидуальной профилактике административных проступков и других правонарушений, которые совершаются во время проведения собрания, митингов, уличных походов и демонстраций.
   В работе автор сформулировал основные направления усовершенствование действующего законодательства относительно обеспечения права граждан на свободу собрания, митингов, уличных походов и демонстраций. Представлен проект Закона Украины “О массовых акциях” для дальнейшего законодательного закрепления.
   Ключевые слова: права, свободы, политические права, собрание, митинг, демонстрация, уличный поход, реализация, механизм, милиция, методы, формы, профилактика.

Logvinenko M.I. Law regulation of militia activity in providing the political right of citizens for the freedom of gatherings, meetings, street walks and demonstrations. – Manuscript.

Dissertation for getting a scientific degree of Candidate of Science in Law in specialty 12.00.07 Theory of management; administrative law and process; the financial law, informational Law. – National university of internal affairs, Ukraine, Kharkov, 2003.

   Dissertation is devoted to the problem of law regulation of militia activity in providing the political right of citizens for the freedom of gatherings, meetings, street walks and demonstrations. Social and political content of freedom of gatherings, meetings, street walks and demonstrations is investigated in the thesis. The author analyzed the juridical foundations of freedom of gatherings, meetings, street walks and demonstrations.
   The competitor investigated social and juridical mechanism of realization of freedom of gatherings, meetings, street walks and demonstrations. The author analyzed the essence and system of guarantees of freedom of gatherings, meetings, street walks and demonstrations. The thesis investigates the main forms and methods Ukraine organs of internal affairs activity in respect to providing social and juridical mechanism of the realization by the citizens freedom of gatherings, meetings, street walks and demonstrations. Dissertation investigates the problems of prophylactics of administrative misdemeanors and other offences which are committed during gatherings, meetings, street walks and demonstrations.
   In the given thesis the author formulated the main trends in improving the current legislation for providing rights of citizens for citizens freedom of gatherings, meetings, street walks and demonstrations. The draft of the law of Ukraine “About mass actions” is presented for the further introduction to the legislation.
   Key words: rights, freedoms, political rights, gathering, meeting, street walk demonstration, realization, mechanism, militia, forms, methods prophylactic.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Правове регулювання діяльності міліції по забезпеченню політичного права громадян на свободу зборів, мітингів, вуличних походів та демонстрацій

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net