Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Держава та право. Юридичні науки arrow Адміністративно-правові заходи протидії правопорушенням, вчиненим неповнолітніми, у сфері незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Адміністративно-правові заходи протидії правопорушенням, вчиненим неповнолітніми, у сфері незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів

Анотації 

Легецький М.П. Адміністративно-правові заходи протидії правопорушенням, вчиненим неповнолітніми, у сфері незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.07 – теорія управління; адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право. – Національна академія внутрішніх справ України, Київ, 2004.

   В дисертації досліджується комплекс теоретичних і практичних питань, адміністративно-правових заходів протидії правопорушенням, вчиненим неповнолітніми, у сфері незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, в нормах міжнародного права, у національному законодавстві, у працях українських та зарубіжних вчених.
   Аналізуються умови, обставини, що сприяють вчиненню зазначених правопорушень, за які передбачена адміністративна відповідальність та особливості її застосування, адміністративно-правовий статус суб’єктів профілактики та проблеми підвищення їх результативності. Розробляються основні напрямки і шляхи щодо попередження наркоманії та вивчається досвід зарубіжних країн і можливість його застосування в Україні.
   Дослідження містить висновки, конкретні пропозиції та рекомендації, спрямовані на значне поліпшення профілактичної роботи органів державної влади, підвищення їх ефективності в захисті прав і законних інтересів неповнолітніх громадян. Детально обґрунтовуються пропозиції стосовно удосконалення законодавчих актів, які регламентують цю діяльність.
   Ключові слова: адміністративно-правова боротьба, адміністративно-правові заходи, адміністративний примус, попередження правопорушень, наркотичні засоби, наркотизм, неповнолітні.

Легецкий Н.П. Административно-правовые меры противодействия правонарушениям, совершенных несовершеннолетними, в сфере незаконного оборота наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров. – Рукопись.

Диссертация на соискание научной степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.07 – теория управления; административное право и процесс; финансовое право; информационное право. – Национальная академия внутренних дел, Киев, 2004.

   В диссертации исследуется комплекс теоретических и практических вопросов административно-правовых мер противодействия правонарушениям несовершеннолетними, в сфере незаконного оборота наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров, в нормах международного права и национального законодательства, в трудах украинских и зарубежных ученых.
   В работе освещены также основные организационно-правовые принципы применения административно-правовых мер к несовершеннолетним. Анализируются условия, обстоятельства, которые влекут совершение правонарушений, за которые устанавливается административная ответственность, а также особенности ее применения, исследуется эффективность применения мер административного принуждения к несовершеннолетним в данной отрасли, административно-правовой статус субъектов профилактики, проблемы повышения результативности, разрабатываются основные направления и пути предупреждения наркомании, правонарушений несовершеннолетних, в сфере незаконного оборота наркотических средств, а также использования зарубежного опыта.
   В диссертации исследуются детерминанты противоправного поведения подростков и социальные противоречия, которые влияют на личность несовершеннолетнего правонарушителя.
   Диссертантом рассматриваются вопросы защиты прав ребенка и профилактики правонарушений среди несовершеннолетних в нормах международного права, а также система элементов статуса несовершеннолетнего гражданина Украины в национальном законодательстве.
   В диссертационном исследовании содержатся выводы, конкретные рекомендации, направленные на совершенствование профилактической работы органов государственной власти, повышение их эффективности по защите прав и законных интересов несовершеннолетних граждан. На основе проведенного анализа автором внесены конкретные и детально обоснованные предложения относительно усовершенствования законодательной базы, которая регламентирует это направление в деятельности органов внутренних дел, других субъектов профилактики.
   Ключевые слова: административно-правовая борьба, административно-правовые меры, административное принуждение, предупреждение правонарушений, наркотические средства, наркотизм, несовершеннолетние.

M.P.Lehetskyi. Administrative and law measures counteracting juvenile delinquency in the sphere of illegal trafficking of drugs, phsychotropic substances and precursors. – Manuscript.

Candidate of legal sciences dissertation. Speciality 12.00.07 – theory of administration; administrative law and proceeding, finance law, information law.-National Academy of Internal Affairs of Ukraine, Kyiv, 2004.

   On the basis of research of Ukrainian and foreign scientists the author studies complex of theoretical and practical issues of administrative- legal fight against infringements of the law by the under-aged persons, connected with drugs, phsychotropic substances and precursors in norms of international and national legislation.
   Anylizing conditions and circumstances which involved commiting above mentioned offences punished according to administrative responsibility and peculiarities of its implementation are carried out, effectiveness of implementation of administrative coercive measures to the under-aged persons, administrative and legal status of subjects being prevented, problems of arising of results are examined, main directions and ways on preventing drug addiction and offences of the under-aged persons connected with drugs with experience of foreign countries are developed to be possibly used in Ukraine.
   The research contents conclusions, precise proposals and recommendations directed to considerable improvement of preventive work of state authorities, increasing their effectiveness in protection of rights and legal interests of the under-aged citizens. Proposals referring to improvement of legislative acts that regulate such activities are worked out in details.
   Keywords: administrative and legal combating, administrative and legal measures, administrative enforcement, crime prevention, drugs, drug addiction, minor.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Адміністративно-правові заходи протидії  правопорушенням, вчиненим неповнолітніми, у сфері незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net