Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Держава та право. Юридичні науки arrow Адміністративно-правове регулювання нормотворчої діяльності органів виконавчої влади
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Адміністративно-правове регулювання нормотворчої діяльності органів виконавчої влади

Анотації 

Лата Н.Ф. Адміністративно-правове регулювання нормотворчої діяльності органів виконавчої влади. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.07 – теорія управління; адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право. – Національна академія державної податкової служби України. – Ірпінь, 2004.

   В дисертації досліджено зміст нормотворчої діяльності органів виконавчої влади, визначено її принципи та значення. Досліджені теоретичні аспекти формування та розвитку законодавства України, яке стосується нормотворчої діяльності органів виконавчої влади, розроблені пропозиції щодо його вдосконалення. Також в дисертації проаналізовані особливості адміністративно-правового регулювання основних видів нормативно-правових актів органів виконавчої влади та система і компетенція суб’єктів підзаконного нормотворення.
   Розроблені засади нової системи спеціальних вимог до нормотворчості органів виконавчої влади. У дисертації визначаються нові спеціальні терміни щодо адміністративної правотворчості. Накреслюються шляхи удосконалення стадій нормотворчого процесу та нормотворчої техніки; теоретично обґрунтовується необхідність запровадження та визначаються основні засади відповідальності за порушення у сфері нормотворення.
   На підставі теоретичних висновків та аналізу чинного законодавства розроблені та внесені пропозиції про комплексне вдосконалення інституту адміністративної нормотворчості органів виконавчої влади.
   Ключові слова: орган виконавчої влади, нормотворчі повноваження, адміністративна нормотворчість, адміністративно-правове регулювання нормотворчої діяльності, підзаконні нормативно-правові акти, нормотворча техніка, стадії нормотворчого процесу, адміністративно-правовий захист, дисциплінарна відповідальність, адміністративна відповідальність.

Лата Н.Ф. Административно-правовое регулирование нормотворческой деятельности органов исполнительной власти. – Рукопись.

Диссертация на соискание научной степени кандидата юридических наук по специальности: 12.00.07 – теория управления; административное право и процесс; финансовое право; информационное право. – Национальная академия государственной налоговой службы Украины. – Ирпень, 2004.

   В диссертации проведены исследования, направленные на уточнение существующих и разработку новых понятий терминологического аппарата института нормотворческой деятельности органов исполнительной власти, а именно, проведен анализ признаков понятия “нормотворчество” и разработано его определение.
   Рассматривая орган исполнительной власти как целостную управленческую систему, на которую активно влияет ряд не только внутренних, но и внешних факторов, в работе выдвигается идея взаимодействия между различными звеньями органов исполнительной власти в процессе принятия нормативно-правовых актов. Определение системы органов исполнительной власти базируется на разных по своей юридической силе нормативно-правовых актах. В связи с чем есть необходимость создания единого кодифицированного нормативного акта – Закона Украины “О системе органов исполнительной власти Украины”. С помощью предложенного подхода и перечня субъектов подзаконного нормотворчества освещаются направление и содержание осуществления нормотворческой деятельности органами исполнительной власти, их дальнейшее административно-правовое регулирование.
   Подчеркивается необходимость научной классификации нормативно-правовых актов, дающая возможность более глубоко выяснить их правовую природу, определить роль и значение в управленческом процессе, в разрешении общих и специальных заданий государственного управления, разработать наиболее четкий и совершенный порядок их принятия. Внесено предложение предусмотреть в законопроекте “О нормативно-правовых актах” все возможные виды нормативно-правовых актов с описанием присущих каждому из них характерных признаков.
   В диссертации также исследуются пути усовершенствования нормотворческого процесса как недостаточно эффективно работающего механизма с четким определением стадий и их последовательности.
   Руководствуясь положениями Концепции административной реформы в Украине, разработаны принципы нормотворческой деятельности органов исполнительной власти и основы новой системы специальных требований к подзаконным нормативно-правовым актам.
   В контексте исследования нормотворческой техники сформулирован вывод о необходимости скорейшего принятия Закона Украины “О нормативно-правовых актах”, а также предлагается разработать и утвердить постановлением Кабинета Министров Украины Общие правила нормотворческой техники органов исполнительной власти.
   Сформулирован ряд мер по специальной подготовке юристов и других должностных лиц органов исполнительной власти к нормотворческой работе. С целью обеспечения участия граждан в процессе нормотворчества органов исполнительной власти, предложено принять закон, устанавливающий порядок сотрудничества последних с общественностью, разработана его структура и содержание. Следующим этапом диссертационного исследования стало обоснование обязательного осуществления специальной правовой экспертизы на соответствие ведомственных нормативных актов основополагающему требованию административного нормотворчества – законности и прохождения предварительной экспертизы для установления их соответствия нормам действующего законодательства. Анализируется необходимость гармонизации отечественного права с нормами развитых стран Европы при принятии нормативно-правовых актов органов исполнительной власти.
   Регулирование отношений, возникающих при регистрации нормативно-правовых актов органов исполнительной власти, нормами действующего законодательства, является несовершенным. Автором выдвигается предложение разработать специальный закон – “О государственной регистрации нормативно-правовых актов в Украине”.
   По итогам диссертационного исследования сделан вывод о том, что усовершенствование административно-правового регулирования нормотворческой деятельности органов исполнительной власти необходимо осуществлять путем разработки и законодательного закрепления специального терминологического аппарата; разработки новых принципов административного нормотворчества и построения на их основе схемы осуществления нормотворческой деятельности органами исполнительной власти, которая должна обеспечить законность принимаемых нормативно-правовых актов, а также прозрачность их правоприменения; усовершенствования механизма выявления и предотвращения принятия нормативно-правовых актов, не отвечающих действующему законодательству.
   На основе теоретических выводов и анализа действующего законодательства разработаны и внесены конкретные предложения о комплексном усовершенствовании законодательства в части института административного нормотворчества органов исполнительной власти.
   Ключевые слова: орган исполнительной власти, нормотворческие полномочия, административное нормотворчество, административно-правовое регулирование нормотворческой деятельности, подзаконные нормативно-правовые акты, нормотворческая техника, стадии нормотворческого процесса, административно-правовая защита, дисциплинарная ответственность, административная ответственность.

Lata N.F. Administrative and legal regulation of law-making activity of executive authorities. – The Manuscript.

Thesis is submitted for a Candidate’s degree in jurisprudence on a speciality 12.00.07 – the theory of management; the administrative law and process; the financial law; the informational law. – The National Academy of State Tax Service of Ukraine. – Irpin, 2004.

   The dissertation investigates the scope of law-making activity of executive authorities, determines its principles and meaning. There are investigated theoretical aspects of formation and development of the laws of Ukraine that apply to law-making activity of executive authorities as well as developed proposals related to their improvement. Also the dissertation analyzes features of administrative and legal regulation of main types of normative and legal acts of executive authorities as well as the system and the competence of subjects of sublegislative law-making.
   There are developed principles of new system of special requirements to law-making activity of executive authorities. The dissertation determines new special definitions relating to administrative law-making. There are outlined ways of improvement of stages of law-making process and law-making means as well as theoretically grounded necessity of implementation of responsibility in the law-making area and fixed main basis of it.
   Based on theoretical conclusions and analyze of effective laws, proposals as to complex improvement of institution of administrative law-making of executive authorities are developed and presented.
   Key words: executive authorities, law-making authority, administrative law-making, law-making activity, sublegislative normative and legal acts, law-making means, stage of law-making process, administrative and legal protection, disciplinary responsibility, administrative responsibility.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Адміністративно-правове регулювання нормотворчої діяльності органів виконавчої влади

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net