Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Держава та право. Юридичні науки arrow Адміністративно-правовий статус державних інспекцій в Україні
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Адміністративно-правовий статус державних інспекцій в Україні

Анотації 

Лебідь Н.В. Адміністративно-правовий статус державних інспекцій в Україні. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.07 – теорія управління; адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право. – Національний університет внутрішніх справ, Україна, Харків, 2004.

   Дисертацію присвячено теоретичним проблемам визначення адміністративно-правового статусу державних інспекцій в Україні як спеціалізованих органів контролю державної виконавчої влади з надвідомчою компетенцією. Досліджено поняття та структуру адміністративно-правового статусу державних інспекцій, їх місце як органів контролю в системі виконавчої влади, систему функцій та адміністративно-правових повноважень державних інспекцій, форми та методи їх контрольної діяльності, повноваження державних інспекцій щодо попередження та припинення правопорушень, порядок взаємодії державних інспекцій з підрозділами органів внутрішніх справ щодо охорони правопорядку та боротьби з правопорушеннями. Проаналізовано зарубіжний досвід діяльності спеціалізованих структур з контрольними повноваженнями, визначено можливості його використання в Україні. Сформульовано пропозиції щодо оптимізації адміністративно-правового статусу державних інспекцій шляхом внесення змін і доповнень до чинного законодавства.
   Ключові слова: державна інспекція, адміністративно-правовий статус, виконавча влада, контроль, компетенція, повноваження, форми, методи, взаємодія, оптимізація.

Лебедь Н.В. Административно-правовой статус государственных инспекций в Украине. – Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.07 – теория управления; административное право и процесс; финансовое право; информационное право. – Национальный университет внутренних дел, Украина, Харьков, 2004.

   Диссертационное исследование посвящено теоретическим проблемам определения административно-правового статуса государственных инспекций в Украине как специализированных органов контроля исполнительной власти с вневедомственной компетенцией.
   Определены понятие и структура административно-правового статуса государственных инспекций, их место как органов контроля в системе исполнительной власти, система функций и административно-правовых полномочий государственных инспекций, формы и методы их контрольной деятельности, полномочия государственных инспекций по предупреждению и пресечению правонарушений. Проанализирован зарубежный опыт деятельности специализированных структур с контрольными полномочиями, определены возможности его использования в Украине.
   Комплексному анализу подвергнуты функции и полномочия государственных инспекций. Обоснован вывод о необходимости комплексного применения государственными инспекциями административно-юрисдикционных и профилактических полномочий с целью преодоления формирования негативного имиджа государственных инспекций, восприятия их как карательных органов.
   Проанализирован порядок взаимодействия государственных инспекций с подразделениями органов внутренних дел по охране правопорядка и борьбе с правонарушениями. Отмечено также, что результативность контроля государственных инспекций в значительной степени определяется качеством и весомостью полученной в результате проверок информации, которая может быть использована для внесения корректив в процесс управления. Существует необходимость обеспечения согласования деятельности всех государственных инспекций, а также устранения проведения параллельных проверок, значительного количества проверок различными инспекциями одних и тех же объектов для разрешения однородных вопросов.
   Аргументирована позиция автора о необходимости осуществления комплекса мероприятий, направленных на обеспечение соответствия организационно-правового положения государственных инспекций в системе органов исполнительной власти тем задачам, которые поставлены перед госинспекциями, практическим потребностям осуществления государственного контроля.
   Среди первоочередных задач совершенствования государственного надведомственного контроля названа необходимость решения проблемы правильной законодательной регламентации компетенции государственных инспекций, унификации их полномочий.
   Сформулированы рекомендации относительно возможной унификации административно-правового положения государственных инспекций, более полного использования ими полномочий, координации деятельности с другими органами контроля, улучшения работы с кадрами как о логическом продолжении совершенствования системы государственного контроля. Важным условием соответствующего функционирования государственных инспекций названо четкое разграничение компетенции смежных инспекций, а также между отдельными структурными подразделениями самих инспекций.
   Сформулированы предложения по оптимизации административно-правового статуса государственных инспекций путем внесения соответствующих изменений и дополнений в действующее законодательство по указанным вопросам.
   Ключевые слова: государственная инспекция, административно-правовой статус, исполнительная власть, контроль, компетенция, полномочия, формы, методы, взаимодействие, оптимизация.

Lebed N.V. Administrative-legal status of state inspections in Ukraine. – Manuscript.

Thesis for a candidate’s degree by specialty 12.00.07 – theory of management; administrative law and process; financial law; informational law. – National University of Internal Affairs, Ukraine, Kharkiv, 2004.

   The dissertation research is devoted to theoretical problems of the definition of the administrative-legal status of state inspections in Ukraine. They are regarded to as the specialized control organ of the state executive power with non-departmental competence. The structure of the legal status of the state inspections, their place in the system of executive power as organs of control, the system of administrative-legal functions and powers of state inspections, forms and methods of controlling activities, state inspections competences on prevention and retention of crimes, the order of interaction between state inspections and Internal Affairs forces on the law enforcement and combat of crime are considered in detail. In the dissertation research the foreign experience on the activities of the specialized structures with controlling competence is analyzed, the possibilities of its using in Ukraine are considered. Offers on optimization of administrative-legal status of state inspections by means of introduction of corresponding changes and additions to the legislation on the above mentioned issues are formulated.
   Key words: state inspection, administrative-legal status, executive power, control, competence, functions, forms, methods, interaction, optimization.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Адміністративно-правовий статус державних інспекцій в Україні

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net