Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Держава та право. Юридичні науки arrow Правові форми участі профспілок у регулюванні трудових відносин
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Правові форми участі профспілок у регулюванні трудових відносин

Анотації 

Лисяк О.І. Правові форми участі профспілок у регулюванні трудових відносин. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.05 – трудове право; право соціального забезпечення. – Національний університет внутрішніх справ, м. Харків, 2004.

   У дисертації здійснено комплексне науково-теоретичне й науково-практичне дослідження найбільш актуальних проблем правових форм участі профспілок у регулюванні трудових відносин та аналіз їх змісту в процесі реформування існуючої та створення нової системи законодавства про працю України. На основі сучасної методології та методів дослідження поглиблено аналіз історії розвитку діяльності профспілок. Подано розгорнуту характеристику прав профспілок у регулюванні трудових відносин. Проведено класифікацію правових форм участі профспілок у регулюванні трудових відносин, проаналізовано зміну функцій профспілок у період економічних та соціальних реформ в Україні.
   Обгрунтовано сутність і сформульовано юридичне визначення поняття захисту профспілками трудових, соціально-економічних прав та інтересів працівників. Запропоновано авторське визначення поняття "захисна функція", виділено основні її елементи та особливості реалізації. Особливу увагу приділено участі профспілок у трудових спорах, укладенні колективного договору та веденні колективних переговорів.
   Грунтовно досліджено регулятивну функцію профспілок, тобто – контроль за дотриманням законодавства про працю, його види, форми і методи застосування.
   Вироблено конкретні рекомендації щодо вдосконалення чинного законодавства, практики його застосування.
   Ключові слова: трудові правовідносини, профспілки, участь профспілок у трудових правовідносинах, права профспілок, захисна функція профспілок, регулятивна функція профспілок, форми реалізації функції профспілок, захист трудових, соціально-економічних прав та інтересів працівників.

Лысяк А. И. Правовые формы участия профсоюзов в регулировании трудовых отношений. – Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.05. – трудовое право; право социального обеспечения. – Национальный университет внутренних дел, г. Харьков, 2004.

   Диссертация содержит комплексное научно-теоретическое и научно-практическое исследование наиболее актуальных проблем правовых форм участия профсоюзов в регулировании трудовых отношений и анализ их содержания в процессе реформирования существующей и создания новой системы законодательства о труде Украины.
   С самого начала возникновения профсоюзов Украины их цель состояла в защите трудовых и социально-экономических прав и интересов работников. Сначала ни о какой защите прав не могло быть и речи, потому что профсоюзные комитеты полностью зависели в своих действиях от администрации. И только в наше время профсоюзы стали той организацией, которая действительно имеет возможность защитить трудовые, социально-экономические права и интересы работников.
   В работе дается общая характеристика прав профсоюзов в регулировании трудовых отношений. Диссертант исследует причины нарушений прав профсоюзов при участии в трудовых правоотношениях и определяет направления их устранения. К основным причинам нарушения прав профсоюзов автор относит: 1) несовершенство трудового законодательства. В связи с этим он представляет ряд предложений, которые необходимо было бы включить в новый Трудовой кодекс; 2) нарушения со стороны работодателя трудовых прав работников; 3) некомпетентность самих профсоюзов и т.д.
   В диссертации проведена классификация правовых форм участия профсоюзов в регулировании трудовых отношений. Так, защита трудовых и социально-экономических прав и интересов рабочих, то есть защитная функция, осуществляется в таких организационно-правовых формах: а) те, которые содействуют осуществлению прав и законных интересов работников; б) те, которые устраняют нарушение этих прав и интересов.
   В трудовых правоотношениях выделяют несколько функций профсоюзов, которые взаимосвязаны и взаимообусловлены. Но они отличаются друг от друга как по содержанию, целям, так и по способам, формам их осуществления. Под функцией профсоюзных органов понимают действия, направленные на защиту прав членов организации (защитная функция), проведение контрольно-надзорной деятельности (регулятивная функция), воспитание членов своей организации (воспитательная функция). В связи с разнообразием взглядов на функции эта проблема нуждается в значительной научной разработке в масштабах самостоятельного исследования. Поэтому автор особое внимание уделяет лишь одним из наиболее главных функций профсоюзов, – защитной и регулятивной функции.
   Правовая форма контроля профсоюзных органов выражается деятельностью профсоюзов по проверке соблюдения трудового законодательства или определению мер ответственности за его несоблюдение.
   Диссертант выделяет такие сферы применения профсоюзного контроля: 1) по соблюдению работодателем законодательства о труде и охране труда; 2) по обеспечению на предприятии, организации, учреждении безопасных и безвредных условий труда; 4) по устранению выявленных недостатков. Кроме этого, в диссертации дается классификация видов контроля. Профсоюзные органы осуществляют контроль за соблюдением трудового законодательства в правовой и неправовой формах. К основным видам профсоюзного контроля относятся: предварительный контроль (с целью профилактики нарушений действующего законодательства); текущий контроль (периодические проверки соблюдения работодателем трудового законодательства и условий коллективного договора); последующий контроль (с целью выявления скрытых нарушений).
   Ключевые слова: трудовые правоотношения, профсоюзы, участие профсоюзов в трудовых правоотношениях, права профсоюзов, защитная функция профсоюзов, регулятивная функция профсоюзов, формы реализации функций профсоюзов, защита трудовых, социально-экономических прав и интересов работников.

Lysyak О. I. Legal forms of the participation of trade unions in the regulation of the labour legal relations. – A manuscript.

The dissertation for obtaining a science degree of a Candidate of Legal Sciences on speciality 12.00.05.National University of Internal Uffairs, Khзrkiv, 2004.

   In the given thesis a complex of scientific and theoretic as well as scientific and practical research of the most actual problems of the legal forms of the participation of trade unions in the settlement of labour legal relations and the research of the analyses of their contents in the process of reformation and creation both an existing and new systems of labour legislation in Ukraine was made. Besides, in the first part the main characteristic of trade unions' rights in the process of regulation of labour legal relations is given. A classification of the legal forms of trade unions' participation in the regulation of labour legal relations is given as well.
   The second part of the thesis consists of two subsections. In the first subsection there was assigned the essence and on the grounds of it was formulated the legal ruling of protection of the working, social and economic rights and interests of the labourers by trade unions. The author gives his own determination of such definition as protecting function and distinguishes its main elements and features of realization. The second subsection is dedicated to the forms of realization of protecting function of trade unions.
   Іn the third section the author gives determination of the meaning and sphere of use of the trade unions' control, and researches its types, forms and methods of use.
   Key words: labour legal relations, trade unions, the participation of trade unions in labour legal relations, trade unions' rights, the protective function of trade unions (trade unions' protective function), the regulative function of trade unions, protection of the working, social and economic rights and interests of the labourers.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Правові форми участі профспілок у регулюванні трудових відносин

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net