Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Держава та право. Юридичні науки arrow Законодавство про основні політичні і громадянські права та свободи підданих Російської імперії з другої половини ХІХ – на початку ХХ століття
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Законодавство про основні політичні і громадянські права та свободи підданих Російської імперії з другої половини ХІХ – на початку ХХ століття

Анотації 

Лизогуб В.А. „Законодавство про основні політичні і громадянські права та свободи підданих Російської імперії з другої половини ХІХ – на початку ХХ століття”.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.01 – теорія та історія держави і права; історія політичних і правових вчень – Національна юридична академія України імені Ярослава Мудрого, Харків, 2004 р.

   У дисертації розглядається інститут основних політичних і громадянських прав підданих Російської імперії періоду утвердження і розвитку буржуазних відносин – друга половина ХІХ – початок ХХ століття. Аналізуються основні етапи розвитку інституту основних політичних і громадянських прав підданих у Російській імперії у зв’язку з політичними подіями і розвитком суспільно політичної та юридичної думки. Встановлено якість комплексу основних політичних і громадянських прав, виникнення яких пов’язується з періодом буржуазних реформ другої половини ХІХ століття.
   Зроблено висновок, що законодавство Російської імперії в другій половині ХІХ – початку ХХ століття містить детальну регламентацію правового положення підданих. Однак законодавці при визначенні норм права, що регулюють права і свободи особи, врахували величезні географічні розміри по етнічному, релігійно-конфесійному, складі населення імперії і зберегти найважливіший принцип державного керування – централізацію, сильну верховну владу в особі монарха.
   Ключові слова: основні громадянські і політичні права і свободи, права людини, підданство, стан, право на недоторканість особи, свобода пересування, майнова недоторканість, свобода зборів і асоціацій, право на подачу петицій, свобода віросповідання, свобода друку.

Лизогуб В.А. "Законодательство про основные политические и гражданские права и свободы подданных Российской империи во второй половине ХІХ - в начале ХХ столетия".

Диссертация на получение научной степени кандидата юридических наук за специальностью 12.00.01 - теория и история государства и права; история политических и правовых учений – Национальная юридическая академия Украины имени Ярослава Мудрого, Харьков, 2004 г.

   В диссертации рассматривается институт основных политических и гражданских прав подданных Российской империи периода установления и развития буржуазных отношений - вторая половина ХІХ - начало ХХ столетия. Анализируются основные этапы развития института основных политических и гражданских прав подданных в Российской империи в связи с политическими событиями и развитием общественно политической и юридической мысли. Установлено качество комплекса основных политических и гражданских прав, возникновение которых связывается с периодом буржуазных реформ второй половины ХІХ столетия.
   Сделан вывод, что законодательство Российской империи в второй половине ХІХ - начале ХХ столетия содержит детальную регламентацию правового положения подданных. Однако законодатели при определении норм права, которые регулируют права и свободы личности, учли огромные географические размеры по этническому, религиозно-конфессионному, составу население империи и сохранить важнейший принцип государственное управление - централизацию, сильную верховную власть в лице монарха.
   Ключевые слова: основные гражданские и политические права и свободы, права человека, подданство, состояние, право на неприкосновенность личности, свобода передвижения, имущественная неприкосновенность, свобода собрания и ассоциаций, право на подачу петиций, свобода вероисповедания, свобода печати.

Lizohub V.A. “The legislation on basic civil and political rights and freedoms for citizens of Russians Empire from the second half XIX to the beginning of XX century”.

The dissertation for granting the candidate’s degree of juridical sciences, specialty 12.00.01. – the theory and history of the state and rights; history of the political and legal sciences – National legal academy of Ukraine of a name Yaroslav Wise, Kharkov, 2004.

   The dissertation considers the institute of main political and civil rights for the citizens of Russian Empire during the period of formation and development of bourgeois relationships from the second half of the ХІХ to the beginning ХХ century.
   The main stages of development institute of the basic political and civil rights citizens in Russian Empire is analyzed in connection with political events and progress social-political and juridical ideas. The quality of main political and civil rights has been determined and it’s is connected appearing the with period of bourgeois reforms in the second half ХІХ century.
   It’s concluded that the legislation of the Russian Empire from the second half ХІХ to the beginning of ХХ century contains detailed regulation of the citizens legal state.
   However while determining the standard of low that regulates the right and freedoms of a person, the legislators took account the population of Empire and persevered the most important principle of state regulation – centralization, strong sovereign power of the monarch.
   Key words: the main civil and political rights and freedoms, human rights, citizenship, status (state), right of the personal immunity, freedom of moving, the property immunity, freedom of assembly and associations, right of the giving petitions, freedom of press, freedom of the religion.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Законодавство про основні політичні і громадянські права та свободи підданих Російської імперії з другої половини ХІХ – на початку ХХ століття

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net