Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Держава та право. Юридичні науки arrow Провадження у кримінальних справах, пов’язане з міжнародними відносинами, за законодавством України
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Провадження у кримінальних справах, пов’язане з міжнародними відносинами, за законодавством України

Анотації 

Маланюк А.Г. Провадження у кримінальних справах, пов’язане з міжнародними відносинами, за законодавством України. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.09 – кримінальний процес і криміналістика; судова експертиза. – Академія адвокатури України. – Київ, 2004.

   У дисертації досліджуються особливості провадження у кримінальних справах, пов’язані з використанням процесуальних механізмів міжнародного співробітництва у сфері кримінального судочинства. Розкривається зміст, характер і види міжнародної правової допомоги у кримінальних справах, а також її співвідношення з міжнародним співробітництвом у боротьбі зі злочинністю. Значна увага приділена аналізу порядку проведення процесуальних дій, перейняття кримінального переслідування, видачі осіб, визнання і виконання судових рішень у кримінальних справах згідно з чинним законодавством і проектом КПК України. У роботі виділено умови і підстави підготовки міжнародних клопотань залежно від використання конкретної форми міжнародного співробітництва у кримінальних справах. Виходячи з аналізу чинного законодавства України у цій сфері, обґрунтовано необхідність удосконалення системи процесуальних гарантій прав окремих суб’єктів кримінального процесу і сформульовано відповідні пропозиції до проекту КПК України.
   Ключові слова: міжнародна правова допомога, процесуальні дії, перейняття кримінального переслідування, видача осіб, виконання вироку, передача засудженого.

Маланюк  А.Г. Производство по уголовным делам, связанное с международными отношениями, за законодательством Украины. – Рукопись.

Диссертация на соискание научной степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.09 – уголовный процесс и криминалистика; судебная экспертиза. – Академия адвокатуры Украины. – Киев, 2004.

   В диссертации изучаются особенности производства по уголовным делам, связанные с использованием процессуальных механизмов международного сотрудничества в сфере уголовного судопроизводства, рассматриваются правовые основы и принципы такой уголовно-процессуальной деятельности.
   Особое внимание уделено определению сути, природы и видов международной правовой помощи в уголовных делах и ее месту в системе форм международного сотрудничества в борьбе с преступностью. На основании анализа международных документов и позиций ученых сделано вывод о том, что она являет собой комплексный межотраслевой институт, который охватывает несколько форм сотрудничества государств: проведение процессуальных действий, осуществление уголовного преследования, выдачу лиц, признание и исполнение судебных решений по уголовным делам.
   Исходя из этого, диссертантом было уточнено определение понятия международной правовой помощи по уголовным делам – это урегулированная действующими в Украине международными актами (соглашениями, конвенциями и т.д.) и/или уголовно-процессуальным законодательством Украины деятельность компетентных украинских органов, состоящая из обращения к органам иностранного государства с просьбой совершить конкретные действия либо совершения в Украине по их просьбе действий, способствующих расследованию и рассмотрению уголовного дела, а также исполнения судебных решений по уголовным делам.
   В роботе отдельно исследуются особенности производства процессуальных действий в порядке оказания международной правовой помощи по уголовным делам. Показано расхождения в правовом регулировании объема такой помощи, а также несовершенство законодательства Украины в отношении содержания запроса о правовой помощи, определения порядка применения иностранного процессуального закона, использования средств аудио-, видеосвязи при проведении процессуальных действий, исчисления сроков исполнения международных запросов. Неурегулированным законодательством остается и процессуальный статус представителя компетентного иностранного органа, которому, по мнению диссертанта, необходимо предоставить возможность активно участвовать в проведении запрашиваемого процессуального действия.
   В диссертации научно обоснован ряд концептуальных положений осуществления уголовного преследования як одной из форм международного сотрудничества по уголовным делам: 1) дано определение “осуществления уголовного преследования” и проведено классификацию его видов; 2) сформулировано условия и основания передачи уголовного преследования; 3) предложено допустить участников уголовного процесса к решению вопроса о передаче уголовного преследования; 4) получило дальнейшее развитие положение о недопустимости использования доказательств, собранных в порядке, который не обеспечивает соблюдение основных прав человека.
   Изучая процедуру рассмотрения и принятия решения о выдаче лиц иностранным государствам, диссертант отмечает ее несоответствие принципам уголовного законодательства Украины, поскольку такому лицу не обеспечено возможность пользоваться услугами защитника, а также оспаривать в суде законность и обоснованность решения Генеральной прокуратуры или Министерства юстиции Украины в уголовном судопроизводстве. Обосновывается, что правовым основанием заключения под стражу лица, в отношение которого запрашивается выдача, является соответствующее решение иностранного суда.
   Отмечается необходимость урегулирования в новом УПК Украины процедуры признания и исполнения решений иностранных судов по уголовным делам, а также формулируются соответствующие предложения по усовершенствованию проекта УПК Украины.
   Ключевые слова: международная правовая помощь, процессуальные действия, осуществление уголовного преследования, выдача лиц, исполнение судебных решений по уголовным делам, передача осужденных.

Criminal proceeding connected with international relations under the legislation of Ukraine. – Manuscript.

Dissertation for acquiring a scientific degree of a candidate of law sciences in speciality 12.00.09 – criminal procedure and criminalistics; forensic examination. – Barrister Academy of Ukraine. – Kyiv, 2004.

   The dissertation deal with the special features of criminal proceeding connected with procedural mechanisms usage of the international cooperation in field of criminal justice. The essence, nature and kinds of the international legal assistance in criminal cases, as well as its correlation with international cooperation in combating crime are revealed. A considerable attention is paid to the analysis of order of legal proceedings holding, transferring of criminal prosecution, extradition, recognition and execution of the sentences in criminal cases in accordance with the current legislation and Ukraine’s Code of Criminal Procedural in draft. In this research conditions and grounds for preparation of the international inquiries depending on use of the concrete form of the international cooperation in criminal cases are singled out. Proceeding from the analysis of the current legislation of Ukraine in this field, the necessity of perfection of procedural guarantees of the rights of individual subjects of criminal procedure has been substantiated and corresponding propositions to the draft of Ukraine’s Code of Criminal Procedure formulated.
   Key words: international legal assistance, legal proceedings, transferring of criminal prosecution, extradition, execution of a sentence, handing over of a convict.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Провадження у кримінальних справах, пов’язане з міжнародними відносинами, за законодавством України

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net