Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Держава та право. Юридичні науки arrow Організаційно-правові основи митного контролю в Україні
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Організаційно-правові основи митного контролю в Україні

Анотації 

Мазур А.В. Організаційно-правові основи митного контролю в Україні. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.07 – теорія управління; адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право. – Національна юридична академія України імені Ярослава Мудрого. – Харків, 2004.

   Роботу присвячено дослідженню організаційно-правових аспектів митного контролю в Україні. У дисертації вивчені поняття і правові засади механізму організації та здійснення митного контролю в Україні. Досліджено його сутність і цільове призначення як правової форми митної діяльності, запропоновано класифікацію його видів, з’ясовані й визначені принципи митного контролю як виду державного контролю. Зазнали аналізу форми митного контролю, в результаті чого наголошено на нагальній потребі поліпшення їх правового регулювання. Як можливі шляхи оптимізації митного контролю дисертантом визнаються аналіз ризику вчинення митного правопорушення й метод аудиту.
   У результаті поглибленого дослідження стану організації та здійснення митного контролю сформульовані конкретні пропозиції щодо вдосконалення правового регулювання контрольної діяльності митних органів.
   Ключові слова: митний контроль, форми й види митного контролю, принципи й методи митного контролю, механізм митного контролю, аналіз ризику, митне правопорушення.

Мазур А.В. Организационно-правовые основы таможенного контроля в Украине. – Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.07 – теория управления; административное право и процесс; финансовое право; информационное право. – Национальная юридическая академия Украины имени Ярослава Мудрого. – Харьков, 2004.

   Работа посвящена исследованию организационно-правовых аспектов таможенного контроля в Украине. Используя историко-правовой метод исследования, существующую периодизацию развития таможенного дела, автор формулирует закономерность между таможенной политикой государства и юридическими средствами ее реализации, в частности, таможенным контролем, посредством которого обеспечиваются экономические интересы государства, а также режим законности, являющийся непреложным условием существования и развития правового государства.
   Диссертация содержит анализ понятия и правовых основ механизма организации и осуществление таможенного контроля в Украине. Исследованы его сущность и целевое назначение как правовой формы таможенной деятельности, предложена классификация видов таможенного контроля, выяснены и определены его принципы как вида государственного контроля.
   Обеспечение соблюдения таможенного законодательства при осуществлении таможенными органами контрольной функции предлагается рассматривать через призму основной цели таможенного контроля – обеспечение прав и законных интересов физических и юридических лиц, что, в конечном счете, отвечает концепции и идеологии административной реформы в Украине.
   Подвергнуты анализу формы таможенного контроля, отмечается потребность усовершенствования их правового регулирования. Таможенный контроль рассматривается с точки зрения организационно-правового механизма, предназначение которого состоит в приведении поведения субъектов перемещения в соответствие с установленными государством правилами. С учетом выявленных факторов влияния на эффективность таможенного контроля в современных условиях развития межгосударственных связей в качестве возможных путей его оптимизации диссертантом признаются анализ риска совершения таможенного правонарушения и метод аудита.
   Сформулированы конкретные предложения относительно усовершенствования правового регулирования таможенной деятельности в части организации и осуществление таможенного контроля.
   Ключевые слова: таможенный контроль, формы и виды таможенного контроля, принципы и методы таможенного контроля, механизм таможенного контроля, анализ риска, таможенное правонарушение.

Mazur A.V. Organizational and legal fundamentals of customs control in Ukraine. – Manuscript.

The thesis for obtaining a scientific degree of the candidate of sciences (law) on the speciality – 12.00.07 – theory of management; administrative law and process; financial law; information law. – Yaroslav Mudry National Law Academy of Ukraine. – Kharkiv, 2004.

   The dissertation examines organizational and legal aspects of customs control in Ukraine.
   The paper analyzes the concept and legal basis of mechanism of organizing and exercising customs control in Ukraine.
   The essence and purpose of customs control as a legal form of customs activities are investigated. The classification of types of customs control is suggested. Principles of customs control as a variety of state control are ascertained and defined. The forms of customs control are carefully analyzed, the need for perfecting the is legal regulation is emphasized. The analysis of the risk of committing a customs offence and the method of audit are regarded as possible ways of optimizing customs control.
   Concrete proposals for perfecting legal regulation of control activities of customs authorities are formulated.
   Key words: customs control, forms and types of customs control, principles and methods of customs control, mechanism of customs control, analysis of risk of committing a customs offence.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Організаційно-правові основи митного контролю в Україні

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net