Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Мистецтво. Мистецтвознавство arrow Формування уміння художньої інтерпретації у студентів музичних факультетів педагогічних закладів вищої освіти
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Формування уміння художньої інтерпретації у студентів музичних факультетів педагогічних закладів вищої освіти

Анотації 

Крицький В.М. Формування уміння художньої інтерпретації у студентів музичних факультетів педагогічних закладів вищої освіти. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.01. – теорія та історія педагогіки. – Національний педагогічний університет імені М.Драгоманова. – Київ, 1999.

   У дисертації досліджується проблема формування уміння художньої інтерпретації у студентів музичних факультетів педагогічних закладів вищої освіти. Встановлено, що в системі музично-виконавської підготовки студентів музичних факультетів формування уміння художньої інтерпретації має стати цілеспрямованим і педагогічно керованим процесом на відміну від спонтанно-творчого підходу до його розвитку в ході накопичення студентами музично-виконавського досвіду. Запропоновані педагогічні умови та метод формування уміння художньої інтерпретації. Створено комплексну систему диференційованої діагностики сформованості уміння художньої інтерпретації музики. Основні результати дослідження знайшли практичне застосування у навчальному процесі музичних факультетів педагогічних закладів вищої освіти.
   Ключові слова: уміння художньої інтерпретації, педагогічні умови формування уміння художньої інтерпретації, метод інтерпретаційно-педагогічного аналізу, диференційована діагностика сформованості уміння художньої інтерпретації.

Крицкий В.Н. Формирование умения художественной интерпретации у студентов музыкальных факультетов педагогических заведений высшего образования. – Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата педагогических наук по специальности 13.00.01. – теория и история педагогики. – Национальный педагогический университет имени М.Драгоманова. – Киев, 1999.

   В диссертации исследуется проблема формирования умения художественной интерпретации у студентов музыкальных факультетов педагогических заведений высшего образования. Установлено, что в системе профессиональной подготовки студентов музыкальных факультетов формирование умения художественной интерпретации должно стать целенаправленным и педагогически управляемым процессом в отличие от спонтанно-творческого подхода к его развитию в ходе накопления студентами музыкально-исполнительского опыта. Предложены педагогические условия и метод формирования умения художественной интерпретации. Создано комплексную систему дифференцированной диагностики сформированности умения художественной интерпретации музыки.
   Рассматриваются содержание и особенности таких ключевых понятий как “интерпретация”, “художественная интерпретация”, “музыкально-исполнительская интерпретация”, предмет художественной интерпретации; художественная интерпретация как вид деятельности.
   В диссертационном исследовании художественная интерпретация рассматривается как результат постижения предмета толкования, реализованный специфическими исполнительскими средствами выразительности.
   Выделены основные виды деятельности (постижение художественно-содержательной сущности произведения, материально-звуковая реализация) и действия (распознавание художественно-смысловых элементов и их осмысление в художественной целостности, отбор художественно целесообразных средств исполнительской выразительности, поиск способов технически совершенного воплощения, контроль над соответствием средств исполнительской выразительности художественной целесообразности и степенью совершенства воплощения) художественно-интерпретационного процесса.
   Раскрываются проблемы формирования умения художественной интерпретации в системе музыкально-исполнительской подготовки. Исследование показало, что формирование умения художественной интерпретации в процессе обучения при опосредованном воздействии формируется неопределенно долго с непредвиденными результатами или вообще не формируется.
   Рассматриваются основные параметры (операционные, интерпретационные), критерии (художественная достоверность, оригинальность, исполнительское мастерство по интерпретационным параметрам; осознанность, обобщенность, самостоятельность по операционным параметрам), уровни сформированности умения художественной интерпретации в соответствии с комплексной системой диагностики (конкретно-чувственный, эмоционально-образный, образно-драматургический).
   Анализируется степень сформированности умения художественной интерпретации у студентов музыкальных факультетов педагогических заведений высшего образования.
   Установлено, что в системе профессиональной подготовки студентов музыкальных факультетов формирование умения художественной интерпретации должно стать целенаправленным и педагогически управляемым процессом в отличие от спонтанно-творческого его развития в ходе накопления студентами музыкально-исполнительского опыта, что традиционно сложился в системе музыкально-исполнительской подготовки. Интенсивность процесса формирования умения художественной интерпретации у студентов обеспечивается при условии:
   - обеспечения студентов художественно и дидактически целесообразными знаниями относительно изучаемых произведений;
   - целенаправленного формирования обобщенных приемов музыкально-исполнительской деятельности, построенных на основе логики интерпретационного процесса;
   - поэтапного формирования умения художественной интерпретации в направлении от вербально-аргументированного толкования к музыкально-исполнительской интерпретации.
   Разработано и экспериментально проверено метод формирования умения художественной интерпретации у студентов, которым есть метод интерпретационно-педагогического анализа. Интерпретационно-педагогический анализ означает педагогическую деятельность, которая базируется на анализе и объяснении (раскрытии, толковании) смысла предмета направленности деятельности, способа деятельности и ее результата.
   Знания должны отбираться, систематизироваться и предъявляться студентам в порядке, где их содержание и последовательность изложения будет отвечать содержанию художественно-интерпретационного процесса.
   Предметом целенаправленного формирования должны выступать специфические обобщенные приемы художественно-интерпретационной деятельности: постижения – распознавание художественно-смысловых элементов, определения их обобщенных и контекстных значений, определение драматургии развития содержательных процессов; материально-звуковое воплощение – отбор художественно-целесообразных средств исполнительской выразительности, поиск способов технически совершенного исполнения, контроль за соответствием средств исполнительской выразительности художественной целесообразности и совершенством исполнения.
   Сущность поэтапности формирования способа музыкально-исполнительской деятельности в направлении от вербально-аргументированного толкования музыкальных произведений к музыкально-исполнительской художественной интерпретации состоит в мере соотношения вербализированного толкования и художественной интерпретации. Выделены этапы постепенного перехода, их особенности.
   Исследование показало, что поскольку умение художественной интерпретации не есть врожденным качеством, а в процессе обучения путем опосредованного влияния формируется неопределенно долго или вообще не формируется, то это умение должно стать предметом целенаправленного формирования. Эффективность этого процесса обусловлена обеспечением студентов дидактически и художественно целесообразными знаниями относительно изучаемых произведений в процессе работы над ними; целенаправленным формированием обобщенных приемов способа музыкально-исполнительской деятельности, построенных на основе логики художественно-интерпретационного процесса; поэтапном формировании способа музыкально-исполнительской деятельности в направлении от вербально-аргументированного толкования к музыкально-исполнительской интерпретации.
   Ключевые слова: умения художественной интерпретации, педагогические условия формирования умения художественной интерпретации, метод интерпретационно-педагогического анализа, дифференцированная диагностика сформированности умения художественной интерпретации.

Kriszky V.M. Formation of skill of art interpretation of the students of musical faculties of pedagogical educational institutions. - Manuscript.

The dissertation on obtaining of a scientific degree of the candidate of pedagogical sciences on a speciality 13.00.01 – the theory and history of pedagogic. – National pedagogical university of the name M.Dragomanova. – Kiev, 1999.

   In the dissertation the problem of formation of skill of art interpretation of the students of musical faculties of pedagogical educational institutions is investigated. It is established, that in system of professional training of the students of musical faculties the formation of skill of art interpretation should become teleological and pedagogically directed process on the contrary of the spontaneous - creative approach to its development during accumulation by the students of musical-executive experience. The pedagogical conditions and method of formation of skill of art interpretation are offered. It is created a complex system of differentiate of diagnostics of the formation of skill of art interpretation of music. The basic results of research have found practical use in educational process of musical faculties of pedagogical educational institutions.
   Key words: skills of art interpretation, pedagogical conditions, method of the interpretative-pedagogical analysis, differentiate diagnostics of the formation of skill of art interpretation.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Формування уміння художньої інтерпретації у студентів музичних факультетів педагогічних закладів вищої освіти

 
< Попередня

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net