Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Держава та право. Юридичні науки arrow Адміністративно-правові заходи забезпечення прав платників податків
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Адміністративно-правові заходи забезпечення прав платників податків

Анотації 

Мулявка Д.Г. Адміністративно-правові заходи забезпечення прав платників податків. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.07 – теорія управління; адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право. – Національна академія державної податкової служби України, Ірпінь, 2004.

   Дисертаційна робота є самостійною і завершеною науковою працею, в якій комплексно досліджено проблему адміністративно-правового забезпечення прав платників податків. На основі проведеного аналізу широкого масиву нормативних актів, наукових джерел, дослідження історико-правового аспекту розвитку податкової системи розглянуто формування інституту платників податків: поняття, зміст, правовий статус та права платників податків.
   Досліджуючи організаційно-правові засади реалізації прав платників податків узагальнено правозастосовчу практику, вивчено зарубіжний досвід роботи податкової служби Німеччини, Франції, Канади, США, вперше в українській правовій науці розкривається питання кадрового забезпечення та взаємодія громадян і юридичних осіб з податківцями. При цьому звертається увага, що всі суб’єкти податкових відносин є рівноправні партнери. Особливо велике значення і вплив на захист прав платників податків мають правова неузгодженість і незавершеність в нормативно-правовому регулюванні податкових відносин. Проаналізовано роботу громадських формувань і визначено їх роль в забезпеченні прав платників податків. Вивчено практику і порядок розгляду звернень громадян і скарг на дії органів державної податкової служби та їх посадових осіб.
   Окремо в дисертації розглядається питання судового захисту прав платників податків.
   За результатами дослідження сформульовано ряд висновків, пропозицій і рекомендацій, які мають за мету вдосконалити адміністративно-правову діяльність підрозділів податкової міліції та інспекції, спрямовану на забезпечення прав громадян і юридичних осіб, які своєчасно сплачують податки.
   Ключові слова: забезпечення прав платників податків, адміністративно-правовий статус платників податків, діяльність підрозділів апеляції, Асоціація платників податків, звернення громадян, судовий захист прав платників податків.

Myliavka D.H. Administrative-legal measures to insure rights of taxpayers. – Manuscript.

Dissertation for receiving of the candidate’s of law sciences degree on specialty 12.00.07 – theory of administration; administrative law and process; finance law; informational law. – National Academy of State Tax Service of Ukraine, Irpin 2004.

   The dissertation is a self-dependant and complete scientific research, which fully examines the problem of administrative-legal insurance of taxpayers’ rights. Formation of the institute of taxpayers, its definition, content, legal status and taxpayers’ rights are considered on basis of conducted analysis of wide corpus of legal documents, scientific sources, research of historical aspect of tax system development.
   In the context of examination of legal-organizational fundamentals of taxpayers’ rights realization, law-use practice is summarized, German, France, Canada, USA experience of tax service work is studied. For the first time in Ukrainian law science the question of staff supplying and cooperation of citizens and legal persons with tax service workers is uncovered. At the same time, the attention is paid to the aspect of taxpayers and tax workers equality as partners. Law collisions and incomplete tax relations regulation by legal norms have special significance and influence on taxpayers’ rights protection.
   This research analyses work of public establishments, their role in taxpayers’ rights insurance. It studies practice and order of examination of citizens’ appeals and complaints on actions of state tax service bodies and their officials.
   Separately, this dissertation considers questions of tax payers’ rights judicial protection.
   As a result of this research a number of conclusions, suggestions and recommendations was made with the purpose to improve the administrative-legal activity of tax service subunits, which is aimed on insurance of rights of citizens and legal persons who pay taxes in time.
   Key words: taxpayers’ rights insurance, administrative-legal status of taxpayers, subunits of appeals activity, taxpayers association, citizens apply, tax payers’ rights judicial protection.

Мулявка Д.Г. Административно-правовые меры обеспечения прав плательщиков налогов. – Рукопись.

Диссертация на соискание научной степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.07 – теория управления; административное право и процесс; финансовое право; информационное право. – Национальная академия государственной налоговой службы Украины. – Ирпень, 2004.

   Диссертационная работа является самостоятельным и законченным научным исследованием, в котором комплексно рассматриваются вопросы административно-правового обеспечения прав налогоплательщиков. В соответствии с поставленной целью в диссертации решены следующие задачи: определено понятие, содержание и правовой статус плательщика налогов; исследован вопрос формирования института налогоплательщика на основе исторических и юридических фактов; сделан анализ организационной структуры налоговой службы и ее деятельности по реализации прав налогоплательщиков, как основание выполнения налогового законодательства; изучен опыт подготовки кадров в учебных заведениях и рассмотрена их роль в улучшении работы с гражданами и юридическими лицами; сделан вывод, что правовая несогласованность и незавершенность в нормативно-правовом регулировании налоговых отношений имеют негативное влияние на защиту прав налогоплательщиков; раскрыты вопросы организации работы подразделений апелляций ГНА Украины и порядка рассмотрения апелляций и жалоб граждан. На основании действующего законодательства и практики излагается роль судебной защиты прав налогоплательщиков и общественных формирований.
   В работе рассматривается роль работников налоговой милиции в обеспечении прав налогоплательщиков и порядок проведения служебных расследований, если с их стороны совершены неправомерные действия в отношении граждан или приняты неправильные решения.
   Автором исследования по результатах работы сформулировано ряд заключений, предложений и рекомендаций, которые имеют целью усовершенствовать административно-правовую деятельность органов государственной налоговой службы, направленную на обеспечение прав налогоплательщиков.
   Ключевые слова: обеспечение прав налогоплательщиков, административно-правовой статус плательщиков налогов, деятельность подразделений апелляции, ассоциация налогоплательщиков, обращения граждан, судебная защита прав налогоплательщиков.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Адміністративно-правові заходи забезпечення прав платників податків

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net