Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Держава та право. Юридичні науки arrow Педагогічні умови формування професійної культури працівників органів внутрішніх справ
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Педагогічні умови формування професійної культури працівників органів внутрішніх справ

Анотації 

Михайліченко І.В. Педагогічні умови формування професійної культури працівників органів внутрішніх справ. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти. – Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка, Кіровоград, 2004.

   У дисертації досліджено основні теоретичні підходи до інтерпретації професійної культури. На їхній основі визначено сутність, зміст, структуру, функціональні вияви й теоретичні засади формування професійної культури працівників ОВС. Здійснено аналіз сукупності педагогічних умов цілісного розвитку професійних якостей та характеристик правоохоронців. Визначено закономірності, методи та прийоми оптимізації процесу неперервної професійної підготовки й теоретичні засади, сутність та особливості соціалізації у професійному соціокультурному середовищі в контексті формування професійної культури працівників ОВС. Обґрунтовано показники, критерії та рівні сформованості цього утворення. Розроблено та успішно апробовано програму експериментальної роботи із спрямованого формування професійної культури правоохоронців у процесі службової підготовки.
   Ключові слова: професійна культура, працівники ОВС, професійна підготовка, службова підготовка, педагогічні умови.

Михайличенко И.В. Педагогические условия формирования профессиональной культуры работников органов внутренних дел. – Рукопись.

Диссертация на соискание учёной степени кандидата педагогических наук по специальности 13.00.04.– теория и методика профессионального образования. – Кировоградский государственный педагогический университет имени Владимира Винниченко, Кировоград, 2004.

   Диссертация посвящена проблеме формирования профессиональной культуры работников ОВД. Осуществлена систематизация и сравнительный анализ современных научных подходов к интерпретации профессиональной культуры. Определено, что содержание этого феномена определяется сущностными и функциональными особенностями базовых категорий – культура, личность и деятельность. Изучены и обобщены основные подходы к изучению культуры, на их основе разработан научный инструментарий исследования. Исходя из положений феноменологии культурной деятельности, теорий системного подхода и целостного развития личности, определено, что профессиональная культура работников ОВД является сложным, интегральным образованием в целостной профессиональной структуре личности, показателем сформированности различных видов культуры личности, совокупности смыслообразующих и мировоззренческих ценностей и установок, условием и результатом эффективной профессиональной деятельности.
   Определено, что профессиональная культура правозащитников имеет сложную структуру, образуется и функционирует во взаимодействии объективной и субъективной форм, рациональной и эмоционально-чувственной слагаемых, культурно-инновационных механизмов, а также – присущих культуре способов обеспечения самоидентификации.
   На основе обобщения научных подходов к изучению данного феномена и результатов практического исследования профессиональных качеств и характеристик работников ОВД обоснованы структурные компоненты, функции, критерии, показатели и уровни сформированости профессиональной культуры правозащитников. Определены педагогические условия целостного развития этого личностного образования в процессе непрерывного профессионального образования и социализации в профессиональной субкультуре.
   Произведён структурный анализ системы профессиональной подготовки работников ОВД. Определены дидактические условия эффективного формирования ценностно-мотивационной сферы, профессиональной компетентности и профессионального мастерства правозащитников в процессе профессионального обучения.
   Представлена характеристика комплекса профессиональных способностей, обоснованы требования к начальному уровню готовности к профессиональной деятельности как условию полноценного формирования у правозащитников профессиональной культуры.
   Определено, что основы профессиональной культуры формируются у работников ОВД в процессе начальной профессиональной подготовки. Теоретически обосновано и экспериментально доказано, что условиями оптимизации этого процесса являются: соответствующая направленность учебно-воспитательного процесса на целостное развитие профессионально необходимых качеств, формирование у правозащитников чётких представлений о содержании, сущности, структуре и функциях профессиональной культуры, использование ролевых игр, тренингов и проблемных ситуаций в обучении, развитие профессионально значимых видов личностной культуры, внутренней мотивации к профессиональному обучению и самоактуализации в профессиональной деятельности.
   Доказано, что формирование высокого уровня профессиональной культуры работников ОВС происходит только в процессе регулярной профессиональной деятельности в условиях активного межличностного взаимодействия в профессиональной субкультуре. Определены теоретические основы, сущность и особенности социализации правозащитников в профессиональной социокультурной среде. Доказано, что этот процесс обеспечивает поддержание и действие норм, ценностей и значений, присущих данной социальной группе путём реализации в структуре поведения, овладения социальной ролью, нормами поведения, усвоения позитивных мотивов и смыслов, предусматривает формирование социальной зрелости и профессиональной компетентности как показателей сформированости профессиональной культуры.
   Обосновано и экспериментально доказано, что условиями эффективного формирования профессиональной культуры в процессе социализации является создание в структуре ОВД на основе принципов педагогической акмеологии и аксиологии системы воспитательной работы, направленной на развитие у правозащитников профессиональной мотивации адекватного типа, формирование смысла жизни на основе модуса служения и ценностей профессиональной субкультуры, целью которой является профессиональное и личностное самосовершенствование и самореализация.
   Исследование педагогических условий и динамики формирования профессиональной культуры работников ОВД показало, что это сложный, длительный и неравномерный процесс, который зависит от большого количества внутренних и внешних факторов. Разработана, научно обоснована и эффективно апробирована экспериментальная программа реализации педагогических условий формирования профессиональной культуры правозащитников в условиях служебной подготовки и профессиональной деятельности.
   Ключевые слова: профессиональная культура, работники ОВД, профессиональная подготовка, служебная подготовка, педагогические условия.

Mikhaylichenko I.V. Pedagogical conditions of the formation of professional culture of the workers of the agency of the internal affairs. – Manuscript.

Thesis for a Candidates degree by specialty 13.00.04. – theory and methods of professional education. – Kirovograd state pedagogical university named after Volodymyr Vynnychencko, Kirovograd, 2004.

   The dissertation is devoted to the investigation of the basic theoretical of the interpretation of the professional culture. The main essence, content, structure, functional display and theoretical principles of the formation of the professional culture of the workers of AIA are determined on their basis. It is made the analysis of the totality of pedagogical conditions of entire development of professional qualities and the characteristics of the defenders of law. It is determined the conformities myth a law, methods and ways of optimization of the non-stop professional preparation and the theoretical basis, essence and peculiarities socialization in the professional socio-cultural surroundings in the context of formation of the professional culture of the workers of the AIA. It’s grounded the indicators, criteria, levels of the formation of this very form. It is worked out and tested successfully the program of the experimental work on the directed forming of the professional culture of the justice people in the process of their official preparation.
   Key-words: professional culture, workers of the agency of internal affairs, professional preparation, pedagogical conditions.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Педагогічні умови формування професійної культури працівників органів внутрішніх справ

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net