Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Держава та право. Юридичні науки arrow Застосування заходів адміністративного примусу в умовах розбудови правової держави
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Застосування заходів адміністративного примусу в умовах розбудови правової держави

Анотації 

Мельник І.В. Застосування заходів адміністративного примусу в умовах розбудови правової держави. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.07 – теорія управління; адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право. – Національна академія внутрішніх справ України, Київ, 2004.

   Дисертація присвячена проблемам, які виникають в процесі застосування міліцією засобів адміністративно-правового примусу на сучасному етапі становлення державності в Україні.
   У дисертації розглядається сутність і значення засобів адміністративного примусу. Докладно аналізуються різноманітні концептуальні підходи щодо розуміння сутності засобів адміністративного примусу та класифікації засобів адміністративного примусу.
   Досліджуються та аналізуються практичні підходи до визначення ефективності адміністративно-правових засобів примусу, які застосовуються міліцією та проводиться аналіз наукових підходів до вказаної проблеми.
   Дисертант досліджує фактори, які впливають на ефективність застосування засобів адміністративного примусу на сучасному етапі та впливали в процесі історичного розвитку державності.
   На основі проведеного дослідження обґрунтовується необхідність реформування міліції, зокрема, у сфері застосування засобів адміністративного примусу та переорієнтація пріоритетів у напрямку дотримання прав і свобод людини і громадянина в процесі застосування адміністративного примусу.
   Ключові слова: адміністративний примус, засоби адміністративного примусу, ефективність застосування засобів адміністративного примусу, реформування міліції, застосування міліцією заходів адміністративного примусу.

Мельник И.В. Применение мер административного принуждения в условиях строительства правового государства. - Рукопись.

Диссертация на соискание научной степени кандидата юридических наук за специальностью 12.00.07 - теория управления; административное право и процесс; финансовое право; информационное право. – Национальная академия внутренних дел Украины, Киев, 2004.

   Диссертация посвящена проблемам, которые возникают в процессе применения милицией средств административно-правового принуждения на современном этапе становления государственности в Украине.
   В диссертации рассматривается сущность и значение средств административного принуждения. Подробно анализируются разнообразные концептуальные подходы относительно понимания сущности средств административного принуждения и классификации средств административного принуждения.
   Исследуются и анализируются практические подходы к определению эффективности административно-правовых средств принуждения, которые применяются милицией и проводится анализ научных подходов к указанной проблеме.
   Диссертант исследует факторы, которые влияют на эффективность применения средств административного принуждения на современном этапе и влияли в процессе исторического развития государственности.
   Осуществлена классификация факторов, которые снижают эффективность применения милицией административно-правовых мер принуждения. Исследуются проблемы правового регулирования применения мер административного принуждения на современном этапе развития украинского общества. Рассмотренные проблемы реформирования системы служб милиции, которые применяют административное принуждение.
   На основе проведенного исследования обосновывается необходимость реформирования милиции в сфере применения средств административного принуждения и переориентация приоритетов в направлении соблюдения прав и свобод человека и гражданина в процессе применения административного принуждения.
   Предлагается ряд общетеоретических выводов, обосновываются научно-практические рекомендации относительно взвешенного и эффективного применения административного принуждения в условиях развития правового государства.
   Ключевые слова: административное принуждение, средства административного принуждения, эффективность применения средств административного принуждения, реформирование милиции, применение милицией мер административного принуждения.

Melnik I.V. The Application of Administrative Compulsion’s Means in Conditions of Legal State Establishment. – Manuscript.

The dissertation on getting a Candidate Degree in Science of Law by the speciality 12.00.07 – the Theory of Administration; Administrative Law and Process; Financial Law; Informational Law – National Academy of Internal Affaires of Ukraine, Kyiv, 2004.

   The dissertation is devoted to the problems coming up during the application of administrative compulsion’s means by law enforcement bodies (militia) on the modern stage of state establishment in Ukraine.
   The work examines the essence and the meaning of administrative compulsion’s means. A thorough analysis of various conceptual approaches to the essence of administrative compulsion’s means and their classification are presented.
   Practical approaches to the definition of administrative compulsion’s means used by law enforcement bodies (militia) are researched and analyzed. Also scientific approaches to the problem are analyzed.
   The author researches the factors determining the effectiveness of administrative compulsion’s means application on the modern stage and the factors that had influence on it in the process of historical state development.
   On the basis of the research the necessity to reform militia in the sphere of administrative compulsion’s means application and reorientation priorities in the direction of holding on human rights and freedoms in the process of administrative compulsion’s means application.
   Key words: administrative compulsion, administrative compulsion’s means, effectiveness of administrative compulsion’s means application, militia reformation, application of administrative compulsion’s means by law enforcement bodies (militia).

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Застосування заходів адміністративного примусу в умовах розбудови правової держави

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net