Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Історія. Історичні науки arrow Вплив етнографічних чинників на архітектурну організацію рекреаційного простору Гуцульщини (на прикладі Косівського, Верховинського та Надвірнянського районів Івано-Франківської області)
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Вплив етнографічних чинників на архітектурну організацію рекреаційного простору Гуцульщини (на прикладі Косівського, Верховинського та Надвірнянського районів Івано-Франківської області)

 Анотації

Юрчишин Г.М. Вплив етнографічних чинників на архітектурну організацію рекреаційного простору Гуцульщини (на прикладі Косівського, Верховинського та Надвірнянського районів Івано-Франківської області). - Рукопис.

Дисертація на здобуття вченого ступеня кандидата архітектури за спеціальністю 18.00.01 - Теорія архітектури, реставрація пам’яток архітектури. - Національний університет “Львівська політехніка”, Львів, 2006.

   У дисертації проведено наукове представлення структури етнографічних чинників та їх взаємозв’язку в архітектурній організації рекреаційного середовища Гуцульщини.
   З позиції системного підходу дано наукове обґрунтування та наведено структурну модель етнографічної рекреації, яка розглядається як складова частина системи більш високого ієрархічного рівня. Розроблено авторську класифікацію чинників впливу на особливості формування та функціонування рекреації, окреслено місце етнографічних чинників в цій системі. Отримала подальший розвиток методика виявлення впливу етнографічних чинників на формування та функціонування рекреаційної системи. Розвинуто методологію організації рекреаційного простору в умовах ефективної реалізації етнографічних чинників, удосконалено прийоми організації рекреаційного простору Гуцульщини.
   Запропоновані підходи і прийоми створюють основу вдосконалення рекреаційної системи Гуцульщини, підвищення соціально-еколого-економічної ефективності функціонування та естетичної привабливості закладів рекреації. Результати роботи знайшли практичне використання при розробці проектів розвитку Гуцульщини та її рекреаційного середовища.
   Ключові слова: рекреаційний простір, етнографічні чинники, регіон, архітектурна організація, Гуцульщина, рекреаційна зона, садиба.

Юрчишин Г.Н. Влияние этнографических факторов на архитектурную организацию рекреационного пространства Гуцульщины (на примере Косовского, Верховинского и Надвирнянского районов Ивано-Франковской области). - Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата архитектуры по специальности 18.00.01.-Теория архитектуры, реставрация памятников архитектуры.-Национальный университет “Львовская политехника”, Львов, 2006.

   Системно представлена структура этнографических факторов и их взаимосвязь в пространственной организации архитектурно-предметной среды Гуцульщины. Полученные частичные зависимости и обобщенные показатели архитектурной среды от этнографических факторов. Исследования истории развития туристическо-рекреационной сферы в Карпатском регионе позволило выделить основные периоды в рекреационном хозяйствовании края, выделить особенное место в рекреационном процессе этнографических факторов, богатых своей резьбой по дереву, ковроткачеством, художественной обработкой металла, кожи, вышивкой и другими народными промыслами региона. Этнографическая составная в рекреационном процессе Гуцульщины имеет свои традиции и особенное влияние на арх.ітектурно-эстетическую организацию рекреационного пространства.
   Разработан методический инструментарий анализа и определения взаимосвязей между элементами рекреационного пространства и этнографическими факторами. Методика распространяется на технологию архитектурных исследований, проблемы предпроектного анализа, позволит системно формулировать задачи исследований и формирования рекреационной среды. Изучение и анализ рекреационного пространства в регионе( на трех территориальных уровнях) показывает, что основными факторами и условиями, которые определяют его архитектурную организацию (размещение, выбор типа и структуру объектов рекреации), есть: традиции, активность населения, архитектурно-функциональная организация территории поселений и характеристика застройки( месторасположение дома, работы, объектов культурно-бытового обслуживания), ментальность населения, его социально-демографический состав, культура и образованность. Приоритетными факторами, которые определяют перспективы и принципы архитектурной организации и развития рекреационной системы Гуцульщины необходимо считать этнографические факторы и фактор человека.
   С позиции системного подхода дано научное обоснование и наведена структурная модель этнографической рекреации, которая рассматривается как составная часть системы более высокого уровня. Разработана авторская классификация факторов влияния на особенности формирования и функционирования рекреации, определено место этнографического фактора в этой системе. Обоснованы принципы архитектурной организации рекреационного пространства - рединференциации, индивидуальности, адекватности. Рединференциация рекреационного пространства предполагает его дифференциацию за видами рекреации и этнографическими условиями, выделения в его структуры зон интенсивного рекреационного освоения; зон расчитаных на активное участие местных жителей в рекреационном процессе и зон этнографической рекреации. Принцип индивидуальности обоснован уникальностью Гуцульщины, допускает унификацию отдельных элементов рекреационного пространства, но ставит требования обеспечить индивидуальность рекреационной системе в целом. Принцип адекватности предполагает приведение в соответвие архитектурной организации элементов рекреационного пространства требованиям этнографического фактора.
   Предложенные принципы и прийомы создают основу совершенствования рекреационной системы Гуцульщины, повышение социально-эколого-экономической эффективности функционирования и эстетической привлекательности учреждений рекреации. Результаты работы имели практическое использование в разработке проектов развития Гуцульщины и ее рекреационной сферы.
   Ключевые слова: рекреационное пространство, этнографические факторы, регион, архитектурная организация, Гуцульщина, рекреационная зона.

Yurchyshyn H.M. Influence of Ethnographical Factors on the Architectural Organization of Recreational Space of Hutsulshchyna (on an example of Verkhovynsky,Kosivsky and Nadvirnyansky districts Ivano-Frankivsk region.)-Manuscript.

Thesis for a degree of Candidate of architecture (Ph.D) in speciality 18.00.01-Theory of architecture, restoration of monuments of architecture.-Lviv National Polytechnic University, Lviv, 2006.

   For this dissertation primary reseach of structure of ethnographical factors and their correlation in spatial organization of architectoral-objective environment of Hutsulshchyna will be undertaken.
   In the course of reseach theoretical principles of transformation and development of recreational sphere are substantiated, the essence of category “recreation” and its structural model is made more accurate. Principles of development of recreational sphere in the country-side and the obtained dependence of the definition of partial and general indices of recreational environment under the influence of ethnographical factors are substantiated. The main invariants of this correlation are investigated. Methodical instrument of the analysis and determination of the correlation between the elements of recreational space and ethnographical factors is elaborated.
   From the position of system approach reseach is undertaken and a structural model of ethnographical recreation regarded as the component of the system of higher hierarchical level is pointed out. Authors classification of the factors which influence the peculiarities of the formation and function of the recreation is developed, the place of ethnographical factors in this system is outlined. Further development of the methods of display of the influence of ethnographical factors on the architectural-landscape organization and recreational system function is obtained.
   Methods of the organization of recreational space in the Hutsulshchyna Region is improved.
   Key words:recreational space, ethnographical factors, region, architectural organization, Hutsulshchyna, recreative zone.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Вплив етнографічних чинників на архітектурну організацію рекреаційного простору Гуцульщини (на прикладі Косівського, Верховинського та Надвірнянського районів Івано-Франківської області)

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net