Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Держава та право. Юридичні науки arrow Формування естетичного відношення до людини у курсантів системи МВС України
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Формування естетичного відношення до людини у курсантів системи МВС України

Анотації 

Могілевська Н.Е. Формування естетичного відношення до людини у курсантів системи МВС України. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук, спеціальність 13.00.07 – теорія і методика виховання. Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля, Луганськ, 2004 рік.

   Представлена дисертація спрямована на вирішення проблеми формування естетичного відношення до людини у курсантів вищих навчальних закладів системи МВС України. У дослідженні показано, що естетичне стає естетичною властивістю людини в процесі естетичного виховання, яке розглядається як процес формування в особистості естетичного відношення до дійсності й діяльності.
   На основі вивчення різних аспектів феномену естетичного, естетичного виховання в дисертації зроблено узагальнення стосовно визначення сутності естетичного відношення, яке розглядається як емоційно-образний спосіб освоєння предметного світу й присвоєння його естетичних цінностей.
   У дослідженні показані специфічні особливості формування естетичного відношення до людини у курсантів у вищих навчальних закладів системи МВС України, доведено, що естетичне відношення до людини є професійною якістю правоохоронців, представлені шляхи, засоби, форми естетичного впливу на внутрішній світ курсантів.
   Розроблено й апробовано педагогічну систему формування естетичного відношення до людини у курсантів як чинник гармонізації естетико-виховного простору навчального закладу, результатами експериментальної роботи доведено її ефективність.
   Ключові слова: естетичне, естетичне відношення, естетичне відношення до людини, педагогічна система формування естетичного відношення до людини, естетико-виховний простір навчального закладу, курсанти вищих навчальних закладів системи МВС України.

Могилевская Н.Э. Формирование эстетического отношения к человеку у курсантов высших учебных заведений системы МВД Украины. – Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата педагогических наук, специальность 13.00.07 – теория и методика воспитания. Восточноукраинский национальный университет имени Владимира Даля, Луганск, 2004 год.

   Представленная диссертация направлена на решение проблемы формирования эстетического отношения к человеку у курсантов высших учебных заведений системы МВД Украины. В исследовании представлены специфические особенности формирования эстетического отношения к человеку у курсантов высших учебных заведений системы МВД Украины: преодоление подозрительного отношения к людям, связанного со спецификой будущей профессии; компенсация ограниченности эстетического кругозора; расширение диапазона художественно-эстетических интересов; разный стартовый уровень эстетической культуры курсантов; ограниченность общения, которая ведет к затруднению в выражении своих мыслей, чувств, интересов; неразборчивое отношение курсантов к произведениям искусств, низкий уровень эстетического вкуса.
   Основными структурными компонентами эстетического отношения являются: эстетическое восприятие, эстетическое чувство, эстетическая оценка, эстетический вкус, эстетический идеал. Механизмом, который способствует эстетическому развитию личности, являются эстетические потребности.
   Эстетико-воспитательное пространство учебного заведения – это естественное или искусственное окружение, наполненное эстетическим содержанием, где находится в процессе обучения личность; это – жизненное пространство, эстетический фон, который очеловечивает отношение к человеку, благоприятствует тому, чтобы люди были “взаимно красивыми”.
   Диагностика формирования эстетического отношения к человеку как профессионального качества будущих сотрудников правоохранительных органов осуществлялась по таким показателям: развитость эстетического восприятия, способность к эстетическому переживанию, развитость эстетического чувства, наличие эстетического вкуса и идеала, развитость эстетической логосферы, красота поступка.
   Поскольку доказано, что эстетическое отношение к человеку является профессиональным качеством сотрудников правоохранительных органов, в диссертации представлены пути, средства, формы эстетического влияния на внутренний мир курсантов.
   Технология процесса формирования эстетического отношения к человеку у курсантов базируется на выработке умений поиска эстетических свойств личности в реальной жизни и искусстве; моделировании курсантами эстетического идеала другого человека; проектировании модели совершенного „Я”; восприятии курсантами ценностей другого человека.
   Ключевые слова: эстетическое, эстетическое отношение, эстетическое отношение к человеку, педагогическая система формирования эстетического отношения к человеку, эстетико-воспитательное пространство учебного заведения, курсанты высших учебных заведений системы МВД Украины.

Mogilevskaya N. E. The Formation of the Aesthetic Attitude to the Person at Cadets of the System of Ministry of Internal Affairs of Ukraine. - Manuscript.

Thesis for a scholarly degree of the Candidate of Pedagogical Sciences, by speciality 13.00.07 - the theory and methodics of education. East Ukrainian Volodymyr Dahl National University. Luhansk, 2004.

   The submitted dissertation deals with the solution of a problem of formation of the aesthetic attitude to the person at cadets of higher educational institutions of the system of Ministry of Internal Affairs of Ukraine. In the research specific features of formation of the aesthetic attitude to the person at cadets of higher educational institutions of the system of MIA of Ukraine are submitted.
   On the basis of studying the different aspects of a phenomenon of aesthetic, aesthetic education in the dissertation the generalizations concerning with the definition of essence of the aesthetic attitude which is considered as an emotional - shaped way of development of the subject world and assignment of its aesthetic values are made.
   In research specific features of the formation of the aesthetic attitude to the person at cadets of higher educational institutions of system of the Ministry of Internal Affairs of Ukraine are shown.
   It is proved, that aesthetic attitude to the person is a professional quality of the law enforcement officers. In the dissertation the different ways, means, forms of aesthetic influence on a private world of cadets are submitted.
   The pedagogical system of the formation of aesthetic attitude to the person at cadets as a factor of the harmonization of the aesthetical-educational space of the higher institutions is worked out and proved. Its efficiency is proved with the help of the experimental work.
   Key words: aesthetical beautiful, aesthetic attitude, aesthetic attitude to the person, pedagogical system of the formation of the aesthetic attitude to the person, aesthetical-educational space of the higher institution, cadets of the system of Ministry of Internal Affairs of Ukraine.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Формування естетичного відношення до людини у курсантів системи МВС України

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net