Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Держава та право. Юридичні науки arrow Історичний досвід становлення та розвитку законодавства про вугледобувну промисловість в Україні (ХVІІІ–ХХІ ст.)
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Історичний досвід становлення та розвитку законодавства про вугледобувну промисловість в Україні (ХVІІІ–ХХІ ст.)

Анотації 

Мозуляка О.О. Історичний досвід становлення та розвитку законодавства про вугледобувну промисловість в Україні (ХVІІІ–ХХІ ст.). – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.01. – теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень. –Донецький інститут внутрішніх справ МВС України. – Донецьк, 2003.

   Дисертацію присвячено історико-юридичному аналізу становлення та розвитку законодавства про вугледобувну промисловість України як комплексної галузі законодавства, що регулює відносини у вугледобувній промисловості. Поряд із загальними закономірностями його історичного розвитку розглядаються окремі актуальні проблеми застосування законодавства про вугледобувну промисловість.
   У дисертації сформульовані наукові висновки та пропозиції, спрямовані на поліпшення правового регулювання відносин у вугледобувній промисловості. Запропоновано вдосконалити механізм законодавчого регулювання гірничих відносин шляхом розроблення та прийняття Гірничого кодексу України, обстоюється позиція зосередження функцій управління вугледобувною промисловістю в окремому органі державного управління.
   Ключові слова: законодавство про вугледобувну промисловість, гірниче законодавство, вугледобувна промисловість, законодавче регулювання відносин.

Мозуляка А.А. Исторический опыт становления и развития законодательства об угледобывающей промышленности в Украине (XVІІІ–ХХІ в.). – Рукопись.

Диссертация на соискание научной степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.01. – теория и история государства и права, история политических и правовых учений. –Донецкий институт внутренних дел МВД Украины. – Донецк, 2003.

   Диссертация посвящена историко-юридическому анализу становления и развития законодательства об угледобывающей промышленности Украины как комплексной отрасли законодательства, регулирующего отношения в угледобывающей промышленности. Наряду с общими закономерностями его исторического развития рассматриваются отдельные актуальные проблемы применения законодательства об угледобывающей промышленности.
   При рассмотрении вопросов становления и развития законодательства об угледобывающей промышленности автором исследована историография проблемы, поданы источниковая база и категориальный аппарат, обоснованы теоретико-методологические основы исследования.
   В диссертации автор исследует четыре периода развития законодательства об угледобывающей промышленности: его становления и начального развития в дореволюционный период (XVІІІ – нач. ХХ в.), проблемы законодательного обеспечения деятельности угледобывающей промышленности в украинских государствах 1917–1920 гг., формирование и развитие украинского советского законодательства об угледобывающей промышленности, использование исторического опыта в современном законодательном регулировании отношений в угледобывающей промышленности. Диссертантом также исследуются отдельные актуальные аспекты применения норм законодательства на различных исторических этапах: опыт законодательного регулирования привлечения частных капиталов к развитию угледобывающей промышленности, особенности законодательного регулирования отношений в угледобывающей промышленности в условиях политической нестабильности и обострения социальных конфликтов, опыт законодательного обеспечения сочетания административно-командной экономики и хозрасчета в угледобывающей промышленности.
   Автором обоснована необходимость принятия Экономической стратегии (энергополитической концепции) развития энергетических и топливных отношений в государстве, а также разработка на ее основе Национальной программы реформирования угольной отрасли. Предложено совершенствовать горное законодательство Украины путем разработки и принятия Горного кодекса Украины.
   Ключевые слова: законодательство об угледобывающей промышленности, горное законодательство, угледобывающая промышленность, законодательное регулирование отношений.

Mozuliaka A. A. Historical experience of formation and development of legislation in the coal-mining industry in Ukraine (XVIII–XXI). – Manuscript.

Thesis for obtaining a scientific degree of the Candidate of Sciences (Law) on the speciality 12.00.01– the theory and history of state and law; the history of political and legal doctrines. – Donetsk Institute of Internal Affaires, Donetsk, 2003.

   The dissertation is dedicated to historical and juridical analysis of formation and development of legislation of coal-mining industry of Ukraine as a complex branch of legislation regulating trucks in coal-mining industry. Paralell with general regularities of its historical development some actual problems are relation concerning application of legislation in the coal-mining industry.
   The author formulated scientific conclusions and proposals, directed at improvement of legislative control of relations in coal-mining industry. He suggested to improve tools of legal regulation of mining relations by means of working out Mining Law of Ukraine, maintained the position of separation of functions of coal-mining industry administration of a special body of state administration.
   Key words: legislation in the coal-mining industry, mining legislation, coal-mining industry, legislative control of relation.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Історичний досвід становлення та розвитку законодавства про вугледобувну промисловість в Україні (ХVІІІ–ХХІ ст.)

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net