Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Мистецтво. Мистецтвознавство arrow Православні монастирські комплекси України. (Принципи функціональної і естетичної реабілітації)
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Православні монастирські комплекси України. (Принципи функціональної і естетичної реабілітації)

Анотації 

Мірошник М.С. Православні монастирські комплекси України. (Принципи функціональної і естетичної реабілітації). – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата архітектури за спеціальністю 18.00.01. - теорія архітектури, реставрація пам"яток архітектури. Академія образотворчого мистецтва і архітектури Міністерства культури і мистецтв України, Київ, 1999.

   Дисертацію присвячено духовній, архітектурно-естетичній та функціональній реабілітації православних монастирських комплексів в Україні.
   У процесі роботи вирішувалися завдання виявлення факторів історико-соціального плану, які зумовили еволюцію характеру будівництва монастирських комплексів, містобудівне значення ансамблів у формуванні планувальної структури населених пунктів, композиційні закономірності побудови монастирів, стилістичну своєрідність їхніх основних елементів.
   Методика дослідження базується на історико-архітектурному аналізі першоджерел, натурному обстеженні збережених пам"яток монастирської архітектури. При цьому застосовано порівняльно-історичний, типологічний методи та метод графічних реконструкцій.
   Перший розділ - "Аналіз історичного процесу зародження і розвитку монастирських комплексів" - присвячено узагальненню попередніх досліджень з теми дисертації, проаналізовано історичні основи формування монастирських комплексів та їх роль у суспільстві. Виявлено основні етапи розвитку архітектурно-планувальної системи монастирів в історичному контексті. Обстежено основні групи будівель на території комплексів. Проведено аналіз візуального сприйняття об"ємно-просторової та планувальної структури монастирів. На основі цього узагальнено архітектурно-мистецьку роль монастирських комплексів в історичному середовищі.
   У другому розділі - "Дослідження монастирських комплексівУкраїни з метою їх реставрації та реабілітації" – здійснено аналіз технічного стану монастирів, починаючи з 1917 року і до нашого часу. Роглянуто чинники деформацій та руйнацій споруд.
   Виявлено історико-культурну значущість архітектурних пам’яток у комплексі та визначено спрямованість пам'яткоохоронних заходів. Досліджено фактори, що сприяють реабілітації значущості монастирів у системі поселень.
   Третій розділ - "Методичні заходи реабілітації монастирських комплексів у сучасних умовах" - присвячено виявленню методики реабілітації, регенерації та реставрації монастирів і їх окремих споруд з метою їх функціонування. Виділені основні принципи включення сучасних споруд у монастирський комплекс з метою надання комлексу втраченої містобудівної значущості.
   У дисертації вперше простежено процес формування монастирських комплексів України як просторово-підпорядкованої системи, що виникла внаслідок дії факторів суспільно-економічного і естетико-культурного плану. Монастирі були організаційним чинником "історичного ландшафту" українських міст та поселень, виконували роль своєрідного каталізатора просторового розвитку урбаністичних утворень, надаючи останнім неповторного архітектурного обличчя.
   Основні висновки і узагальнення, зроблені в роботі, напевне, зможуть бути використані в проектній діяльності, у виробленні методики удосконалення планувальної структури і композиційної ситуації монастирських комплексів щодо надання їм первісної функції у відповідності з сучасними вимогами. Також вони можуть бути використані при розробці проектної документації по реставрації окремих пам"яток архітектури та в лекційних курсах вищих навчальних закладів.
   Ключові слова: монастирські комплекси, відродження, реставрація, архітектура, головний собор, функціональна реабілітація, реновація, консервація, реставраційне відтворення.

Мирошник Н.С. Православные монастырские комплексы Украины (Принципы функциональной и эстетической реабилитации). - Рукопись.

Диссертация на соискание учёной степени кандидата архитектуры по специальности 18.00.01. - теория архитектуры, реставрация памятников архитектуры. Академия изобразительного искусства и архитектуры Министерства культуры и искусств Украины, Киев, 1999.

   Диссертация посвящена изучению генезиса и истории развития монатырских косплексов на Украине, особенностей взаимодействия отдельних построек и сооружений в системе комплекса. Исследованы свыше тридцати православных монастырских коплексов на Украине. Впервые проведены научный анализ и систематизация исследованных об'єктов, периодизация и классификация монастырских коплексов с целью усовершенствования методики охраны и реставрации памятников монастырской архитектуры. Изучены специфика взаимодействия отдельных монастырей с исторической архитектурно-пространственной средой, их художественно-стилевые особенности, что в значительной степени определяет принципы реабилитации монастырских комплесов Украины.
   Ключевые слова: монастырские комплексы, возрождение, реставрация, архитектура, главный собор, функциональная реабилитация, реновация, консервация, реставрационное воспроизведение.

Miroshnyk N.S. Orthodox monastery's complexes of Ukraine (Principles of functional and esthetic rehabilitation).

Thesis on competition of a scientific degree of the candidate of architecture on a specialty 18.00.01. - theory of architecture, restoration of monuments of architecture. Academy of fine art and architecture of the Ministry of culture and arts of Ukraine, Kiev, 1999.

   The features of interaction of separate constructions and structures in the system of a complex are investigated genesis and history of development monastery's complexes of Ukraine. Are investigated over a thirty Orthodox monastery's complexes of Ukraine. For the first time are conducted the scientific analysis and systematization of investigated objects, periodization and classification monastery's complexes with the purpose of improvement of a technique of protection and restoration of monuments monastery's architecture. Their art - style features are investigated specificity of interaction of separate monasteries with historical architectural - spatially by environment, that largely defines(determines) principles of rehabilitation monastery's complexes of Ukraine.
   Key words: monastery's complexes, revival, restoration, architecture, main cathedral, functional rehabilitation, renovation, preservation and restoration reproduction.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Православні монастирські комплекси України. (Принципи функціональної і естетичної реабілітації)

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net