Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Мистецтво. Мистецтвознавство arrow Палацово-паркові ансамблі Волині 2-ї пол. XVIII-XIX ст. (напрями, передумови. закономірності архітектурного розвитку)
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Палацово-паркові ансамблі Волині 2-ї пол. XVIII-XIX ст. (напрями, передумови. закономірності архітектурного розвитку)

Анотації 

Михайлишин О.Л. Палацово-паркові ансамблі Волині 2-ї пол. XVIII-XIX ст. (напрями, передумови. закономірності архітектурного розвитку).- Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата архітектури за спеціальністю 18.00.01. - теорія архітектури, реставрація пам'яток архітектури.

   Дисертацію присвячено виявленню та дослідженню основних передумов, напрямків та закономірностей розвитку палацово-паркового будівництва на Волині у 2-ій пол. XVIII-XIX ст. В дисертації вперше прослідкований процес формування палацово-паркових ансамблів Волині як просторово впорядкованої цілісності, що утворилось в результаті дії комплексу чинників суспільно-економічного та естетико-культурного плану. Встановлено, що зведення та розбудова ансамблів стали якісно новим явищем у резиденціональному будівництві в цілому. Долучення до існуючого фактологічного матеріалу значної кількості віднайдених дисертантом першоджерел дало змогу створити цілісну картину еволюції цього виду архітектурної діяльності в регіоні. Дані, отримані в процесі дослідження, можуть знайти впровадження при розробці проектної документації по реставрації окремих пам'яток архітектури та відображені у лекційних курсах вищих навчальних закладів.
   Ключові слова: палацово-парковий ансамбль, резиденція, трансформація, функція, композиція, аналіз, синтез, модернізація.

Михайлишин О.Л. Дворцово-парковые ансамбли Волыни 2-ой пол. XVIII-XIX вв. (препосылки, направления, закономерности архитектурного развития). - Рукопись.

Диссертация на соискание научной степени кандидата архитектуры по специальности 18.00.01 - теория архитектуры, реставрация памятников архитектуры.

   Диссертация посвящена выявлению и исследованию основных предпосылок, направлений и закономерностей развития дворцово-паркового строительства на Волыни во 2-ой пол.XVIII-XIX вв.
   В процессе работы решались задачи определения факторов историко-социального плана, которые обусловили изменение характера строительства волынских резиденций, градостроительной роли ансамблей в формировании планировочной структуры населенных пунктов, анализа и выявления композиционных закономерностей создания дворцово-парковых ансамблей, стилистического своеобразия их основных элементов.
   Отмечено, что методика исследования основывается нак историко-архитектурной обработке доступных первоисточников, натурном обследовании сохранившихся памятников; используются также сравнительно-исторический, типологический методы и метод графических реконструкций.
   Первый раздел - “Историография дворцово-паркового строительства Волыни 2-ой пол.XVIII-XIX вв.: опыт и лакуны” - посвящен обобщению предыдущих исследований по теме диссертации. Рассмотрена источниковедческая, иконографическая база, созданная в предыдущие периоды отечественными и зарубежными архитектуроведами, определены основные направления настоящего исследования.
   Во втором разделе - “Исторические предпосылки развития дворцово-паркового строительства Волыни во 2-ой пол.XVIII-XIX вв.” - произведен анализ основных изменений в общественной жизни региона, которые способствовали автономизации дворцово-паркового зодчества как самостоятельного направления архитектурной деятельности.
   Третий раздел - “Основные факторы формирования дворцово-парковых ансамблей” - посвящен выявлению комплекса основных факторов, которые обусловили конкретные пути включения ансамблей в городскую структуру, а также зависимости их размещения от местных условий. Выделены основные виды пространственно-планировочного контакта резиденции и составляющих городской ткани (замки, центральная площадь, культовые сооружения, городские фортификации, уличная сеть и т.д.). Определены основные тенденции их развития.
   В четвертом разделе - “Архитектурно-пространственное развитие дворцово-парковых ансамблей” - рассмотрены основные закономерности формирования их внутренней функциональной и объёмно-пространственной композиции, развитие стилистических черт комплексов в целом и отдельных их элементов.
   Пятый раздел - “Закономерности арзхитектурно-планировочного развития резиденциональных парков” - посвящен выявлению основных этапов и особенностей эволюции парков как неотъемлемой части дворцовых ансамблей.
   В результате, в диссертации впервые прослежен процесс формирования дворцово-парковых ансамлей Волыни как пространственно упорядоченной целостности, которая образовалась в результате действия факторов общественно-экономического и эстетико-культурного плана.Установлено, что сооружение и пространственное расширение ансамблей стало качественно новым явлением в резиденциональном строительстве в целом. Резиденции были органической составляющей “культурного ландшафта” волынских городов и местечек, выполняли роль катализатора пространственного развития урбанистических образований, были источником неповторимости их архитектурного образа.
   Приобщение к существующему фактологическому материалу значительного количества выявленных диссертантом первоисточников дало возможность составления целостной картины эволюции этого вида архитектурной деятельности в регионе. Данные, полученные в процессе исследования (описания, иллюстративные материалы, графические реконструкции), могут быть внедрены при разработке проектной документации по реставрации отдельных памятников архитектуры и отражены в лекционных курсах высших учебных заведений.
   Ключевые слова: дворцово-парковый ансамбль, резиденция, трансформация, функция, композиция, анализ, синтез, модернизация.

Mykhajliszin O.L. The Volyn palace-park ensemble in the letter half of the XVIII-XIX th century (prerequisites, trends, the appropriateness of an architectural development). - A manuscript.

The thesis for an architecture Msc; speciality number 18.00.01. - the theory of an architecture, the restoration of architectural monuments.

   The thesis has been devoted to revealing and researching the main prerequisites and appropriateness of the development of a palace-park building in Volyn in the latter half of the XVIII-XIX th century.
   In the thesis for the first time the formation process of palace-park ensemble in Volyn has been retraced as a spatially-regulated integrity which has arisen as a result of the effect of number of a factors of a social-economic and aesthetic-cultural aspect. It has been ascertained that the ensemble erection and construction has become a brand-new phenomenon in a residential building as a whole.
   The candidate for e degree yas added a great number of primary sources found by her to the available facts.
   Thus, it has given an opportunity of creating an integral picture of the evolution of the kind of architectural activities in the region. The data obtained in the research be useful both in drafting documents on the restoration of some architectural monuments and using them in lecture courses in institutes.
   Key words: a palace-park ensemble, a residence, a transformation, a function, a composition, an analysis, a synthesis, a modernization.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Палацово-паркові ансамблі Волині 2-ї пол. XVIII-XIX ст. (напрями, передумови. закономірності архітектурного розвитку)

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net