Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Історія. Історичні науки arrow Адміністративна і культурно-просвітницька діяльність А. Я. Фабра на Півдні України (30-і – перша половина 60-х рр. XIX століття)
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Адміністративна і культурно-просвітницька діяльність А. Я. Фабра на Півдні України (30-і – перша половина 60-х рр. XIX століття)

 Анотації

Бобкова О. М. Адміністративна і культурно-просвітницька діяльність А. Я. Фабра на Півдні України (30-і – перша половина 60-х рр. XIX століття).– Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук за спеціальністю 07.00.01 – історія України. – Дніпропетровський національний університет. – Дніпропетровськ, 2007.

   Дисертація присвячена адміністративній, культурно-просвітницькій і добродійній діяльності Андрія Яковича Фабра. Хронологічні рамки роботи мають дворівневу структуру, що зумовлено специфікою теми дисертаційної роботи. Дисертація є першим комплексним дослідженням, в якому на основі обширного корпусу архівних джерел і докладного вивчення історіографії проблеми представлений якісний аналіз усіх основних напрямків діяльності видатного адміністратора першої половини XIX ст. Розглядається служба на посадах таврійського губернського прокурора, правителя канцелярії Новоросійського і Бессарабського генерал-губернатора, катеринославського губернатора, члена Таврійського губернського у селянських справах присутствія. Досліджено внесок А. Я. Фабра в становлення краєзнавчих традицій в регіоні, проаналізовано його діяльність зі створення перших музеїв на Півдні України. Розглянуто історію одного з найбільших добродійних закладів Сімферополя – Сирітського будинку таємного радника Фабра.
   Ключові слова: А. Я. Фабр, Катеринослав, Сімферополь, губернатор, Новоросійський край, соціально-економічна історія, краєзнавство, музеї, добродійність, Сирітський дім таємного радника Фабра.

Бобкова О. М. Административная и культурно-просветительская деятельность А. Я. Фабра на Юге Украины (30-е – первая половина 60-х гг. XIX века).– Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата исторических наук по специальности 07.00.01 – история Украины. – Днепропетровский национальный университет. – Днепропетровск, 2007.

   Диссертация посвящена административной, культурно-просветительской и благотворительной деятельности Андрея Яковлевича Фабра. Хронологические рамки работы имеют двухуровневую структуру, что обусловлено спецификой темы диссертационной работы. Внутренняя хронология: 30-е – первая половина 60-х гг. XIX века – на этот период приходится наиболее активная деятельность А. Я. Фабра в этой области. Внешние рамки определены в связи с необходимостью осветить все аспекты многопрофильной деятельности А. Я. Фабра на Юге Украины. Нижней хронологической чертой работы является 1784 г. – год переезда семьи Фабр в Новороссийский край и начала ее хозяйственной деятельности. Верхняя – определяется 1920 г. и обусловлена ликвидацией созданного по инициативе и на средства А. Я. Фабра сиротского дома в Симферополе в связи с установлением на территории Крымского полуострова Советской власти.
   Диссертация является первым комплексным исследованием, в котором на основе обширного корпуса архивных материалов и подробного изучения историографии проблемы представлен качественный анализ всех основных направлений деятельности выдающегося администратора первой половины XIX века. В диссертации рассмотрены служба на постах таврического губернского прокурора, правителя канцелярии Новороссийского и Бессарабского генерал-губернатора, екатеринославского губернатора, члена Таврического губернского по крестьянским делам присутствия. Был изучен вклад А. Я. Фабра в становление краеведческих традиций в регионе, подвергнута анализу его деятельность в сфере создания первых музеев на Юге Украины. Была рассмотрена история одного из крупнейших благотворительных заведений Симферополя – Сиротского дома тайного советника Фабра.
   Ключевые слова: А. Я. Фабр, Екатеринослав, Симферополь, губернатор, Новороссийский край, социально-экономическая история, краеведение, музеи, благотворительность, Сиротский дом тайного советника Фабра.

Bobkova O. M. Administrative and cultural-enlightening activity of A. Y. Fabr in the South of Ukraine (the 30s – the first half of 60s XIX century).– Manuscript.

The dissertation on competition of the academic degree of the candidate of historical sciences at the specialty 07.00.01 – History of Ukrain. – Dnipropetrovs'k National University, Dnipropetrovs'k, 2007.

   The research is dedicated to the administrative, cultural- enlightening and charitable activity of Andrei Yakovlevich Fabr. The dissertation is the first complex work in which on the bassis of the large corps of archival materials and a thorough study of the historiography of the problem a qualitative analysis of all the lines of the activity of the outstanding administrator of the first half of the XIX century is given. A. Y. Fabr's activity on the posts of the qubernia's procurator, the ruler of office of the Novorossiyskiy and Bessarabskiy general-governor, Yekaterinoslavskiy civil governor, the member of Tavricheskiy gubernia's presence in peasamt business is examined. A. Y. Fabr's contribution into the formation of area-history traditions in the region was studied, his activity in the sphere of the foundation of first museums in the South of Ukraine was analysed. The history of one of the largest charity establishments of Simferopol – Orphans' House of the secret adviser Fabr – is thoroughly examined.
   Key words: A. Y. Fabr, Yekaterinoslav, Simferopol, governor, Novorossiyskiy region, social-economical history, area studies, museums, charity, Orphans' House of the secret adviser Fabr.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Адміністративна і культурно-просвітницька діяльність А. Я. Фабра на Півдні України (30-і – перша половина 60-х рр. XIX століття)

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net