Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Держава та право. Юридичні науки arrow Професійна правосвідомість і правова культура дільничного інспектора міліції (шляхи формування та удосконалення)
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Професійна правосвідомість і правова культура дільничного інспектора міліції (шляхи формування та удосконалення)

Анотації 

Макушев П.В. Професійна правосвідомість і правова культура дільничного інспектора міліції (шляхи формування та удосконалення). 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.01 - теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень. – Національна академія внутрішніх справ України - Київ, 2004.

   У дисертаційному дослідженні аналізуються зміст категорій “професійна правосвідомість” і “правова культура”, визначено особливості цих категорій щодо співробітників органів внутрішніх справ взагалі, і зокрема дільничних інспекторів міліції як специфічного професійного загону.
   У праці на основі широкого комплексу джерел, у т.ч. результатів авторського соціологічного опитування дільничних і громадян, регулювання і формування професійної правосвідомості і правової культури дільничних визначено зміст, форми та напрямки правовиховної роботи з дільничними інспекторами міліції у координатах формування та удосконалення професійної правосвідомості і правової культури. Значну увагу приділено обгрунтуванню провідної ролі індивідуальної роботи з дільничними інспекторами міліції в процесі формування та удосконалення зазначених професійних якостей дільничних, виявлено значення соціально – правової захищеності дільничних як об’єктивної передумови формування та удосконалення професійної правосвідомості та правової культури відповідно до сучасних вимог і потреб. Чільне місце відведено розробці та викладу авторської моделі професійної правової культури дільничних.
   Ключові слова: дільничні інспектори міліції, професійна правосвідомість, професійна правова культура, шляхи формування та удосконалювання професійних якостей, сучасна модель правової культури.

Макушев П.В. Профессиональное правосознание и правовая культура участкового инспектора милиции (пути формирования и совершенствования).

Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.01. – теория и история государства и права; история политических и правовых учений. – Национальная академия внутренних дел Украины – Киев, 2004.

   В диссертационном исследовании анализируются содержание и функции правосознания и правовой культуры участковых инспекторов милиции, обосновываются пути их формирования и совершенствования в современных условиях.
   Значительное внимание в диссертационной работе уделяется исследованию объективных предпосылок становления и эволюции профессионального правосознания и правовой культуры участковых инспекторов милиции, с учетом, перехода от карательно – репресивной доминанты к действенной защите конституционных прав и свобод граждан.
   Использованный в исследовании междисциплинарный подход позволил выяснить содержание категорий “профессиональное правосознание” и “правовая культура” юристов-профессионалов, определены особенности этих категорий относительно сотрудников органов внутренних дел в целом, и в частности участковых инспекторов милиции как специфического, профессионального отряда.
   В работе, на основе широкого комплекса источников, в т.ч. результатов, авторского социологического опроса участковых и граждан, регулирования и формирования профессионального правосознания и правовой культуры участковых определено содержание, формы и направления правовоспитательной работы с участковыми инспекторами милиции в координатах формирования и усовершенствования профессионального правосознания и правовой культуры. Значительное внимание уделено обоснованию ведущей роли индивидуальной роботы с участковыми инспекторами милиции в процессе формирования и совершенствования профессиональных качеств участковых. В диссертационном исследовании обосновывается, что индивидуальная работа является оправданным, недорогим и эффективным направлением формирования и совершенствования профессионального правосознания и правовой культуры.
   Определено значение социально-правовой защищенности участковых инспекторов милиции как объективной предпосылки формирования и совершенствования профессионального правосознания и правовой культуры в соответствии с современными требованиями и потребностями. Среди предлагаемого комплекса для повышения социального статуса участковых инспекторов: денежное содержание; жилье; служебные помещения; средства связи и транспорт, а среди первоочередных – необходимость возобновления в полном объеме всех предусмотренных законом льгот.
   Главное место отведено разработке и изложению авторской модели профессиональной правовой культуры участковых инспекторов, которая требует: 1/ знания и понимания законодательства и четкого осознания функциональных прав и обязанностей; 2/ творческого уровня сформированности умений при использовании правового инструментария, юридической техники; 3/ понимания социально-правовой значимости и ценности прав человека, права и закона; 4/ правового мышления; 5/ правовой активности, привычки и внутренней необходимости соблюдения правомерного поведения.
   Ключевые слова: участковые инспектора милиции, профессиональное правосознание, профессиональная правовая культура, пути формирования и совершенствования профессиональных качеств, современная модель правовой культуры.

Makushev P. V. professional sense of justice and legal culture of the divisional militiaman of militia (the ways of formation and perfection). 

The Dissertation on the candidate of jurisprudence competition by a specialty 12.00.01. - The theory and history of the state and the low; the political and legal doctrines history. - Ukrainian National academy of internal affairs - Kiev, 2004.

   The contents and functions of sense of justice and legal culture of local policemen of militia in the dissertational researches are analyzed; ways of their formation and perfection in modern circumstances are proved.
   The used in researches interdisciplinary approach allowed to find out the contents of categories " professional sense of justice " and " legal culture "of lawyers - professionals, features of these categories concerning employees of law-enforcement bodies as a whole; and in particular, divisional militiamen as specific, professional group are determined.
   In the work, on the basis of a wide complex of sources, including results of author sociological interview of divisional militiamen and citizens, regulation and formation of professional sense of justice and legal culture of divisional militiamen the contents, forms and directions of legal-educational work with divisional militiamen in coordinates of formation and improvement of professional sense of justice and legal culture is determined. The significant attention is given to a substantiation of the leading part of individual work with divisional militiamen during formation and perfection of professional qualities of divisional militiamen, the value of social - legal security of divisional militiamen as objective precondition of formation and perfection of professional sense of justice and legal culture is determined according to modern requirements and needs. The main place is allocated to development and statement of author's model of professionally legal culture of divisional inspectors.
   Key words: divisional militiamen, professional sense of justice, professional legal culture, ways of formation and improvement of professional features, modern model of legal culture.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Професійна правосвідомість і правова культура дільничного інспектора міліції (шляхи формування та удосконалення)

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net