Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Держава та право. Юридичні науки arrow Створення та реєстрація суб'єктів підприємництва недержавного сектору економіки
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Створення та реєстрація суб'єктів підприємництва недержавного сектору економіки

Анотації 

Марков В.І. Створення та реєстрація суб'єктів підприємництва недержавного сектору економіки. - Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.04 – Господарське право; господарсько-процесуальне право. - Інститут економіко-правових досліджень НАН України, Донецьк, 2004.

   У роботі у концептуальному плані розкрита теоретична і практична сутність державної реєстрації (легалізації) СПД як правового явища. Запропоновано легальне визначення майнової основи господарювання СПД як майнового комплексу і визначено співвідношення СПД та його майнового комплексу як загального, і часткового. Визначені та розмежовані юридичні факти виникнення СПД і їх послідовність. Дано негативну оцінку ліквідації первинної ланки органів, що здійснюють державну реєстрацію СПД, обгрунтовано відсутність залежності володіння господарською правосуб'єктністю від наявності статусу юридичної особи. Удосконалено визначення моменту завершення державної реєстрації та процедури державної реєстрації СПД. Уточнено природу корпоративних відносин, відносин власності і співвідношення статусів СПД. Сформульовані пропозиції щодо попередження фіктивного підприємництва, тінізації, криміналізації економіки. Вводиться в науковий оборот поняття “спеціальні процедури, пов'язані з державною реєстрацією СПД”, обгрунтовуються інші висновки і пропозиції з удосконалення правового забезпечення створення та реєстрації СПД недержавного сектору економіки. Розмежовані сфери дії ЦК і ГК України та спеціального закону щодо державної реєстрації СПД та інших суб’єктів господарювання.
   Ключові слова: підприємництво, суб’єкти підприємництва, суб’єкти підприємницької діяльності (СПД), cтворення СПД, державна реєстрація (легалізація) СПД, майнова основа господарювання СПД, попередження фіктивного підприємництва, недержавний сектор економіки.

Марков В.И. Создание и регистрация субъектов предпринимательства негосударственного сектора экономики. - Рукопись.

Диссертация на соискание научной степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.04. – Хозяйственное право; хозяйственно-процессуальное право. - Институт экономико-правовых исследований НАН Украины, Донецк, 2004.

   Диссертация содержит в себе системное исследование комплекса теоретических и практических проблем, связанных с образованием, организационным оформлением и государственной регистрацией субъектов предпринимательской деятельности (далее - СПД) негосударственного сектора экономики в Украине.
   В концепцию настоящей работы заложена характеристика государственной регистрации как финального этапа процесса возникновения СПД, одновременно выступающего в роли “завершающего аккорда” в процедуре его легализации – введения в правовое поле отношений хозяйствования, который предусматривает несколько этапов: на первом этапе осуществляются мероприятия по собственно созданию СПД, на втором – его государственная регистрация. Именно государственная регистрация предпринимателя подтверждает важный юридический факт - ввод уже созданного субъекта хозяйствования в сферу правовых отношений. Лишь после этого он становится полноправным субъектом хозяйственно-правовых отношений, может претендовать на государственную защиту и поддержку.
   В первом разделе диссертации определяется место СПД в системе субъектов хозяйствования, исследуются правовые основы имущественного обособления субъектов предпринимательства. Во втором разделе анализируется правовое регулирование создания СПД негосударственного сектора экономики, в частности, состав и содержание учредительных документов, особенности создания СПД отдельных видов. В третьем разделе проводится исследование правового регулирования государственной регистрации СПД негосударственного сектора экономики, определяются цели и назначение государственной регистрации СПД, анализируются вопросы ее правовой организации, а также предупреждения правонарушений в процессе легализации СПД.
   Понятие СПД и их место в системе субъектов хозяйствования выявлены через сравнительный анализ смежных видов деятельности в хозяйственной сфере, как их участников. Вопреки сомнительным цивилистическим новациям, в диссертации аргументируется, что СПД, в частности, предприятие, всегда есть субъектом хозяйственных правоотношений, и не является объектом отношений собственности, из-за чего редакция статьи 191 ГК Украины должна быть изменена. Вместе с тем обоснована необходимость различения СПД и его имущественной основы – системы имущественных и неимущественных отношений, которую предлагается именовать "имущественный комплекс" (далее - ИМК) СПД, причем наличие такого комплекса является необходимым условием для предпринимательства, что должно быть отражено в законодательстве. Именно ИМК может быть объектом хозяйственных и гражданских правоотношений. В работе на основании предшествующих научных разработок и действующего законодательства предложено определение ИМК: "хозяйственный объект, совокупность имущества которого обеспечивает проведение самостоятельной предпринимательской деятельности на регулярной и постоянной основе ", а также предлагается включить это определение в ХК Украины как один из признаков предприятия (СПД).
   Предложено разграничить компетенцию СПД и его учредителей (участников) относительно ИМК, который передан СПД. В работе представлена характеристика размежевания полномочий между собственником имущества и предприятием: по праву собственности, праву хозяйственного ведения, праву оперативного управления, праву оперативного (хозяйственного) использования.
   Обоснован ряд предложений по сокращению перечня документов, необходимых для создания СПД и проведению их государственной регистрации, в частности, относительно способа принятия учредительных документов, создания договорных СПД, возможности расширения круга вопросов, которые могут быть урегулированы учредительным договором или приложениями к нему.
   Статьей 4 Закона Украины “О государственной регистрации юридических лиц и физических лиц - предпринимателей” от 15.05.2003 г. впервые в Украине вводится в оборот понятие “государственная регистрация” СПД, однако до настоящего времени нет четкого закрепления ее функционального назначения. В этой связи в работе обосновываются цели государственной регистрации, обозначается их назначение и раскрывается содержание. Предложены новые подходы к оптимизации системы резервирования наименований СПД, их прозрачности. Раскрыта сущность принципов государственной регистрации СПД, к которым отнесены принципы публичности, общеизвестности, достоверности, платности, а также заявительный (явочный) принцип, которые нужно закрепить на законодательном уровне. Леагльного закрепления требуют также стадии и процедуры госрегистрации СПД. При этом обосновывается необходимость сохранения низового звена регистрирующих органов (районы в городах с районным делением) с одновременным наделением их правом делегировать свои регистрационные полномочия городским органам в случае необходимости с учетом местной специфики, доказывается нецелесообразность передачи регистрирующих полномочий органам государственной налоговой службы Украины. Одновременно сделан вывод о необходимости широкого использования прогрессивного опыта по внедрению практики деятельности “единых регистрационных офисов”, устроенных для СПД по принципу “единого окна”, которые значительно упрощают прохождение всех процедур, связанных с государственной регистрацией СПД. В работе дана негативная оценка чрезмерному расширению сферы применения закона от 15.05.2003 г. (относительно того, что он распространяется на всех юридических лиц). Обоснованы подходы и предложен законопроект по его изменению, предусматривающий сужение сферы действия данного закона – ее следует ограничить государственной регистрацией лишь СПД (юридических и физических лиц).
   В работе детально раскрывается сущность каждой стадии и процедуры государственной регистрации СПД, рассматриваются проблемные вопросы, возникающие у СПД при прохождении такой процедуры, предлагаются пути их решения. Рассмотрены и проанализированы проблемы правоприменения и предупреждения фиктивного предпринимательства и иных правонарушений в сфере легализации СПД, обоснованы другие выводы и предложения по совершенствованию правового обеспечения создания и регистрации СПД негосударственного сектора экономики.
   Ключевые слова: предпринимательство, субъекты предпринимательства, субъекты предпринимательской деятельности (СПД), cоздание СПД, государственная регистрация (легализация) СПД, имущественная основа хозяйствования СПД, предупреждение фиктивного предпринимательства, негосударственный сектор экономики.

Markov V.I. The formation and registration of business undertaking subjects of nonstate sector of economy. -Manuscript.

Dissertation for the obtaining of the degree of the candidate of legal sciences in the speciality 12.00.04. - Commercial law; commercial procedural law. Institute of economic and legal researches, NAS Ukraine, Donetsk, 2004.

   The theoretical and practical essence of state registration (the legalizations) SBU as legal phenomena is revealled in dissertation in conceptual plan. Legal determination of the property base of the SBU management is offered as property complex and the SBU correlation and its property complex is determined as the general and quotient. The legal facts of the SBU origin and its sequence are determined and delimited. It Is given the negative estimation to liquidations of primary organ, which realize the state SBU registration, it is motivated the absence of the dependency economic legal subgect’s holding from presence of the status of the juridical person. It is advanced the determination of the moment of the state registration termination and procedures of SBU state registration. The nature of the corporative relations, relations of the property and correlations SBU status is elaborated. It is worded the offers for warning fictituous enterprise, criminalization of the economy. The definition "special procedures, connected with state SBU registration" is entered in scientific turn. The other findings and offers on improvement of the legal ensuring the creation and SPU registrations of nonstate sector of the economy are grounded. The spheres of the Civil Code and Commercial Code of Ukraine and special law for SBU state registration and other subjects of the management are delimited.
   The Keywords: undertaking, subjects of undertaking, subjects of business undertaking (SBU), SBU formation, SBU state registration (the legalization), property base of the SBU management, warning fictituous enterprise, nonstate sector of the economy.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Створення та реєстрація суб'єктів підприємництва недержавного сектору економіки

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net