Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Держава та право. Юридичні науки arrow Використання інформаційного ресурсу підрозділами податкової міліції для прийняття управлінського рішення
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Використання інформаційного ресурсу підрозділами податкової міліції для прийняття управлінського рішення

Анотації 

Мацюк В.Я. Використання інформаційного ресурсу підрозділами податкової міліції для прийняття управлінського рішення. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.07 – теорія управління; адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право. – Національна академія державної податкової служби України, Ірпінь, 2004.

   Дисертацію присвячено аналізу сутності процесу управління та використання інформації в службовій діяльності органів податкової міліції. Розглядаються види, правові основи класифікації інформації та її правові характеристики, теоретичні аспекти поняття аналізу та його суті в процесі управління.
   В роботі досліджуються організаційно-правові засади збору і аналізу інформації органами податкової міліції для прийняття управлінського рішення. Детально розглядається питання організації аналітичної роботи та її вплив на ефективність діяльності податкової міліції.
   Значну увагу приділено захисту інформації, яка використовується в податковій службі, та її захисту.
   За результатами дослідження сформульовано ряд висновків, пропозицій і рекомендацій, які мають за мету вдосконалення діяльності підрозділів податкової міліції та ефективного використання інформаційного ресурсу в боротьбі зі злочинністю у сфері оподаткування.
   Ключові слова: управлінське рішення, органи податкової міліції, інформаційний ресурс, процес управління, аналітична робота, податкова злочинність, захист та безпека інформації, інформаційна система, інформаційний потік.

Мацюк В.Я. Использование информационного ресурса подразделениями налоговой милиции для принятия управленческого решения. – Рукопись.

Диссертация на соискание научной степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.07 – теория управления; административное право и процесс; финансовое право; информационное право. – Национальная академия государственной налоговой службы Украины. Ирпень, 2004.

   Диссертация посвящена проблемам использования информационного ресурса подразделениями налоговой милиции для принятия управленческого решения.
   На основании анализа научно-теоретической литературы, действующего законодательства Украины и практики его применения, а также определения понятий “информация”, “управленческое решение” раскрывается вопрос организации работы налоговой милиции по сбору, обработке и использованию необходимой информации, а также дается характеристика процесса управления.
   В работе рассматривается вопрос информации как объекта правоотношений. Указывается на взаимозависимость качества управления органов налоговой милиции от информации в целом и правовой, в частности. Подчеркивается значительная роль ее и место для управленческого решения особенно при осуществлении модернизации налоговой службы.
   Дается анализ проблем и ошибок, которые есть в повседневной деятельности налоговой милиции. Вносятся предложения по совершенствованию правовой базы использования информации в борьбе с преступлениями в сфере налогообложения.
   Автор предлагает методические рекомендации относительно анализа существующих классификационных схем управленческой информации, определения характеристики информации, ее дифференциации по вопросам налоговых преступлений, а также указывает на необходимость систематизации национального информационного законодательства через кодификацию, на уровне отдельного Кодекса Украины об информации, положения которого будут основываться на конституционном, административном, гражданском, трудовом и криминальном законодательстве с целью устранения ряда проблем, решения многих вопросов. В Информационном кодексе выделить отдельной главой – информационное законодательство в сфере налогообложения.
   Значительное внимание уделено информационной структуре органов налоговой милиции и организации аналитической работы, которые влияют на эффективную деятельность и показатели в повседневной службе.
   Определяются требования по защите информации и ее безопасности. Сформулировано ряд выводов, рекомендаций и предложений, которые могут положительно повлиять на совершенствование деятельности налоговой милиции Украины.
   Ключевые слова: управленческое решение, органы налоговой милиции, информационный ресурс, процесс управления, аналитическая работа, налоговая преступность, защита и безопасность информации, информационная система, информационный поток.

Matsuk V.Y. Information space use by tax militia subunits for making administrative decisions. – Manuscript.

Dissertation for receiving candidate’s of law sciences scientific degree.

   Dissertation is devoted to analysis of management process essence and use of information in tax militia units service. Forms, legal basis of information classification and its legal description, theoretical aspects of analysis term and its nature in the management process are examined.
   This paper researches legal-organizing fundamentals of information gathering by tax militia units for making administrative decision. Questions of analytical work arrangement and its impact on effectiveness of tax militia activity are examined in detail.
   At first, main attention is given to securing of information, which used in tax militia service.
   As a result of this research, a number of conclusions, suggestions and recommendations are made, which directed on improvement of tax militia subunits activity and effective use of information resource in a process of tax crime fighting.
   Key words: administrative decision, tax militia units, information resource, decision-making process, analytical work, tax delinquency, protection and security of information.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Використання інформаційного ресурсу підрозділами податкової міліції для прийняття управлінського рішення

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net